Samhällsråd Värmland

Samhällsråd Värmland bildades 2009. I gruppen ingår högsta ledningen för Länsstyrelsen Värmland, Landstinget i Värmland, Polismyndigheten - Polisområde Värmland och Region Värmland.

Rådet är en sammanhållande kraft som stöder länet på både regional och lokal nivå. Samhällsrådet verkar länsövergripande, underlättar samarbete och prioriterar viktiga frågor. Arbetet kraftsamlas vid speciella och akuta behov.

En gemensam viljeyttring

Samverkan ger ökad effektivitet! Samhällsråd Värmland förankrar arbetet i respektive organisation, ger mandat för arbetet samt ger direktiv för eventuella gemensamma insatser. Arbetet har många gemensamma utgångspunkter.

Det gemensamma rådet stimulerar till ett socialt hållbart arbete och samverkan för att öka tryggheten i länet samt ytterst försvåra för den organiserade brottsligheten. Samverkan ger även goda möjligheter till övergripande och långsiktigt strategiskt samarbete. Samhällsråd Värmland ställer sig bakom länsstrategier inom de olika områdena.

Exempel på insatser

  • ANDT: Tänk om – en kampanj för att minska langningen av alkohol till barn och ungdomar.
  • Förebyggande arbete mot våld i nära relationer, brottslighet: Huskurage – förebygga och förhindra brott i nära relationer.
  • Förebyggande arbete mot prostitution och människohandel: Somliga tror – en kampanj som riktar sig till köpare av sexuella tjänster.
  • Jämställdhetsstrategin – Ett jämställt Värmland. Strategin pekar ut riktningen och är ett stöd till alla i länet för hur vi tillsammans ska nå ett jämställt Värmland. Samhällsrådets medlemmar är sedan 2015 anslutna till #ettjamstalltvarmland.
  • Arbete med integration: #överenkopp – att få till naturliga möten mellan nyanlända och etablerade svenskar.