Vad är mänskliga rättigheter?

De mänskliga rättigheterna ska hanteras i länsstyrelsens ordinarie verksamhet.
Det kan gälla områdena jämställdhet, diskriminering, barnens rättigheter, medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.
Mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella, det vill säga, de gäller för alla oavsett nationalitet, etnicitet, kön osv. De slår fast att alla är födda fria, har lika värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan statsmakten och enskilda människor. Det är i första hand regeringarna som har ansvaret för att rättigheterna respekteras.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheter består av 30 artiklar vilka beskriver de olika rättigheterna. Rättigheterna delas in i medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella. I vilken ordning dessa är uppräknade har ingen betydelse för hur viktiga de är, samtliga är lika betydelsefulla. Sedan man samlade alla rättigheterna i FN:s allmänna förklaring har rättigheterna utvidgats och preciserats i ett antal konventioner och deklarationer.

De mänskliga rättigheterna har fått ett internationellt erkännande vilket har lett till en ökad betydelse och tyngd.

De stater som har ratificerat, dvs. godkänt, konventionerna om de mänskliga rättigheterna har gjort så frivilligt. Varje stat har då åtagit sig att följa konventionens regler. Detta innebär att stater har rätt att lägga sig i om människors rättigheter kränks i andra stater. Det finns ständigt ett behov av att arbeta aktivt för att vi ska nå målet att alla människor ska bli behandlade lika.

FAKTA - Viktiga dokument

De mänskliga rättigheterna finns nedskrivna i internationella dokument som utgör överenskommelser mellan stater. Dessa har olika beteckningar beroende på vilket sätt de är bindande för staten. Konventioner och protokoll är juridiskt bindande. Förklaringar och deklarationer utgör politiska förpliktelser. Några av de centrala dokumenten om de mänskliga rättigheterna är:

  • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, 1948
  • FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, 1966
  • FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, 1966
  • Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna

De mänskliga rättigheterna beskrivs även i svensk rätt och då främst i de tre grundlagarna regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.