Krisberedskap

Skogsbrand
Länsstyrelsen samverkar med olika lokala, regionala och centrala aktörer för att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Vi ska ha beredskap för att kunna hantera situationer som uppstår före, under och efter en kris.

Under en kris ska Länsstyrelsen stödja alla samverkande myndigheter, organisationer och samhällsviktiga företag, och samordna våra insatser med deras. Om beredskapen höjs eller krig bryter ut ska vi leda och samordna all civil verksamhet i länet och samordna arbetet med den militära verksamheten.

Vid omfattande räddningsinsatser kan Länsstyrelsen ta över ansvaret för den kommunala räddningstjänstens arbete i en eller flera kommuner.

Samtliga länsstyrelser har räddningstjänstansvar vid olyckor i eller utsläpp från kärnkraftverk, men i Uppsala, Kalmar och Hallands län har länsstyrelsen dessutom utökade beredskapsuppgifter som gäller säkerheten kring kärnkraftverken och risken för utsläpp av radioaktiva ämnen.

Vi ser också till att kommunernas räddningstjänst följer LSO, lagen (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor.

Förordningar styr

Den 1 april 2016 ersattes förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap med två nya förordningar.

  • Förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap (Försvarsdepartementet)
  • Förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap (Justitiedepartementet)

Krishanteringssystemets principer

Det svenska krishanteringssystemet bygger på ett antal principer som kort beskrivs nedan.

Ansvarsprincipen

Den som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden ska också ansvara för den i krissituationer.

Likhetsprincipen

Verksamheten ska så långt som möjligt vara organiserad på samma sätt under krissituationer som under normala förhållanden.

Närhetsprincipen

Kriser ska hanteras på lägsta möjliga nivå i samhället. Regeringen har områdesansvaret på central nivå, länsstyrelsen på regional nivå och kommunerna har det lokala ansvaret.

 Larmnummer

112 - Nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö

113 13 - Informationsnummer vid olyckor och kriser

114 14 - Polisens nummer vid icke-akuta händelser

1177 - Sjukvårdsrådgivning på telefon

För samhällets aktörer inom krisberedskap finns Länsstyrelsens TiB tillgänglig via: 08-454 20 82 (SOS Alarm). 

 Content Editor

 

Ladda ner appen BRANDRISK Ute. Appen använder mobiltelefonens GPS för att visa uppgifter om hur stor gräsbrand- och skogsbrandrisken är på just den plats där man för tillfället befinner sig.

> Android - Google Play  
> Iphone - Itunes App Store

Via SMHI kan du även alltid se brandriskprognoser

> Brandriskkartor 5-dygnsprognos (SMHI)