Kameraövervakning

Övervakningskamera uppsatt i taknock

Vill du övervaka platser dit allmänheten har tillträde? Då behöver du ansöka om tillstånd för kameraövervakning hos Länsstyrelsen. I vissa fall räcker det med att du anmäler det till oss i förväg. Det är bara myndigheter som behöver ansöka om tillstånd för drönare med kamera.  

Tillstånd behövs om du vill övervaka en plats som är fritt upplåten för allmänheten. Det spelar ingen roll om platsen är ett offentligt eller privat område. Om det är en butik, bank, post, parkeringshus eller tunnelbanestation som ska övervakas räcker det att du gör en anmälan till oss.

Privatpersoner och företag behöver inte längre tillstånd för att få använda en drönare med kamera, se nedan Särskilt om drönare.

Anmälan och tillstånd

Du ska lämna in ansökan hos Länsstyrelsen (blanketter). Om din övervakning ska ske i flera län med en övervakningskamera som är uppsatt på eller i ett fordon, fartyg eller luftfartyg, ansöker du i det län där övervakningen huvudsakligen ska ske. Du som ansöker ska också vara den som bedriver övervakningen (fotograferingen), alltså den som bestämmer ändamålet och därmed också ansvarar för övervakningen.

Betala avgiften samtidigt som du lämnar in din anmälan eller ansökan. Länsstyrelsen bedömer därefter om övervakningen kan tillåtas eller inte. Länsstyrelsen kan även begränsa övervakningen.

Avgifter

  • Anmälan om kameraövervakning 700 kronor
  • Ansökan om tillstånd 3 700 kronor
  • Utvidgning av tillstånd 2 300 kronor
  • Förlängning av tillstånd 1 350 kronor
  • Undantag från upplysningsplikten 1 350 kronor

Tänk på att en anmälan eller ansökan inte behandlas innan betalningen är gjord.

Varför krävs tillstånd?

Syftet med kameraövervakningslagen är att se till så att kameraövervakning bara används när övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset. Ett allmänt krav för kameraövervakning är att övervakningen ska bedrivas lagligt och med hänsyn till enskildas personliga integritet.

Du som planerar att bedriva kameraövervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde behöver samtycke från de som berörs av övervakningen. Om samtycke inte finns kan övervakning ändå vara tillåtet, detta om kameraövervakningen behövs för att förebygga brott och att behovet väger tyngre än integritetsintresset.

Privat övervakning

Kameraövervakningslagen gäller inte vid till exempel övervakning av plats dit allmänheten inte har tillträde om övervakningen bedrivs av en fysisk person som ett led i en verksamhet av rent privat natur.

Skyltning

När du kameraövervakar måste du upplysa om detta med tydlig skyltning på övervakningsplatsen. Det ska också klart framgå vem som bedriver övervakningen. Detta gäller inte vid privat övervakning.

Ljudavlyssning samt ljudupptagning

Lagen omfattar även avlyssning eller upptagning av ljud som sker i samband med kameraövervakning. Även här krävs tillstånd och tydlig upplysning.

Undantag från tillståndsplikten

Trafikverket, Polismyndigheten, Försvarsmakten och i lagen angivna skyddsobjekt får i vissa fall bedriva kameraövervakning utan tillstånd. Detta gäller också statliga kasinon enligt kasinolagen.

Tillsyn av övervakning

Länsstyrelsen utövar tillsyn av kameraövervakning av platser dit allmänheten har tillträde. Länsstyrelsen kan bland annat kontrollera kamerornas upptagningsområde och funktionssätt, bevarat bild- eller ljudmaterial och upplysning om kameraövervakningen.

Bedömning av ansökan

När Länsstyrelsen bedömer en ansökan om tillstånd vägs intresset av att övervaka mot allmänhetens intresse att inte bli övervakad. Länsstyrelsen tar särskild hänsyn till om övervakningen behövs för att förebygga, avslöja eller utreda brott, förhindra olyckor med mera samt hur övervakningen ska utföras, om teknik som främjar skyddet av den enskildes personliga integritet används och vilket område som ska övervakas.

Länsstyrelsen kan inte ge några förhandsbesked utan fattar beslut om tillstånd i enskilda fall.

> Regler om kameraövervakning finns i kameraövervakningslagen (2013:460) 

Särskilt om drönare

Reglerna för kameraövervakning ändrades den 1 augusti 2017 och det är nu endast myndigheter som behöver ha tillstånd till kameraövervakning med drönare. 

För privatpersoner och företag som fotograferar med drönare är det i stället personuppgiftslagen (PUL) som måste följas. För mer vägledning och information kan du vända dig till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för personuppgiftslagen.

Myndigheter kommer även fortsättningsvis att behöva tillstånd från länsstyrelsen. Det gäller fotografering med drönare när en myndighet bestämmer över ändamålet med övervakningen och även då myndigheten anlitar en privatperson eller ett företag för att övervaka/fotografera åt myndigheten.

Tänk på att det fortfarande krävs andra tillstånd för att få flyga drönare än just tillståndet till kameraövervakning. Till exempel krävs det tillstånd från:

  • Respektive flygplats för att flyga inom dess kontrollzon.
  • Transportstyrelsen om du flyger på uppdrag eller tjänar pengar på din flygning.
  • Lantmäteriet (och i vissa fall Sjöfartsverket) enligt lagen om skydd för geografisk information.

Datainspektionen

Datainspektionen har det centrala ansvaret för tillsynen enligt kameraövervakningslagen. De ska bland annat ge råd och stöd till allmänheten samt till de som erbjuder och använder övervakningsutrustning.

> Mer om kameraövervakning via Datainspektionen.se