Tillstånd, dispens och samråd i skyddade områden

Vissa verksamheter och åtgärder kräver tillstånd eller dispens från Länsstyrelsen eller kommunen. För vissa andra verksamheter behövs ett samråd med Länsstyrelsen.

Bestämmelser om tillstånd, dispens och samråd finns i miljöbalken.

När behövs tillstånd eller dispens?

Du behöver dispens om du vill göra något i ett naturreservat som är förbjudet enligt reservatets föreskrifter, och för att bygga samt påverka tillgänglighet eller växt- och djurlivet inom strandskyddat område. Områden där tillstånd eller dispens behövs:

 • Nationalpark
 • Naturreservat/naturvårdsområde
 • Natura 2000
 • Naturminne
 • Landskapsbildsskydd
 • Strandskydd
 • Fridlysta arter
 • Biotopskyddsområde
 • Djur- och växtskyddsområde, till exempel fågelskyddsområde
 • Vattenskyddsområde/vattentäkter

Vad ska ansökan innehålla?

 • syftet med åtgärden
 • redogörelse för de åtgärder du planerar
 • tidpunkt för åtgärden
 • fastighetsbeteckning och karta över det område som berörs 
 • särskilda skäl som åberopas
 • namn och adress på sökanden samt på övriga personer som ska omfattas av dispensen
 • markägarens namn och adress 

Beroende på vad du ska göra och på storleken av det du planerar kan det behövas fler uppgifter. Bifoga gärna foton från platsen.

Vissa ärenden kostar pengar

Om du exempelvis söker dispens från föreskrifterna inom ett naturreservat eller strandskyddsdispens kostar det pengar att få ansökan prövad. Avgifter regleras av avgiftsförordningen. Avgiften ska betalas oavsett om du får dispens eller inte. För markägare är dispensprövning inom naturreservat avgiftsfri.

Strandskydd - vanligen hos kommunen

Det är i första hand kommunen som prövar ansökningar om strandskyddsdispens. I områden som också har annat statligt naturskydd, exempelvis naturreservat, är det Länsstyrelsens ansvar.

> Om strandskydd och kommuners detaljplaner

Samråd

I vissa fall där inte tillstånd eller dispens krävs, behövs samråd. Det gäller verksamheter eller åtgärder som väsentligt kan komma att förändra naturmiljön.

Anmälan för samråd ska göras till Länsstyrelsen

> Anmälan om samråd för ingrepp i naturmiljön (e-tjänst)

Ibland kan det vara svårt att bedöma i hur stor omfattning åtgärden kan komma att ändra naturmiljön. Även i tveksamma fall bör en anmälan göras. Om du inte anmäler åtgärden, har du som har utfört den bevisbördan för att naturmiljön inte väsentligt har ändrats.

Om arbetet avses ske i vatten, ska detta tydligt framgå. Din anmälan till Länsstyrelsen hanteras då även som anmälan om vattenverksamhet.

Exempel på verksamheter som normalt bör anmälas för samråd:

 • större schaktningar
 • master
 • vägar (anläggning, ändring, större underhållsåtgärder)
 • husbehovstäkter
 • tippningar och upplag av schakt- och rivningsmassor (som inte är anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet, de hanteras i stället av kommunen)
 • anläggning och ändring av leder för vandring, ridning eller cykling
 • större tävlingar eller lägerverksamhet
 • viltvatten och dammar, rensning av diken med mera. 
 • ledningar (nya ledningsgator, jordkablar, reparationer av luftledningar)

Vad ska anmälan innehålla?

 • kommun, fastighetsbeteckning, markägare och kontaktuppgifter
 • syftet och andra uppgifter om den planerade åtgärden
 • karta, skiss eller ritning över hur området ser ut idag, och hur det planeras se ut när du är färdig med dina åtgärder 
 • gärna ett foto som visar det berörda området


Skogsbruksåtgärder ska anmälas till Skogsstyrelsen.

För arbeten inom planlagt område ska du vända dig till kommunen.

Berörs vägområde, vänder du dig till Trafikverket.