Arbetet med skötsel och förvaltning av värdefull natur

Länsstyrelsen är förvaltare för flertalet av naturreservaten i Värmlands län. Varje reservat har en skötselplan där områdets natur- och kulturvärden beskrivs och där det framgår vilken skötsel som ska utföras för att säkra dessa värden för framtiden.

Att vara förvaltare innebär att man ska verkställa skötseln i naturreservaten enligt skötselplanen. Genom egna eller upphandlade åtgärder ska förvaltaren hålla de skyddade områdena i ett så gott skick som möjligt.

I skötseln ingår bland annat gränsmarkering av nya reservat, uppsättning av skyltar, vindskydd och annat som gör det trevligare och lättare för alla att besöka området. Friluftslivet är en viktig aspekt inom det ansvar vi har för skyddade områden.

Det kan även handla om naturvårdsbränning, slåtter av ängar, betesdrift och restaurering av våtmarker.

Skötseln sker med särskilda medel som tillhandahålls av Naturvårdsverket.

> Att sköta naturreservat (mer utförligt om momenten)

Flera reservat förvaltas av den kommun de ligger i. Det finns även reservat som förvaltas av stiftelser eller något av våra grannlän där området går över länsgränserna. För samtliga Natura 2000-områden är Länsstyrelsen också ytterst ansvarig för att de utpekade värdena bevaras och att upprättade bevarandemål uppnås.

Länsstyrelsen förvaltar även Naturvårdsverkets fastighetsinnehav i länet, fågelskyddsområden samt länets naturminnen.

Särskilda projekt med inriktning mot restaurering och skötsel

Utöver det dagliga skötselansvar och förvaltarskap Länsstyrelsen har för skyddade områden arbetar vi extra riktat genom särskilda projekt. Projekt som tar ett större omfång och som ofta involverar fler län är vårt. 

LIFE Vänern

Projekt LIFE Vänern restaurerar viktiga livsmiljöer kring Vänern för ett antal fåglar och naturtyper som är utpekade i EU:s fågeldirektiv och art- och habitatdirektiv. Även friluftslivet gynnas eftersom det öppna landskapet är mer attraktivt att besöka. Projektet arbetar också för att öka kunskapen om Vänerns naturvärden och Natura 2000-områden.

Det är Länsstyrelserna i Värmland och i Västra Götaland som har ansvaret för att sköta och förvalta de skyddade områdena kring Vänern. Därför är LIFE Vänern ett samarbetsprojekt mellan de två länsstyrelserna och pågår fram till 2018.

> lifevanern.se

LIFE Taiga

Över 2000 hektar barrskog ska brännas i projektet LIFE Taiga, där Länsstyrelsen Värmland deltar tillsammans med 13 andra län. Syftet är att öka och bevara den biologiska mångfalden i barrskog. LIFE Taiga är ett av de största EU-projekten av sitt slag, och är en del av EU:s och länsstyrelsernas arbete för att bevara livsmiljöer och utrotningshotade arter. Projektet kommer att pågå under åren 2015-2019. 

> lifetaiga.se

Lokala naturvårdsprojekt - LONA

Länsstyrelsen kan lämna statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA). Syftet med bidraget är att stärka det lokala engagemanget i arbetet med biologisk mångfald och naturvård, att skydda natur och göra den tillgänglig för besökare.

> Mer om LONA-bidraget