Arbetet med skydd av värdefull natur

Länsstyrelsen arbetar med att bevara de mest värdefulla delarna av Värmlands natur. Vi jobbar bland annat med att söka ut, inventera och så småningom skydda de allra värdefullaste skogarna, sjöarna, vattendragen, och myrarna i länet.
Naturreservatet Horsstomyren-Storberget

Strategier

För länet finns regionala strategier framtagna som innehåller riktlinjer för hur miljömålen om skydd och restaurering av länets värdefullaste skogar, våtmarker, sjöar och vattendrag ska uppnås. Strategierna har tagits fram i samråd med representanter för kommuner, markägarorganisationer och olika intresseorganisationer och betonar vikten av samverkan mellan de aktörer som berörs av de här frågorna.

Reservatsbildningsprocessen

Reservatsbildning påbörjas oftast genom att en avverkningsanmälan kommer in till Skogsstyrelsen i ett område med kända naturvärden, t.ex. inom en nyckelbiotop eller ett område som ingår i nätverket Natura 2000, men initiativet kan även komma direkt från en markägare eller som ett eget initiativ från länsstyrelsen. När ett område blivit aktuellt går man först igenom befintliga kunskaper och jämför med strategin för att se om objektet platsar som reservat. Därefter informeras alla berörda markägare om att området är intressant för reservatsbildning och området inventeras.

> Att bilda naturreservat

Samverkan och dialog

Naturvårdsåtgärder bör planeras och genomföras med så god lokal förankring och deltagande som möjligt. Ytterst handlar det om att de som berörs av beslut eller åtgärder ska ha möjlighet att delta i processerna. Genom samverkan mellan olika aktörer kan den ekologiska nyttan av skydds- och restaureringsåtgärder bli god samtidigt som den värdefulla naturmiljön kan bli en värdefull resurs för lokal utveckling.

Bakgrund

Möjligheter att skydda natur ges av miljöbalkens 7 kapitel om skydd av naturområden. De olika skyddsformer som förekommer är främst naturreservat, nationalparker, Natura 2000, naturminnen, biotopskyddsområden samt djur- och växtskyddsområden. Enligt förordningen om områdesskydd (2 § FOM) är det länsstyrelsen som ansvarar för områdesskyddet i länet.

En av grunderna till skyddsarbetet är de mål för miljökvaliteten i Sverige som riksdagen antagit. Syftet med målen är att: 

  • främja människors hälsa 
  • värna den biologiska mångfalden och naturmiljön
  • ta tillvara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
  • bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga 
  • trygga en god hushållning med naturresurserna

Miljökvalitetsmålen innebär bland annat ett utökat skydd av skog, mark och vatten. Skydd och vård av värdefulla naturområden är en viktig del av den svenska modellen för att skapa en långsiktigt hållbar infrastruktur för djur, växter och människor. Det är också en del av det internationella samarbetet på miljöområdet. De nationella miljömålen är uppdelade i delmål och dessa har av länsstyrelsen brutits ner i regionala delmål specifika för länet.

En varierad natur för alla