Andra skyddsformer

Det finns andra skyddsformer än de som Länsstyrelsen arbetar med för att bevara värdefull natur. Anledningen till att skydda är oftast densamma, att bevara den biologiska mångfalden eller att främja friluftslivet.

Biotopskyddsområde

Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och kommunerna har möjlighet att bilda biotopskyddsområde av mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda. Det är vanligtvis mindre områden som skyddas, storleken brukar vara på 2-10 hektar men de kan vara upp till cirka 20 hektar.

Rätten att färdas och vistas kan regleras i områdena, men i övrigt formuleras inga föreskrifter eller förbud för varje särskilt område. Det finns i stället en allmän regel från lagtexten, som säger att det i områdena inte får utföras åtgärder som kan skada naturmiljön.

Skogsstyrelsen beslutar om områden när det gäller skogsmark och det kan till exempel vara brandfält, lövbrännor, ravinskogar eller myrholmar.

Vissa miljöer omfattas av ett generellt biotopskydd som inte kräver något särskilt beslut. Det gäller främst miljöer kopplade till jordbrukslandskapet och omfattas av:

 • Alléer
 • Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark
 • Odlingsrösen i jordbruksmark
 • Pilevallar
 • Småvatten och våtmarker i jordbruksmark
 • Stenmurar i jordbruksmark
 • Åkerholmar

Dessutom kan Länsstyrelsen skydda:

 • Rik- och kalkkärr i jordbruksmark
 • Ängar Naturbetesmarker
 • Naturliga vattendrag
 • Ras- eller bergbranter
 • Naturliga vattenfall med omgivande mark
 • Naturliga forsar med omgivande mark
 • Naturliga sjöutlopp med omgivande mark
 • Mynningsområden vid havskust
 • Rev av ögonkorall
 • Naturliga sjöar och andra vatten som är naturligt fisktomma
 • Helt eller delvis avsnörda havsvikar
 • Grunda havsvikar
 • Ålgräsängar
 • Biogena rev
 • Strand- eller vattenmiljöer som hyser bestånd av hotade eller missgynnade arter eller som har en väsentlig betydelse för hotade eller missgynnade arters fortlevnad.

Skogsstyrelsen kan på motsvarande sätt skydda bland annat:

 • Brandfält
 • Äldre naturskogsartade lövbestånd
 • Ravinskogar
 • Äldre skogsbeten

Djur- och växtskyddsområden

De vanligaste formerna av djur- och växtskyddsområden kallas i dagligt tal för fågelskyddsområden eller sälskyddsområden. Skyddet innebär att Länsstyrelsen eller kommunen får meddela föreskrifter som inskränker rätten till jakt eller fiske eller allmänhetens eller markägarens rätt att uppehålla sig inom området. Bestämmelser om djur- och växtskyddsområden finns i Miljöbalken.

Landskapsbildsskydd

Landskapsbildsskydd är en gammal form av skydd för landskapsbilden med stöd av naturvårdslagen §19 i dess lydelse före 1 januari 1975. Skyddsformen förordnades av Länsstyrelsen för vissa områden för att reglera bebyggelse, vägar och andra anläggningar som kunde påverka landskapsbilden negativt. Även om begreppet inte finns i den nu gällande miljöbalken gäller fortfarande bestämmelserna i de berörda områdena så länge vi inte beslutat om något annat. Inom olika landskapsbildskyddsområden gäller ofta olika bestämmelser.

Naturvårdsavtal

Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt avtal mellan staten/kommunen och markägaren i syfte att bevara och utveckla ett områdes naturvärden. Det gäller ofta mark som kräver naturvårdsanpassad skötsel.

Naturvårdsavtal är ett komplement till andra skyddsformer. Avtalen ska kunna användas flexibelt vad gäller typ av områden, avtalens innehåll och avtalstiden. Naturvårdsavtal ska inte tecknas för sådant som är tillståndspliktigt, omfattas av hänsynsregler eller som ändå är ett lagkrav, exempelvis generellt biotopskydd och strandskydd.

Naturvårdsområde

Naturvårdsområde är ett begrepp som inte finns med i miljöbalken, utan det är en äldre skyddsform som bildades med stöd av 19 § naturvårdslagen. Naturvårdsområden anses numera som naturreservat enligt miljöbalkens regler men de föreskrifter som har meddelats för området gäller fortfarande.

Naturvårdsområdet Brattforsheden, Filipstads, Karlstads och Hagfors kommuner, behandlas därför som naturreservat.

Ramsarområde

Ramsarkonventionen (eller Våtmarkskonventionen) är en internationell konvention för skydd av värdefulla våtmarker. Konventionstexten formulerades 1971 i staden Ramsar i Iran, Sverige skrev på konventionen 1974.

Konventionen omfattar hållbart nyttjande och bevarande av våtmarker, sjöar, vattendrag och grunda havsområden. Världens naturliga våtmarker och vattenmiljöer är mycket värdefulla och har även många funktioner till nytta för människan. Man räknar med att världens våtmarker varje år ger oss tjänster och produkter till ett värde av tiotals biljoner kronor.

Det finns ett Ramsarområde i Värmlands län, Kilsviken.

Ramsar - Våtmarkskonventioinen (Naturvardsverket.se)

Riksintresse för naturvård och friluftsliv

Riksintresse är ett begrepp som kan avse ett område, plats eller enstaka objekt som är skyddade och anses viktiga ur en nationell synvinkel. Syftet är att hävda det nationella intresset i den fysiska planeringen och vid andra beslut om markanvändning som fattas av olika myndigheter.

Områden som utpekats som riksintressen ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada de aktuella värdena.

> Områden av riksintresse (Naturvardsverket.se)

> Riksintresse för naturvård och friluftsliv (PDF)
Handbok med allmänna råd för tillämpningen av 3 kap. 6 §, andra stycket, Miljöbalken

Vattenskyddsområde

För att skydda dricksvattentäkter kan Länsstyrelsen eller kommunen fastställa vattenskyddsområden runt sjöar eller grundvattenförekomster.

Kartverktyg

Naturvårdsverkets kartverktyg ”Skyddad natur” visar vilka områden i Sverige som är skyddade och vilken form skyddet har, där hittar du ovan nämnda skyddsformer.