Nya Komet - markägare kan föreslå skyddade skogsområden

Innehåller din skog höga naturvärden? Vi vill att du som markägare ska få vara mer delaktig i arbetet med att skydda värdefull natur. Du kan nu anmäla ditt intresse för att få skogsområden med höga naturvärden på din mark skyddad. Utgångspunkten är att det är du som bäst känner till din skog. Skyddas din mark ger det dig rätt till ersättning.
Bild på växten Skogsfru

Initiativet från dig som markägare

Du som markägare kan nu välja ut och föreslå skogsområden med höga naturvärden som du vill skydda och få ersättning för genom att de formellt skyddas som naturreservat, biotopskydd eller genom naturvårdsavtal.

Innan du gör en intresseanmälan behöver du ta ställning till om din skog har höga naturvärden och vilken skyddsform som är lämplig för din mark.

Skogar med höga naturvärden har ofta ett eller flera av följande kännetecken:

  • många gamla träd, storvuxna gammelträd eller klena, senvuxna träd,
  • stor variation i trädslag, liksom i ålder och storlek på träden, luckor och gläntor i skogen som släpper ned ljus,
  • döda träd som står eller ligger, även halvdöda träd,
  • murkna och murknande träd, både stående och liggande,
  • träd med håligheter, spår av brand,
  • områden där det stått skog eller träd under lång, obruten tid,
  • inslag av asp, sälg och ädellöv i skogsområden med andra trädslag,
  • skog med spår av människan, exempelvis hamlade träd eller spår av skogsbete,
  • trädbärande hagmarker med stora, gamla, träd.

> Naturvårdsverkets webbplats beskriver de olika skyddsformerna. Här finns även en sammanställning av frågor och svar.

Gör intresseanmälan

Intresseanmälningar från alla delar av länet är välkomna. I de norra delarna av länet bedömer vi att det finns många värdefulla skogsområden, både till innehåll och till storlek, som ännu är oupptäckta. Den minsta areal som man som markägare kan anmäla intresse för är tre hektar.

Du kan lämna in din intresseanmälan när som helst under året. Bland dessa kommer ett urval av områden ske höst och vår.

För vårens urval ska din anmälan ha kommit in senast 30 april 2017. En tidigare handläggning av en anmälan kan dock ske om vi bedömer att det finns särskilda skäl till det.

​​> Blankett: Intresseanmälan om formellt skydd av skog (PDF)

Efter ifylld och undertecknad intresseanmälan skickar du den med post till Länsstyrelsen eller Skogsstyrelsen. Glöm inte att bifoga karta. Blanketten kan även skickas till dig för ifyllnad.

Länsstyrelsen Värmland
651 86 Karlstad

Skogsstyrelsen Karlstad 
Gräsdalsgatan 15
65343 Karlstad

Arbetet med skogsbiologiska bevarandevärden i Värmland

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen arbetar utifrån en värdebaserad ansats som innebär att skogsbiologiska värdekärnor utgör ett grundfundament i arbetet med formellt skydd. I denna prioriteras alltid områden med höga naturvärden på beståndsnivå före utvecklingsmarker.

> Strategi för formellt skydd av skog i Värmlands län (PDF)

Bakgrund

Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och några av landets länsstyrelser genomförde mellan åren 2010 och 2014 ett ett försök för att ta till vara markägares intresse för att skydda värdefull natur på sina marker. Det kallades för Kometprogrammet (kompletterande metoder för skydd av värdefull skog) och avslutades 2014.

Från och med 2015 införs arbetssättet successivt i hela landet, grundade på erfarenheter från försöket med Kometprogrammet. Arbetssättet kallas Nya Komet.

Arbetet sker i samverkan mellan länsstyrelserna, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket och i samarbete med lokala skogs- och markägarorganisationer.

Syftet är att göra dig som markägare mer delaktig i arbetet med att skydda värdefull natur - med utgångspunkt från att det är du som bäst känner till din skog.

 

 Content Editor ‭[2]‬

​Magnus Nordström
Tel: 054-55 57 18

 Content Editor ‭[1]‬

​Bevara höga naturvärden i din skog och få ersättning - Nya Komet.

> Folder - Nya Komet (PDF)