Naturvårdsbränning

Syftet med att genomföra kontrollerade naturvårdsbränningar i skog är att bevara unik natur för kommande generationer och öka och bevara den biologiska mångfalden i barrskogen som är den vanligaste naturtypen i stora delar av Sverige.

Den naturliga påverkan av bränder i de svenska barrskogarna har minskat de senaste 150 åren. Det gör att många brandgynnade arter och ekosystem är hotade idag.

Bränningarna görs framförallt i barrskog med mest tall. De gynnar arter och naturmiljöer som behöver glesa skogar, brandfält och döda träd. Efter

En naturvårdsbränning genomförs på ett lugnt och kontrollerat sätt, med kort varsel när vädret är lämpligt, i perioden maj-september. Varje bränning genomförs under en dag, men eftersläckning och efterbevakning fortsätter i flera dagar innan alla glödhärdar är släckta. Efter bränningen är området svart och sotigt under en period, och vi avråder från besök den första tiden på grund av risken för fallande träd och grenar. Redan nästa vår brukar dock grönskan vara tillbaka.

Planerade bränningar i Värmland 2016-2019

Om vädret tillåter kan det hända att alla bränningarna genomförs under 2016, men de kan också komma att spridas ut över de närmaste åren.

Brännan, Årjängs kommun (LIFE Taiga)

Den planerade bränningen är den fjärde som görs i detta naturreservat. Bränningsområdet är ca 12 hektar stort. Bränningarna görs för att skapa brandfält med många döda träd och ge möjlighet för tall och löv att självså sig efter bränningarna. De döda träden är viktiga för insekter som lever på död ved. Lövträd är en bristvara i skogslandskapet i stort och viktiga för hackspettar. Alla i Sverige förekommande hackspettsarter har någon gång observerats i området.

> Naturreservatet Brännan 

Kartbild med gränsmarkeringar av var bränning ska ske
Klicka på karta för större bild. En vandringsled passerar det nu planerade bränningsområdet och det äldsta bränningsområdet.

Fräkensjömyrarna, Hagfors kommun (LIFE Taiga)

Minst 80 hektar skogsmark brännas inom Fräkensjömyrarna. Fyra delområden har planerats för bränning, omfattande 104 hektar skogsmark, så minst tre av dem ska brännas i projektet. Det fjärde är ett reservområde som kan bli aktuellt för bränning om det visar sig att budgeten räcker till.

De områden som har valts ut är påverkade av skogsbruk, och målet med är bränningarna att skapa mer variation med fler naturvärdesträd och fler döda träd.

> Naturreservatet Fräkensjömyrarna  

Kartbild med gränsmarkering av bränningsområden
Klicka på karta för större bild. Område A, B och C ska brännas inom projektet. Område D är ett reservområde som kan bli aktuellt inom projekttiden om budgeten tillåter.

Bränningar i Värmland 2015-2016

Länsstyrelsen Värmland genomförde ett antal bränningar under 2015 och 2016. Dessa skedde inom projekten LIFE Taiga och LIFE Vänern.

Västersjön (cirka 30 hektar) [LIFE Taiga]

Västersjön ligger väster om Höljes i de nordligaste delarna av länet. Skogarna i bränningsområdet utgörs av äldre tallskogar, till viss del gallrade och skogsgödslade.  

Bränningen görs för att glesa ut tallbestånden och ge dem en mer naturlig struktur och för att skapa framtida naturvärdesträd i form av brandskadade tallar. Området bör få glödbrinna under några dagar efter bränningen för att gynna brandinsekter och få fram blottad jord, viktigt både för insekter och frösättning. 

Kittelfältet (cirka 9 hektar) [LIFE Taiga]

Kittelfältets naturreservat ligger knappt 5 km väster om Brattfors i Filipstads kommun. Bränningsområdet utgörs av gallrad tallskog på sandiga isälvsavlagringar med inslag av dödisgropar. Reservatet är framförallt avsatt för de geologiskt intressanta formationerna.  

Bränningen görs för att glesa ut tallbestånden och ge dem en mer naturlig struktur och för att skapa framtida naturvärdesträd i form av brandskadade tallar. Området bör få glödbrinna under några dagar efter bränningen för att gynna brandinsekter och få fram jordblottor. Mosippan är en hotad art som förhoppningsvis kan gynnas av bränning i det här området.  

Harvelsön (cirka 2,5 hektar) [LIFE Vänern]

Harvelsön ligger i Trångsundets mynning, öster om Segmon och Liljedal i Grums kommun. På norra delen av ön växer hällmarkstallskog. Den södra delen är bevuxen med barrblandskog och ett mindre avsnitt med ren granskog.    Bränningen görs för att glesa ut tallbestånden och ge dem en mer naturlig struktur och för att skapa framtida naturvärdesträd i form av brandskadade tallar. 

Ön ligger i en vik med många fritidshus. För att minska risken att närboende störs av rök så ska området eftersläckas samma dag som bränningen.

Klicka på kartbilden för att öppna en större karta.

Värmlandskarta med utpekad placering av planerade naturbränningsområden.

 

 Naturvårdsbränningar inom:

> LIFE Vänern, lifevanern.se, röjer fågelskär, öppnar upp gräsmarker och gör naturvårdsbränningar för att gynna fåglar och andra värden knutna till skärgårdslandskapet.

> LIFE Taiga, lifetaiga.se, ökar och bevarar den biologiska mångfalden i den vanligaste naturtypen i stora delar av Sverige, västlig taiga.