Skyddad natur

Spång genom vass

Det finns flera sätt att skydda naturen, och enligt miljöbalken kan länsstyrelsen bland annat bilda naturreservat och  fågelskyddsområden.  Länsstyrelserna ansvarar också för att vårda och förvalta naturreservat, nationalparker och vandringsleder i fjällen.

Nationalparker har starkast skydd

En nationalpark är ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp som skyddas i sitt naturliga tillstånd. Nationalparken är den starkaste skyddsformen. Inget område har ännu avsatts som nationalpark i Värmlands län.

Naturreservat och kulturreservat

Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda naturområden, och de kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

Se närmare på våra naturreservat i Värmlands län

Kulturreservat är en liknande skyddsform, och ett sådant kan bildas för att skydda den kulturpräglade miljön

Länet har två kulturreservat, Juhola finngård och Brattforshedens krigsflygfält. Länsstyrelsen är förvaltare och skötseln finansieras via Riksantikvarieämbetet. 

Natura 2000 finns i hela EU

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att värna om de arter och livsmiljöer som är av gemensamt intresse för EU-länderna. Av Sveriges nära 4100 Natura 2000-områden finns 139 i Värmlands län.

Skyddade områden förvaltas på olika sätt

Länsstyrelsen förvaltar de flesta av länets naturvårdsobjekt, men förvaltningen kan även skötas av kommuner, stiftelser och Skogsstyrelsen.

Naturen har fler skyddsformer

Andra aktuella skyddsformer är till exempel djur- och växtskyddsområde, strandskyddsområde, fågelskyddsområden, naturminnen, biotopskyddsområden, vattentäkter och vattenskyddsområden och naturvårdsavtal.

Även fornvårdsområden, nyckelbiotoper och skogsägarnas frivilliga avsättningar är i visst avseende att betrakta som ”skyddade områden”.

Sommar- och vinterleder är viktiga i fjällen

Länsstyrelsen förvaltar också stora delar av statens mark i fjällen, och vi ansvarar för de statliga lederna med broar, vindskydd samt markering av sommar- och vinterleder. Lederna är viktiga för fjällsäkerheten och för att besökarna inte ska skada känsliga områden.

 

 Åtgärder i naturmiljön

Samlad information om anmälan, tillstånd och dispenser vid åtgärder i naturmiljön.

> Åtgärder i naturmiljön

GIS och kartor

Publika tjänster 

SvenskaFiskeregler.se - direkt till karttjänst för att söka fram rätt fiskeregler för ett visst område.

Sveriges länskarta
Med hjälp av Sveriges länskarta kan du enkelt få reda på natur- och kulturintressanta områden i ditt eget och i andra län.

Vindbrukskollen - Nationell karttjänst om etablering av vindkraftverk.

VISS-kartan - I vattenkartan kan du hitta geografisk information som berör sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten i Sverige.

WebbGIS - regionalt planeringsunderlag - för Värmlands län.

Länsstyrelsernas Geodatakatalog - geografiska underlag för natur- och kulturvärden, riksintressen, miljöövervakning och en hel del annat.

GIS-data att ladda ner

Länsstyrelsernas GIS-tjänster - WMS-tjänster och nationell geodata från länsstyrelserna och andra myndigheter.

Andra kartverktyg

Skyddad natur - Naturvårdsverkets kartverktyg visar vilka områden som är skyddade och vilken form skyddet har.