Varg

Värmlands län har under de senaste åren haft vargrevir i alla skogsdominerade områden som finns inom länet. Det finns idag vargrevir eller regelbunden vargförekomst i hela länet. Värmland berörs av en stor andel av hela Sveriges vargstam. 
Närbild på varg

Hur många vargar finns det i Värmland?

Hur många vargar som exakt finns vid en given tidpunkt, och var i ett län, går inte att säga. Istället bygger uppskattningen på inventering som framför allt handlar om DNA-analyser av spillning (i det omfattas revirmarkeringar) och döda vargar, spårningar i fält samt kvalitetssäkrade observationer.

Den slutliga inventeringen och de resultat som fastställs varje år är även utifrån hela inventeringsperioden, som för varg är 1 oktober - 31 mars.

Antalet vargrevir som finns bygger även på hur man räknar sett till hur vi delar in geografin i lands- och länsgränser. Vargarnas revirmarkeringar bryr sig exempelvis inte om en länsgräns och många revir delas därför mellan län (och länder) när vi räknar. Detta medför att när vi vill uttrycka hur många revir som just ett specifikt län har måste vi räkna om det i fördelat antal. Om vi till exempel har ett revir som geografiskt ligger i både Värmlands och Örebro län så räknas det som 0,5 länseget revir.

När vi inventerar vargstammen och indelningar i revir vill vi även ha svar på om det rör sig om familjegrupper eller enbart revirmarkerande par.

Antal länsegna revir

Under vintern 2016/17 fanns det 18,8* länsegna revir i Värmlands län. I 12,3 av dessa fanns det familjegrupper och i 6,5 revir fanns endast revirmarkerande par. Föryngring, det vill säga att valpar fötts våren 2016, kunde bekräftas i 12,5 revir, vilket är en föryngring över länets miniminivå (nivå satt i förvaltningsplan).

> Inventering av varg vintern 2016-2017 (Rovdata, Viltskadecenter, SLU) (PDF) (inventeringsrapport)

Inventeringsrapporten visar både hur många vargrevir varje län berörs av men också antal revir per län efter att hänsyn tagits till revirens geografiska fördelning över läns-, fylkes- och riksgränser. Antal revir är bruttotal för hela vinterperioden utan att licensjakt, skyddsjakt eller annan dödlighet har dragits från siffrorna.

Revirkartan för Värmland

Revirkartan för Värmland ser ungefär ut som den har gjort de senaste tre vintrarna. Sex nya revirmarkerande par har hittats, ofta i områden där ett tidigare par har hävdat revir. Sju revir har inte återfunnits sedan föregående vinter eller försvunnit under vinterns gång, varav tre - Brattfors 2, Nordmark och Loka - till följd av licensjakt och ett - Olsäter - till följd av skyddsjakt

> Karta över vargrevir i Värmland vintersäsong 2016/2017 (PDF)

> Karta över vargrevir i Värmland vintersäsong 2015/2016 (PDF)

Förändring av vargstammen i länet

2014/15 2015/16 2016/17
Länsegna föryngringar17,89,812,5
Länsegna familjegrupper17,810,812,3
Länsegna revir (familjegrupper+par)19,820,318,8

 

Vargar i Sverige

Vargstammen i Sverige uppskattas under vintern 2016-2017 till cirka 355 individer. Det är ungefär lika många som förra vintern då inventeringsresultatet visade cirka 340 vargar.

Det är först efter den årliga inventeringen som vi har slutligt resultat på hur många revir och vargar som berör Värmland. Normalt är slutinventeringen av varg färdig först efter vinter- och snösäsong. 

Mängden bytesdjur styr inte vargarnas förekomst i landskapet eftersom det utifrån vargars behov finns tillräckligt med byten överallt i Sverige. Det är socio-ekonomiska faktorer snarare än ekologiska faktorer som sätter gränsen för hur tät vargstammen kan bli.

Om du möter en varg

Möten mellan varg och människa är fortfarande relativt ovanligt, däremot är det inte lika ovanligt att man kan se varg ifrån bil. Viltskadecenter har, i samarbete med flera andra organisationer, tagit fram en broschyr om vargmöten.

> "Om du möter en varg" (PDF)

 

 

* Att revirantal kan anges i annat än rena heltal beror på att man räknar på familjegrupper samt revirmarkerande par och om det endast är inom länet, eller fördelas med andra (även Norge). Antal sätts sedan som summan av fördelat antal. Vargreviren är fördelade med hälften, en tredjedel eller en fjärdedel beroende på hur många län/fylken som berörs av respektive revir.

 

[varg, revir, vargrevir, värmland, vargkarta, revirkarta, föryngring, räkna, antal, rapportering]

 Fakta och material

>Om vargjakt - Länsstyrelsens information om jakt på varg

> Inventering av varg vintern 2016-2017 (Rovdata, Viltskadecenter, SLU) (PDF)

> Inventering av stora rovdjur. Värmlands län 2014-2015 (PDF)
Resultaten från inventeringar av lodjur, varg och kungsörn, samt länsstyrelsens bedömning av förekomsten av björn och järv i Värmlands län under inventeringssäsongen 2014/2015.

>Vargrevir 2017 (PDF) 
Uppdaterad 2017-06-14 Schematisk bild över vargrevir i Värmlands län. Reviren är i ständig förändring och ändras fortlöpande.

> Förvaltningsplan för stora rovdjur i Värmlands län 2014-2018 (PDF)

>Om varg - samlingssida via Naturvårdsverket.se

 Anmäl dödat rovdjur

08-4542082 

Gäller 28 § Jaktförordningen (riksdagen.se) 

Gäller endast vid anmälan om dödat rovdjur*, eller rovdjursangrepp av dessa.
(*björn, varg, järv eller lo)