Lodjur

Lodjuret är Skandinaviens enda vilda kattdjur. Arten är spridd i nästan hela Sverige med tyngdpunkten på Svealand. Till skillnad från vargen är det honan som fostrar upp ungarna medan hannarna lever ensamma utom under parningstiden som infaller under första halvan av mars. Därför räknas bara familjegrupperna (hona med ungar) vid inventeringarna.
Närbild av lodjur. Foto Anja Säker, under Creative Commons BY

Hur många lodjur finns det i Värmland?

Efter inventering vintersäson 2016/17 kunde sammanlagt nio länsegna familjegrupper (honor med ungar) dokumenteras i Värmlands län. Länet berördes av elva familjegrupper, men fyra av dessa delades med andra län eller med Norge, vilket gör att de endast räknas till hälften till Värmland.

Antalet registrerade familjegrupper i Sverige var 205,5, vilket var något lägre än under fjolårets inventering (221,5 familjegrupper). Även i Värmland var resultatet något lägre (9 respektive 11 länsegna).

Det är svårt att dra några säkra slutsatser om lostammens utveckling genom att jämföra inventeringsresultat från enskilda år, då det kan variera stort beroende på variationer i snötillgång, antal rapporter från allmänheten.

Lodjurshonor som får ungar varierar också mellan åren och påverkar resultatet. Enstaka år kan en stor andel av de vuxna honorna få ungar medan det under andra år är en mindre andel som lyckas. Populationen kan även påverkas av andra faktorer, såsom födotillgång, ålderssammansättning, naturlig dödlighet samt effekten av olika former av jakt.

I Skandinavien beräknas populationen till cirka 1550 lodjur baserat på 261 familjegrupper.

Miniminivån för lodjur i Värmland är för närvarande 9 familjegrupper och vi har ett förvaltningsintervall på 10 – 20 familjegrupper.

Den värmländska lodjurspopulationen har under 2000-talet varit relativt tät i den södra länsdelen. Som mest har det funnits 40 familjegrupper (cirka 240 individer). 

Kartbild över Värmlands län med förekomst av lodjursfamiljer

​Inventering av lodjur med hjälp av viltkamera

En bra hjälp i de snöfattiga, södra delarna är Länsstyrelsens viltkameror och allmänhetens foto. Länsstyrelsen har under de senaste åren arbetat med att utveckla metodiken för inventering av lodjur med hjälp av viltkameror. Detta är ett värdefullt komplement till spårning i de södra delarna av länet där snön sällan ligger länge nog för att kunna inventera effektivt.

Länsstyrelsen deltar i forskningsprojektet Scandcam och håller även utanför inventeringssäsongen på att hitta och utvärdera platser för kameraövervakning.

Vet du om en plats där lodjur ofta passerar, eller om du hittar ett nyslaget lodjur under tiden 1 oktober – 28 februari, så får du väldigt gärna kontakta oss. Utifrån det kan vi se om det är möjligt att placera en kamera där.

Vad äter lodjur?

Födan består mest av rådjur, men de äter även harar, sorkar och skogsfåglar. Lodjuren är skygga, men de kan befinna sig nära samhällen och gårdar utan att någon ser dem. De är nattaktiva djur som gärna sover dagtid under en tät gran.

 Fakta och material

> Fakta om lodjuren i Sverige - Naturvårdsverket

> Inventering av lodjur 2017
Rovdata och Viltskadecenter
Lodjur inventeras med gemensamma metoder i Norge och Sverige sedan vintern 2014. Resultatet sammanställs i en gemensam rapport från norska Rovdata och svenska Viltskadecenter, på uppdrag från Miljødirektoratet och Naturvårdsverket

> Jakt på lodjur - Länsstyrelsens information om jakt på lodjur

 Content Editor

Banner förtjänsten Skandobs.  

> Skandobs Touch Iphone
> Skandobs Touch Android

Med Skandobs kan du rapportera in dina observationer, kommunicera med Länsstyrelsens fältpersonal, samt se observationer som andra har lagt in.

> Skandobs.se