Inventering och rapportering

Särskilt utbildade rovdjursspårare kvalitetssäkrar spår och observationer under vinterhalvåret. Allmänhetens bidrag med att under vinterhalvåret rapportera in rovdjursobservationer och spår är mycket viktig.

Vinterns dokumentation av rovdjursförekomst ligger till grund för de regionala beståndsuppskattningarna. De resultat som redovisas under sommar/höst baseras på den dokumentation som gjorts under vinterns inventeringsperiod. Vi vet alltså inte hur många vargvalpar eller lodjursungar som fötts under våren. Dessa räknas in under nästkommande inventeringssäsong som för varg och lodjur startar 1 oktober varje år.

Din kunskap och rapportering är viktig

Med allmänhetens hjälp av färska observationer av rovdjur kan betydligt mer och omfattande information samlas in med kort varsel. Information som innebär ett stort värde för vilt- och älgförvaltningen.

Så kan du delta i rovdjursinventeringarna

 • Rapportera observationer omedelbart så att vi hinner till platsen innan spår eller DNA förstörts.
 • Var med i särskilda insatser som Björnspillningsinventering 2017.
 • Använd mobilappen Skandobs touch och skicka rapporten direkt från platsen. Appen tar koordinaten från platsen där du står, och ett sms skickas till fältpersonal.
 • www.skandobs.se kan du rapportera hemifrån, genom att lägga in en observation i en karta. Även här skickas ett sms direkt till Länsstyrelsens fältpersonal.
 • Foton och film på rovdjur kan användas i inventeringen, om vi kan fastställa var och när fotot/filmen togs. Bilder från övervakningskameror kan endast användas om de har tillstånd.
 • Tipsa oss gärna om platser som lämpar sig för att sätta upp en övervakningskamera. Det kan vara platser där rovdjur ofta passerar eller rovdjursdödade älgar eller rådjur.
 • Ta kontakt med Länsstyrelsens fältpersonal om du vill följa med ut för att se hur inventeringen går till eller om du vill ha provtagningsmaterial för att själv kunna samla in DNA från varg- eller björnspillning.

​> Skandobs Touch Iphone
> Skandobs Touch Android 
> Skandobs.se

Lägesrapporter och inventeringar

Vi publicerar fortlöpande lägesrapporter och inventeringsresultat från rovdjursinventeringarna.

Informationen i lägesrapporterna från varginventeringen är ögonblicksbilder. Revirkartan ändras i takt med att vargar etablerar nya revir, vandrar ut, föds eller dör.

Inventeringsresultaten kan du följa allt eftersom via www.rovbase.se. Här finns alla rovdjursobservationer och DNA-prover som Länsstyrelsen registrerar.

Via bloggen Vilt- och rovdjursförvaltning Värmland kan du löpande följa uppdateringar om resultat under inventeringssäsongen.

Slutrapporter

> Inventeringsrapport 2016–2017. En sammanställning av rovdjursinventeringen i Värmlands län (PDF)
Resultaten från inventeringar av lodjur, varg och kungsörn, samt länsstyrelsens bedömning av förekomsten av björn och järv i Värmlands län under inventeringssäsongen 2016/2017.

> Inventering av varg vintern 2016-2017 (Rovdata, Viltskadecenter, SLU) (PDF)

> Inventering av lodjur 2017 (Rovdata, Viltskadecenter)

> Inventering av stora rovdjur - Värmlands län 2014-2015 (PDF)
Resultaten från inventeringar av lodjur, varg och kungsörn, samt länsstyrelsens bedömning av förekomsten av björn och järv i Värmlands län under inventeringssäsongen 2014/2015.

> Inventering av stora rovdjur - Värmlands län 2013-2014 (PDF)
Resultaten från inventeringar av lodjur, varg och kungsörn, samt länsstyrelsens bedömning av förekomsten av björn och järv i Värmlands län under inventeringssäsongen 2013/2014.

Hur inventering av stora rovdjur går till

 • Naturvårdsverket beslutar om föreskrifter.
 • Länsstyrelserna genomför fältarbete och dokumentation.
 • Viltskadecenter gör DNA-analyser och kvalitetssäkrar Länsstyrelsernas resultat.
 • Naturvårdsverket fastställer resultatet.

Spår och familjegrupper ska kvalitetssäkras, det vill säga matchas mot de kriterier som beskrivs i föreskrifterna. Uppfylls inte kriterierna kan man inte säga att ett spår eller en observation är kvalitetssäkrad.

På Viltskadecenters webb kan du läsa mer om rovdjurens spår och spårtecken samt om hur inventeringarna går till.

Hur många rovdjur ska vi ha?

Det övergripande och långsiktiga målet ska vara att varg, björn, järv, lodjur och kungsörn i Sverige ska uppnå och bibehålla en gynnsam bevarandestatus enligt EU:s art- och habitatdirektivet. Detta samtidigt som det inte blir påtagligt svårare att hålla tamdjur och hänsyn tas till de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden.

Naturvårdsverket har i enlighet med propositionen beslutat om referensvärden för gynnsam bevarandestatus för björn, varg, järv och lodjur.

Referensvärde för gynnsam bevarandestatus

Naturvårdsverket rapporterar in referensvärden för gynnsam bevarandestatus till EU vart sjätte år. Referensvärdena utgör en miniminåva som inte får underskridas. För arter som underskrider referensvärdet används förvaltningsstrategier som kan öka antalet. Om antalet överstiger referensvärdet finns möjlighet till beståndsreglerande jakt - licensjakt.

Antalet kan dock vara betydligt högre än referensvärdet utan att det blir aktuellt med licensjakt och olika arter kan ha olika förutsättningar. Förvaltningsmål och förvaltningsstrategier finns i nationella och regionala förvaltningsplanerna. 

> Nationella förvaltningsplaner för varg, björn, lo, järv, kungsörn (Naturvardsverket.se)

> Förvaltningsplan för stora rovdjur i Värmlands län 2014-2018 (PDF)

> Mål för viltstammarna i Sverige (Naturvardsverket.se)

 Content Editor

 Rapportera observationer

Banner för tjänsten Skandobs.  

> Skandobs Touch Iphone
> Skandobs Touch Android

Med Skandobs kan du rapportera in dina observationer, kommunicera med Länsstyrelsens fältpersonal, samt se observationer som andra har lagt in.

> Skandobs.se

 På fältet

Naturbevakare

Vi tar emot spår. och synobservationer av de stora rovdjuren. Vi är också besiktningsmän för viltskador som orsakats av dessa djur.

Norra Värmland
Per Larsson
010-224 72 41

Östra Värmland
Urban Mossberg
010-2247242

Södra och västra Värmland
Liz Hansson
010-224 72 50