Licensjakt på varg i Värmland

Jakt får endast ske enligt särskilda bestämmelser i jaktförordningen. För att begränsa antalet vargar och förebygga skador kan licensjakt och skyddsjakt genomföras på varg i Sverige. Det är länsstyrelserna som fattar beslut om licensjakt efter delegering.

Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna i mellersta rovdjursförvaltningsområdet.  Delegeringen gäller fram till 2017.

Licensjakt på varg i Värmlands län 2018

[Uppdatering 2018-02-16)] Jakten är avlyst för Värmlands län.

Länsstyrelsen i Värmlands län har beslutat om licensjakt på högst 6 vargar inom ett område som omfattar reviret Vimyren. Jakten får bedrivas från och med 2 januari till och med 15 februari 2018 eller till dess att Länsstyrelsen dessförinnan avlyser jakten.

Tilldelning och jaktområde

Jaktområde: Vimyren

Jakt får endast ske inom de angivna områdena, se kartor (bilagor i beslutet) och i enlighet med de fullständiga villkoren i beslutet.

> Beslut - Licensjakt efter varg i Värmlands län 2018 (PDF)

> Pressmeddelande om beslut licensjakt 2018 (webbartikel)

Samtliga jägare ska registrera sig i jägarregistret

Alla jägare som ska delta och jaga under licensjakten ska anmäla sig till Naturvårdsverkets jägarregister: https://jagarregistret.naturvardsverket.se. Det kan antingen ske via inloggning med Bank-ID eller Naturvårdsverkets talsvar: 0771-18 34 11.

Jaktledare ska även anmäla sig till Länsstyrelsen

Jaktledare ska även anmäla sig till Länsstyrelsen senast 2 januari. Det ger då även tillgång till SMS-tjänst för direktutskick av information inför och under licensjakten.

> Anmälan till länsstyrelsen samt SMS-tjänst för jaktledare (länk borttagen, jakten är avlyst)

Viktiga telefonnummer

Rapportera fälld eller påskjuten varg: 010-224 76 05

Återstående tilldelning: 010-224 71 60

För media

Mediatelefon: 010-224 76 01 (kommer att öppna några dagar innan jaktstart)

För löpande lägesrapporter för media hänvisar vi dock i första hand till vår rovdjursblogg Vilt och rovdjursförvaltning Värmland samt Facebook-sidan Viltförvaltning Värmland.

 

Filmat material: Pressträff torsdag 28 september 2017 på Länsstyrelsen Värmland i samband med beslut om licensjakt på varg i Värmlands län. Rovdjursansvarig Maria Falkevik.

 

Licensjakt

  • Om vissa förutsättningar är uppfyllda kan Naturvårdsverket delegera rätten att fatta beslut om licensjakt på varg till länsstyrelsen. 
  • För att en delegering av licensjakten till länsstyrelsen ska kunna ske krävs att Naturvårdsverket har fastställt miniminivåer för varg och att antalet vargföryngringar överstiger miniminivån för rovdjursförvaltningsområdet.
  • Licensjakt får aldrig ske så att antalet föryngringar i ett län eller ett förvaltningsområde understiger den miniminivån som Naturvårdsverket fastställt för länet och förvaltningsområdet. 
  • En föryngring är en varghona som har eller har haft valpar.

Bedömningen ska göras efter följande kriterier:

  • Det får inte finnas någon annan lämplig lösning än jakt.
  • Jakten får inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde
  • Jakten ska vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning
  • Jakten ska ske selektivt och under stängt kontrollerade former.

Länsstyrelsen besiktigar fällda vargar

Besiktningsmän från länsstyrelsen besiktigar fällda vargar. Hela vargkroppen tas omhand och skickas till Statens veterinärmedicinska anstalt. Förvaltning och forskning samarbetar och många provdata som samlas in används inom vargforskningen. Vid licensjakt får jägaren behålla skinnet. 

Relaterat

> Om varg i Värmland (faktasida)