Lodjursjakt

I de delar av landet där lodjursstammen är tätast genomförs en årlig licensjakt, det vill säga jakt under särskild jakttid. Licensjakt tillåts idag i norra och mellersta Sverige, medan södra Sverige fortfarande är ett utbredningsområde för arten och där medges bara skyddsjakt.

Naturvårdsverket har delegerat rätten att besluta om skydds- och licensjakt på lodjur till länsstyrelserna i län med fast stam av arten. Det innebär att Länsstyrelsen Värmland får besluta om licensjakt på lodjur.

Delegeringen hela det mellersta rovdjursförvaltningsområdet*, vilket innebär att ingående länsstyrelser ska komma överens om en fördelning av de lodjur som delegeras för skydds- och licensjakt.

De årliga besluten om jakt utgår från de fastställda miniminivåerna för lodjur och den inriktning på förvaltningen som man har beslutat sig för i länet.

Licensjakt på lodjur i Värmlands län 2017

[Uppdatering] Licensjakten är avlyst sedan 17-tiden torsdag 2 mars. Två lodjur har fällts, en hane och en hona, båda i Torsby kommun.

 

Länsstyrelsen har beslutat om licensjakt efter högst två (2) lodjur i Värmlands län 2017.

Jakten får bedrivas från och med den 1 mars 2017 till och med den 31 mars 2017 eller den tidigare tidpunkt då Länsstyrelsen avlyser jakten.

Länsstyrelsen informerar om avlysningen via telefonsvararen, via SMS-tjänst (se beslutet) samt på denna webbplats.

För anmälan om fällt eller påskjutet lodjur, ring: 010-224 76 05

För meddelande om återstående tilldelning, ring: 010-224 71 60
(telefonsvarare)

Jaktområde omfattar hela Värmlands län. Det kan förekomma områden (exempelvis vissa naturreservat) där jakt efter lodjur inte är tillåtet.

> Beslut Licensjakt efter lodjur i Värmlands län 2017 (PDF)

> Licensjakt på lodjur i Värmlands län (pressmeddelande)

I Länsstyrelsens beslut specificeras jaktledarens ansvarsområden gällande lodjursjakten. Anmälningsförfarande för jaktledare, SMS-tjänst, tider, telefonnummer för rapportering och tilldelning finns även i beslutet.

Den som tänker bedriva licensjakt efter lodjur ska även vara ansluten till ​jägarregistret hos Naturvårdsverket.

Vem får jaga?

Person som har jakträtt i områden som omfattas av detta beslut har rätt att delta i jakt efter lodjur på det jaktområde där hen har jakträtt, under förutsättning att jakträtten omfattar jakt efter lodjur. Jakt får inte bedrivas utan att en ansvarig jaktledare utsetts på förhand vid varje jakttillfälle.

Vid ensamjakt är den ensamme jägaren jaktledare.

Tillåtna vapen och metoder

I paragraf 6, 11, 14 och 16 i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd omjakt och statens vilt (NFS 2002:18) framgår vilka vapen och ammunition som är tillåtna vid jakt efter lodjur.

När får man jaga?

Lodjur får bara jagas från och med en timme före solens uppgång till och med en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens nedgång får jakten endast bedrivas som vaktjakt eller smygjakt.

 

*Mellersta rovdjursförvaltningsområdet omfattar Stockholms, Uppsala, Västra Götalands, Värmlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län.

[lojakt, jakt, lo, lodjur]