Grön infrastruktur och ekosystemtjänster

På samma sätt som bostäder åt alla och en bra infrastruktur är en förutsättning för ett fungerande samhälle är växter och djur är också beroende av bra livsmiljöer, bostäder och goda möjligheter att förflytta sig i landskapet om de ska trivas och finnas kvar långsiktigt. De behöver en fungerande så kallad grön infrastruktur.

Grön infrastruktur innebär att naturens nätverk ses ur ett landskapsperspektiv. Genom att förstå och kartlägga landskapets ekologiska samband kan vi bättre ta tillvara naturens resurser samtidigt som vi kan bevara och ta hänsyn till dess värden. Kartläggningen ska kunna underlätta prioriteringar vid planering av mark- och vattenanvändning samt vid planering av naturvårdsåtgärder.

Ekosystemtjänster

De varor och tjänster som naturen ger oss och som vi är beroende av för vår överlevnad, kallas gemensamt för ekosystemtjänster. Det är allt från rent vatten och träråvaror till växtpollinering och naturupplevelser.

För att kunna förvalta dessa ekosystemtjänster på bästa sätt måste vi förstå att olika växter och djur har olika krav för att kunna leva, trivas och sprida sig. Därför är det viktigt att se landskapet som en helhet och känna till var det finns biologiskt viktiga miljöer och hur de hänger ihop med varandra.

Vi ska ta fram en regional handlingsplan

För att säkra en grön infrastruktur behöver landskapets aktörer en bra förståelse för hur olika ekologiska samband ser ut i länet och hur de på bästa sätt tar hänsyn till dessa. Därför tar Länsstyrelsen fram en handlingsplan för grön infrastruktur i Värmlands län. Arbetet koordineras av Naturvårdsverket och ska vara klart i oktober 2018. Handlingsplanen ska fungera som ett planeringsunderlag inom till exempel skogsbruk, jordbruk och i kommunala översiktsplaner.

Handlingsplanen kommer att innehålla information om

  • områden som är särskilt värdefulla för biologisk mångfald,
  • om ekosystemtjänster,
  • om vilka hot som finns,
  • vart det finns utvecklingsmöjligheter med mera, för att underlätta prioritering av hänsyn och åtgärder i landskapet.

Tanken är att handlingsplanen ska presenteras som ett användarvänligt kartunderlag på webben. För att handlingsplanen ska få genomslagskraft är kunskapsspridning en viktig del av arbetet med grön infrastruktur.

> Naturvårdsverket om Grön infrastruktur