Remiss av handlingsplan för grön infrastruktur

Värmlands läns handlingsplan för grön infrastruktur har skickats ut på remiss. Den har bland annat skickats till kommuner, länsstyrelser, skogsbolag, naturvårdsorganisationer och berörda branschorganisationer. Det går bra att svara på remissen fram till 30 juni.
Skiss grön infrastruktur

​Grön infrastruktur definieras som nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande.

Länsstyrelserna har på uppdrag av regeringen tagit fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur som berör allt från planfrågor till markanvändning och naturvård. 

Länsstyrelsen Värmland har kartlagt den gröna infrastrukturen för Värmlands läns naturtyper. I planen ingår bland annat kartor som ska fungera som hjälpmedel för planering av åtgärder i landskapet. Planen beskriver läget i naturen, vilka utmaningar som finns att arbeta med och förslag på åtgärder.

Ett levande dokument

Den regionala handlingsplanen är efter remissen ett levande dokument. Ambitionen är att med tillgänglig och framtida kunskap arbeta vidare med åtgärder för att bibehålla, återskapa och nyskapa miljöer i syfte att stärka grön infrastruktur och ekosystemtjänster.

Om handlingsplanens olika delar

Rapporten är omfattande och har för att öka läsbarheten delats in i tre delar. Nedan ges en kort beskrivning av innehållet i varje del, en länk till respektive del av handlingsplanen och till handlingsplanen i sin helhet.

Del A. Beskriver bakgrund, mål och syfte med handlingsplanen för grön infrastruktur i Värmland.
> Del A

Del B. Sammanfattande beskrivning av förutsättningar för grön infrastruktur i länet indelat efter miljömål och mål för friluftslivet.
> Del B

Del C. En samlad bild av länets utmaningar med förslag på åtgärder.
> Del C

Bilaga 1
> Arter i odlingslandskapet

Hela handlingsplanen. Innefattar alla delar, A-C samt bilaga.
> Remiss - Handlingsplan för grön infrastruktur

Rapporten är ännu inte färdigbearbetad. Efter remissen kommer den att kunna kompletteras utifrån inkomna remissvar. Kompletteringar av beskrivningar och kartor kan komma att ske oavsett yttranden.

Ett webbaserat kartverktyg med värdetrakter för länets naturtyper är under framtagande och kommer att läggas ut på Länsstyrelsens webb (denna sida) senast 1 juni.

Så svarar du på remissen

Länsstyrelsen önskar ett samlat yttrande från respektive organisation.

Svarsenkät

För att underlätta allas arbete har vi tagit fram en webbanpassad svarsenkät som vi önskar att ni använder för att lämna era synpunkter. Enkäten når ni via länken längst ned på sidan. Fokus i remissen ligger på att hämta in synpunkter på förslagen till åtgärder men det finns utrymme för att ge synpunkter på alla delar i rapporten och även möjlighet att lämna synpunkter helt fritt.

OBS! Förlängd svarstid till 31 juli. Efter remisstiden sammanställs de synpunkter som kommit in och handlingsplanen slutbearbetas. Slutredovisningsdatum för arbetet i länet är 15 september 2018. Då skickas handlingsplaner från samtliga länsstyrelser till Västerbotten som sedan redovisar till regeringen för samtliga länsstyrelser.

Kontakt

Om ni har frågor om eller vill diskutera innehållet i rapporten under remisstiden, kontakta gärna Länsstyrelsen.

groninfra.varmland@lansstyrelsen.se

Kontaktperson
Jenny Olsson, Naturvårdsenheten
Tel: 010-224 74 74

Dokument som ingår i remissen

> Följebrev/missiv (PDF)

> Svarsenkät Obs! Läs missivet innan du svarar på enkäten.

 

 

 Vad är grön infrastruktur?

​> Se filmen (textad)