Lokala naturvårdsprojekt - LONA

Länsstyrelsen kan lämna statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA). Syftet med bidraget är att stärka det lokala engagemanget i arbetet med biologisk mångfald och naturvård, att skydda natur och göra den tillgänglig för besökare.
Handikappanpassad lägerplats och brygga vid Segerstad

Bidrag kan endast sökas av kommuner, men andra aktörer kan driva projekt eller medverka. Om du har en projektidé och vill ha LONA-bidrag ska du kontakta din kommun som lämnar in ansökan till Länsstyrelsen.

Ansökan för åtgärder under 2018

Ansökan ska först upprättas i Naturvårdsverkets LONA-register.

Innan ansökan skrivs ut från LONA-registret ska ni klicka på knappen Skicka in. Utskriften ska undertecknas av behörig firmatecknare på kommunen och därefter skickas till Länsstyrelsen.

Till ansökan ska även medfinansieringsintyg från projektets samtliga medfinansiärer bifogas.

> Blankett för medfinansieringsintyg (Word)

Undertecknad ansökan med tillhörande medfinansieringsintyg ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 1 december 2017.

Länsstyrelsen Värmland
65186 KARLSTAD
lona.varmland@lansstyrelsen.se   

Vilka åtgärder kan få bidrag?

Åtgärderna ska bidra till att uppfylla det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen fastställt och som är relevanta för naturvård och/eller friluftsliv. 

> Om Sveriges miljömål via Miljömålsportalen

Ett uttalat syfte med LONA-satsningen är att stärka det lokala engagemanget i arbetet med biologisk mångfald och naturvård. Bidraget har ett ökat fokus på åtgärder för att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor, bland annat genom att bevara och utveckla tätortsnära natur. Ett annat viktigt fokus är åtgärder för att gynna biologisk mångfald.  

Åtgärder i projekten ska rymmas inom någon av följande sex kategorier:  

  1. kunskapsuppbyggnad (t.ex. inventeringar av olika naturtyper, värdefulla naturområden eller arter)
  2. framtagande av underlag (t.ex. kommunala naturvårdsprogram, inklusive friluftsliv)
  3. områdesskydd (t.ex. kostnader för värdering, förhandling, gränsmarkering, framtagande av skötselplan)
  4. vård och förvaltning av områden, naturtyper eller arter (nya skötselåtgärder inkl åtgärder för att främja friluftsliv i natur- och kulturmiljöer)
  5. restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter
  6. information, folkbildning eller annan kunskapsspridning (t.ex. guidning i natur- och kulturmiljöer, ta fram informationsmaterial, skyltning) 

Bidrag kan sökas med högst 50 procent av kostnaderna för projektets bidragsberättigade åtgärder.  

Bidrag får inte ges till vinstdrivande verksamhet, redan påbörjade åtgärder eller åtgärder som någon är skyldig att utföra enligt lag eller författning. Inte heller får bidraget ges till åtgärder som fått stöd för miljö- och landsbygdsåtgärder (LBU).

Information till dig som jobbar med LONA-projekt

Naturvårdsverket fördelar medel till länsstyrelserna, vägleder, samordnar och utvärderar.
Kommunerna ansöker, samordnar och driver projekt.
Föreningar, enskilda och andra lokala aktörer kan vara idégivare, medverka i eller driva projekt. Ideellt arbete kan räknas som medfinansiering.
Länsstyrelserna beslutar om de enskilda projekten, följer upp och återrapporterar till Naturvårdsverket.

Bakgrund och mer information

Mer information om lokala naturvårdssatsningen LONA via Naturvårdsverket.se

Där hittar du även Förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt och Vägledning för statsbidrag till lokala naturvårdsprojekt.  

  • Upplysningar om utbetalningar finns i varje bidragsbeslut.
  • Verksamhetsrapport för fleråriga projekt lämnas till Länsstyrelsen varje år senast 1 mars.
  • Slutrapport lämnas till Länsstyrelsen senast tre månader efter att projektet avslutats.
  • Naturvårdsverkets publikationer om LONA finns att ladda ner gratis som pdf:er.

 LONA material

Logotyp LONA 

Logotyper för trycksaker m.m. inom ramen för bidraget. För att spara enskild fil: högerklicka, Spara mål som.

Färg - eps, Svartvit - eps, Färg - jpeg, Svartvit - jpeg