Lokala naturvårdssatsningen - LONA

Länsstyrelsen kan lämna statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA). Syftet med bidraget är att stärka det lokala engagemanget i arbetet med biologisk mångfald och naturvård, att skydda natur och göra den tillgänglig för besökare.

Bidrag kan endast sökas av kommuner, men andra aktörer kan driva projekt eller medverka. Om du har en projektidé och vill ha LONA-bidrag ska du kontakta din kommun som sedan avgör om de ställer sig bakom ansökan och skickar den vidare till Länsstyrelsen.

Ny våtmarkssatsning inom LONA

I regeringens budget för 2018 ingår en våtmarkssatsning på 200 miljoner kronor årligen under 2018-2020. Delar av denna satsning kommer fördelas genom LONA-bidrag till kommunerna. Även andra lokala aktörer kan söka bidrag för att planera och anlägga våtmarker, men genom kommunen.

Två extra ansökningsomgångar ges 2018 med sista ansökningsdatum den 10 april och den 1 oktober. Ansökan görs i LONA-registret från och med den 1 mars 2018. Se instruktion för ansökan nedan. Ytterligare ansökningsdatum kan bli aktuellt 2019 och framåt.

Kontakta oss gärna så att vi vet att ni jobbar på en ansökan!

Ansökan

Ansökningar görs i LONA-registret, Naturvårdsverkets webbaserade databas. Medfinansieringsintyg ska biläggas ansökan och länk finns i registret.

Behöver du inloggning till LONA-registret, kontakta kommunadministratören eller Länsstyrelsens LONA-ansvariga (kontaktuppgifter hittar du i högerkolumnen). 

När ansökan är ifylld och inskickad i LONA-registret ska den även skrivas ut, skrivas under av kommunens firmatecknare (eller enligt delegation), scannas och skickas till varmland@lansstyrelsen.se tillsammans med alla medfinansieringsintyg samt budget. 

Ansökan med åtgärder i kategori 1-6 ska vara inkommen senast den 1 december 2018.

Ansökan med åtgärder i kategori 7-8 ska vara inkommen senast den 10/4 respektive 1/10 2018.

Komplett ansökan krävs för att Länsstyrelsen ska påbörja handläggning. Ansökningar som inte är kompletta till sista ansökningsdatum kan komma att avvisas. Med komplett menas till exempel att:

 • Projektet ska uppfylla LONA-förordningen och Naturvårdsverkets vägledning för LONA.
 • Alla fält som efterfrågas ska vara ifyllda i registret, även kommunens Postgiro/Bankgiro som ska anges i kontaktfliken för kommunens projektansvarige.
 • Åtgärder ska vara väl beskrivna och geografiskt avgränsade. Det ska framgå var åtgärderna ska genomföras, med vilka metoder, vilken tid på året och så vidare.
 • Kostnaderna för åtgärderna ska framgå i budget. Använd gärna budgetmallen i länken till höger under rubriken Blanketter och material.
 • Ansökan ska ha status Inskickad i registret, vara utskriven, påskriven, scannad och av kommunen e-postad till Länsstyrelsen senast sista ansökningsdatum.
 • För våtmarksprojekt som innebär anläggning/restaurering av våtmark är en våtmarksritning obligatorisk. Obs, ej vid ansökan om förstudier.

Ytterligare vägledning finns att få i rutan Externa resurser. Se också Lokala naturvårdens dag nedan.

> Blankett för medfinansieringsintyg (Word)

Vilka åtgärder kan få bidrag?

Åtgärderna ska bidra till att uppfylla det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen fastställt och som är relevanta för naturvård och/eller friluftsliv. 

> Om Sveriges miljömål via Miljömålsportalen

Ett uttalat syfte med LONA-satsningen är att stärka det lokala engagemanget i arbetet med biologisk mångfald och naturvård. Bidraget har ett ökat fokus på åtgärder för att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor, bland annat genom att bevara och utveckla tätortsnära natur. Ett annat viktigt fokus är åtgärder för att gynna biologisk mångfald.  

Maximalt 50 procent i bidrag kan sökas till åtgärder i kategori 1-6. Max 90% till åtgärder i kategori 7-8:

Åtgärder i projekten ska rymmas inom någon av följande åtta kategorier:  

 1. kunskapsuppbyggnad (t.ex. inventeringar av olika naturtyper, värdefulla naturområden eller arter)
 2. framtagande av underlag (t.ex. kommunala naturvårdsprogram, inklusive friluftsliv)
 3. områdesskydd (t.ex. kostnader för värdering, förhandling, gränsmarkering, framtagande av skötselplan)
 4. vård och förvaltning av områden, naturtyper eller arter (nya skötselåtgärder inkl åtgärder för att främja friluftsliv i natur- och kulturmiljöer)
 5. restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter
 6. information, folkbildning eller annan kunskapsspridning (t.ex. guidning i natur- och kulturmiljöer, ta fram informationsmaterial, skyltning)
 7. restaurering och anläggning av våtmarker i syfte att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden eller öka tillskottet till grundvattnet
 8. kunskapsuppbyggnad, framtagande av underlag eller annat förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker enligt 7. 

Bidrag får inte ges till vinstdrivande verksamhet, redan påbörjade åtgärder eller åtgärder som någon är skyldig att utföra enligt lag eller författning. Inte heller får bidraget avse kostnad som täcks med stöd enligt någon annan författning.

Ansvar

Kommunen är rättsligt och ekonomiskt ansvarig inför Länsstyrelsen för genomförande och redovisning av projekten. Det är därför viktigt att skriftliga avtal upprättas mellan kommunen och genomförande aktörer för enskilda åtgärder.

Tillstånd, dispenser och samråd

Ett beslut om LONA-bidrag befriar inte kommunen från att följa annan lagstiftning beträffande samråd, tillstånd och dispenser. Det gäller till exempel åtgärder som berör fornminnen, naturmiljöer och åtgärder i vatten.

Lokala naturvårdens dag

Naturvårdsverket och Länsstyrelserna har bestämt att lyfta fram LONA-projekten genom en nationell dag då publika projekt visas upp för allmänheten. Planen är att genomföra dagen årligen.

Det är viktigt att ni som planerar nya projekt funderar över hur ni ska visa upp just ert projekt och tar med detta i ansökan. Även pågående projekt ges möjlighet att visa upp projekten, och kan ansöka om en extra åtgärd för att genomföre ett arrangemang.

Tyvärr går det inte att söka extra medel för redan avslutade projekt.

Kontakta oss

Lona
Eva Rudander
lona.varmland@lansstyrelsen.se
010-224 74 85

 

 

 

 

 

Bakgrund och mer information

Mer information om lokala naturvårdssatsningen LONA via Naturvårdsverket.se

Där hittar du även Förordning (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt och Vägledning för statsbidrag till lokala naturvårdsprojekt.  

 • Upplysningar om utbetalningar finns i varje bidragsbeslut.
 • Verksamhetsrapport för fleråriga projekt lämnas till Länsstyrelsen varje år senast 1 mars.
 • Slutrapport lämnas till Länsstyrelsen senast tre månader efter att projektet avslutats.
 • Naturvårdsverkets publikationer om LONA finns att ladda ner gratis som pdf:er.

 Content Editor

 LONA material

Logotyp LONA 

Logotyper för trycksaker m.m. inom ramen för bidraget. För att spara enskild fil: högerklicka, Spara mål som.

Färg - eps, Svartvit - eps, Färg - jpeg, Svartvit - jpeg