Tillsyn över djurhälsopersonal

Länsstyrelsen utövar tillsyn över kliniskt verksamma veterinärer och övrig djurhälsopersonal i länet. Syftet med tillsynen är att alla yrkeskategorier som tillhör djurhälsopersonalen ska följa gällande lagstiftning och tillhandahålla en god och säker vård.

Länsstyrelsen har sedan tidigare haft ansvaret för tillsynen över veterinärer, men sedan 2010 har tillsynsområdet utökats till att omfatta all djurhälsopersonal; det vill säga legitimerade veterinärer, legitimerade djursjukskötare, godkända hovslagare samt sjuksköterskor, sjukgymnaster och tandläkare som har särskilt godkännande att arbeta inom djursjukvården.

Det är Länsstyrelsens strävan att all djurhälsopersonal i länet ska arbeta på likartat sätt och utifrån de grundläggande bestämmelser som finns inom respektive område. Tillsynen sker dels genom regelbundna kontroller och dels genom kontroller efter inkommen anmälan.

Kontrollerna fokuseras på journalföring, läkemedelshantering, hygien med mera. Ärenden som rör om en behandling av ett djur är felaktig ryms däremot inte inom Länsstyrelsens tillsynsuppdrag. Sådant ärende avgörs av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård, http://www.vetansvar.se/