Frågor och svar om djurskydd

Här kan du få svar på vanliga frågor om djurskydd och djurskyddskontroller

Anmälare

Hur anmäler jag misskötsel av djur?

Ring oss på 010-224 71 20, se telefontider under Kontakt, eller via vår webbanmälan. Vill du vara anonym ska du ringa in till oss och inte uppge ditt namn. Det går inte att vara anonym om du skickar en e-post till oss då ditt namn och mailadress kommer att synas i e-posten du skickar.

Vid ytterst akuta anmälningar på övrig tid hänvisas till polisens växel på telefon 114 14. För veterinära frågor, se kontaktuppgifter under faktarutan Kontakt.

Observera att frågor som rör vilda djur som far illa ska hanteras av polisen.

Djurhållare/djurägare

Vad och när kontrollerar ni? Hur utförs kontrollerna?

Det finns två olika huvudtyper av kontroller, normalkontroller och kontroll efter inkommen anmälan på djurhållningen. Normalkontrollerna kommer att genomföras utifrån riskurval, slumpurval men kan även vara riktade mot exempelvis en specifik kategori av djur. Som komplement till normalkontrollerna utför vi även projektriktade kontroller som är avgränsade i tid och omfattning.

Den som utför kontrollen kommer att utgå från en nationellt framtagen checklista för att säkerställa kravet på likformig kontroll över landet. Grunden är att kontrollerna i möjligaste mån inte ska vara föranmälda.

> Djurskyddskontroll och checklistor

Behöver jag betala en avgift för djurskyddskontrollen?

De s k normalkontrollerna (ordinarie kontroll) som kan antingen vara riktade, slumpmässiga eller riskbaserade, är avgiftsfria. Men det finns två sorters kontroller som inte är det. Har Länsstyrelsen funnit brister vid den första ordinarie kontrollen som behöver följas upp med en andra kontroll, en så kallad extra offentlig kontroll, så behöver du betala en avgift för den kontrollen. För det kontroller som görs efter en anmälan om misskötsel, som visar sig vara befogad, får du också betala en avgift för.  

Hur stora är avgifterna / vad kostar det?

Timkostnaden för extra kontroll är satt till 800 kronor per timme, vilket inbegriper tid för själva kontrollen men även för förberedelsetid, restid och tid för efterarbete.

Vem hos en länsstyrelse får ta beslut om ett direkt omhändertagande av djur?

Beror på handläggningsordningen – på Länsstyrelsen Värmland har djurskyddshandläggare och länsveterinär delegation att göra det.

Tidigare var Länsstyrelsen överklagningsmyndighet för de kommunala djurskyddsbesluten. Vart överklagar jag nu?

Till Förvaltningsrätten, men du skickar ditt överklagande till oss på Länsstyrelsen så att vi vet att du tycker att vi gjort fel och att vi då även får möjlighet att ändra vårt beslut. Det är sedan vår uppgift att skicka vidare överklagandet till respektive Förvaltningsrätt om vi fortfarande anser att vi gjort en riktig bedömning av ärendet.

Kommer kommunen att ha någon tillsyn på lantbruken nu?

Ja, kommunerna kommer fortfarande att ha tillsynen när det gäller miljöskydd på lantbruk (såsom gödselhantering, kemikalier, bekämpningsmedel), hälsoskydd och olägenhet för människors hälsa (såsom skällande hundar, fåglar som smutsar ned, älg i trädgården).

Är det kommunen eller länsstyrelsen jag ska kontakta? Jag är lite osäker.

Om du är osäker på om det är länsstyrelsen eller kommunen du ska kontakta så kan båda kan hjälpa dig rätt. Hör av dig till någon av oss så hjälper vi dig!

Inom detaljplanelagt område får man inte utan tillstånd från kommunen hålla orm, nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä?

Det stämmer. Kontakta miljökontoret i din kommun för närmare besked.

Transportör 

Vem kontrollerar att jag har ett kompetensbevis?

Det gör djurskyddskontrollanten på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsens kompetens

Vilka på Länsstyrelsen arbetar med djurskydd?

Vår personal inom djurskydd består av två miljö- och hälsoskyddsinspektörer med vidareutbildning inom djurskydd, två agronomer, en biolog med vidareutbildning inom djurskydd, en från etologi och djurskyddsprogrammet, en lantmästare samt en husdjurstekniker. 

Vad är primärproduktion?

Primärproduktion är mjölkproduktion, uppfödning och produktion av livsmedelsproducerande djur före slakt. Även jakt, fiske och insamling av vilda produkter, som bär och svamp, musslor och kräftor omfattas, likaså odling och skörd av vegetabilier.  All baslivsmedel och foder som produceras i Sverige med andra ord.  Målsättningen är att 1% av producenterna ska kontrolleras på årsbasis, och att denna kontroll, så långt möjligt, ska vara samordnad.

 Kontakt

Djurskyddstelefon

010-224 71 20

 

Du kan även anmäla misskötsel av djur via vår webbanmälan dygnet runt.

Ange adress eller noggrann vägbeskrivning till platsen där djuren finns och om möjligt djurhållarens namn.

Telefontider:
Tis - Fre: 09:00 - 12:00

Övrig tid, ring polisen 114 14 (akuta anmälningar).

Vid pågående misshandel av djur ring 112!

För allmänna frågor

djurskydd.varmland
@lansstyrelsen.se

Veterinär
Telefon 010-224 72 32
Telefon 010-224 72 47
veterinar.varmland
@lansstyrelsen.se