Tillstånd för preparering, handel och förevisning av djur (Artskyddsförordningen)

Sverige har anslutit sig till den så kallade CITES-överenskommelsen (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) som syftar till att skydda vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.

Genom medlemsskapet i EU gäller ett flertal EU-förordningar till skydd för växter och djur. Sverige har åtagit sig att tillämpa dessa direktiv och överenskommelser i sin nationella lagstiftning. Detta sker huvudsakligen genom bestämmelserna i Artskyddsförordningen.

Preparera, handla med och förevisa växter och djur - e-tjänst

> Gör din ansökan via vår e-tjänst

Artskyddsförordning omfattar all fridlysning

Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas fridlysningsföreskrifter har arbetats in i Artskyddsförordningen.

Artskyddsförordningen innebär generellt sett ett förbud mot handel, förvaring och förevisning av hotade arter utan särskilt tillstånd. Vissa undantag finns.

Artskyddsförordningens regler gäller för

  • Import och export av levande exemplar av hotade djur- och växtarter.
  • Förvaring av levande exemplar.
  • Försäljning av döda och levande exemplar till exempel zooaffärer.
  • Förevisning av levande exemplar till exempel cirkus.
  • Uppstoppning av döda djur.
  • Fredning av djur och växter.
  • Arter som omfattas av artskyddsförordningen:
  • Fåglar som lever vilt inom Europeiska unionens europeiska territorium.
  • Djur och växter av de arter som finns upptagna på bilaga A-D till EU:s CITES-förordning (se Jordbruksverket.se).

Undantag

Döda exemplar av följande fågelarter är undantagna från försäljningsförbudet: Dalripa, Rödhöna, Klipphöna, Ringduva, Bläsgås, Grågås, Bläsand, Kricka, Stjärtand, Skedand, Brunand, Vigg, Bergand, Ejder, Sjöorre, Fjällripa, Tjäder, Orre, Sothöna, Enkelbeckasin, Morkulla, Fasan, Rapphöna, Gräsand

Tillsyn och tillstånd

Tillsyn över artskyddsförordningen har Naturvårdsverket centralt och länsstyrelserna regionalt. Länsstyrelserna beviljar tillstånd för uppstoppning, handel och förevisning av djur exempelvis till konservatorer, zooaffärer och djurparker.