Förprövning och förhandsanmälan av djurstallar

Förprövning är en form av bygglov, baserat på djurskyddsbestämmelserna, som du ska söka hos Länsstyrelsen innan du ska bygga nytt, bygga till eller bygga om gällande djurstallar, andra förvaringsutrymmen för djur eller hägn.

 

Förprövning krävs om byggnationen är avsedd för:

 • djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar,
 • hästar eller
 • undervisningsdjur som inte hålls som försöksdjur.

Du ska också ansöka om förprövning om du vill inreda en byggnad som djurstall som tidigare använts för något annat än sådan djurhållning eller djuruppfödning som du planerar att använda den till. Förprövningen finns för att Länsstyrelsen ska kunna bedöma om dina byggplaner uppfyller kraven på:

 • mått och utrymmen,
 • inredning, liggytor och utgödslingssystem,
 • utfodrings- och dricksvattenanordningar,
 • stallklimat och luftkvalitet samt
 • brandskydd.

Du ansöker om förprövning hos Länsstyrelsen

Under rubriken Ansökningsblanketter hittar du blanketter för de olika djurslag som omfattas av krav på förprövning. Var noga med att du använder rätt blankett när du ansöker om förprövning.

Tänk på att du inte får börja bygga förrän Länsstyrelsen godkänt din ansökan. Om ansökningsblanketten är riktigt ifylld kan Länsstyrelsen hantera din ansökan om förprövning snabbare. Tänk också på att skicka med:

 • tydliga och detaljerade plan- och sektionsritningar, som är måttsatta och skalenliga (1:100 respektive 1:50 eller 1:20), samt en skalenlig situationsplan (1:1000 eller 1:400), i två exemplar, samt
 • beskrivningar av inredning, utrustning och tekniska system, med hänvisning till exempelvis ritningar, produktbroschyrer, foton m.m..

När Länsstyrelsen har godkänt din ansökan får du börja bygga

När Länsstyrelsen har granskat dina ansökningshandlingar får du ett beslut. Om detta innebär att myndigheten godkänt din ansökan får du börja bygga.

Det du byggt måste besiktigas innan du får börja använda det

Du får inte börja använda det du byggt innan Länsstyrelsen har gjort en besiktning. Det är därför viktigt att du meddelar Länsstyrelsen när du är klar. Vid besiktningen kontrolleras att du har följt förprövningsbeslutet. Det finns en e-tjänst där du kan anmäla att din byggnation är klar för besiktning.

Byggnation utan förprövning

Om du har genomfört en byggnadsåtgärd som kräver förprövning, utan sådan prövning, kan Länsstyrelsen förbjuda dig att ha djur i stallet, utrymmet eller hägnet. Om det byggda ändå uppfyller djurskyddsbestämmelserna kan Länsstyrelsen ge ett godkännande i efterhand.

Förprövning kostar inget. Däremot kan det bli dyrt att bygga utan förprövning. Om du ägde stallet, utrymmet eller hägnet när den otillåtna byggnationen utfördes, får du betala en avgift som är 12 000 eller 24 000 kr beroende på byggnadsåtgärdens omfattning. Du kan bli tvungen att betala avgiften ända upp till fem år efter det att åtgärden vidtogs.

Undantag från förprövning

Du behöver bara förpröva om antalet djur, som ryms på fastigheten efter det att byggnadsåtgärden är klar, uppgår till minst:

 • 20 nötkreatur,
 • 15 vuxna grisar,
 • 150 växande grisar,
 • 20 vuxna får,
 • 40 lamm,
 • 40 killingar,
 • 500 fjäderfän, utom struts, eller
 • 5 hästar.

För andra djurslag, exempelvis alpackor och lamor med flera, kan Länsstyrelsen kontaktas för information.  

För vissa ligghallar och typer av boxar finns ytterligare undantag från krav på förprövning. Hör av dig till Länsstyrelsen så får du veta mer.  

Om du bara reparerar eller underhåller ett stall, utrymme eller hägn, utan att ändra på utformningen, behöver du inte förpröva oavsett hur många djurplatser du har på fastigheten. 

Förhandsanmälan istället för förprövning 

Om du ska göra en mindre om- eller tillbyggnad av en befintlig stallavdelning, som du har förprövat tidigare, kan det i vissa fall räcka med en enkel anmälan till Länsstyrelsen innan du påbörjar byggnationen, en så kallad förhandsanmälan. För att få göra en förhandsanmälan krävs att samtliga, nedanstående, villkor är uppfyllda:

 • stallavdelningen överensstämmer med tidigare förprövningsbeslut,
 • byggnadsåtgärden bara berör sådan djurkategori som du redan håller i stallavdelningen,
 • inhysningssystemet inte ändras och
 • antalet platser efter byggnationen är högst 20 procent av det totala antalet sådana platser i stallavdelningen.

Om du uppfyller villkoren för att få göra förhandsanmälan får du börja bygga så fort Länsstyrelsen fått din anmälan. Någon besiktning av stallavdelningen görs inte, utan avdelningen får användas när byggnationen är färdig. Det innebär att du tar eget ansvar för att stallavdelningen är utformad och används enligt djurskyddsbestämmelserna.

Under rubriken Ansökningsblanketter finner du ansökningsblankett för förhandsanmälan