Miljömål 

Bild på utsikt över skogslandskap. Foto: Sofie Halsius
Foto: Sofie Halsius

Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går.  

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på den nationella miljömålsportalen. Mer information finns också hos länsstyrelsernas miljömålsnätverk RUS.

Remiss av nya regionala miljömål för Västra Götaland

Länsstyrelsen har i samverkan med Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen tagit fram förslag till nya regionala miljömål för Västra Götaland. Länsstyrelsen har fått in synpunkter på i första hand de regionala tilläggsmålen som föreslås under miljökvalitetsmålen och kommer att bearbeta dessa och ta beslut om nya mål under våren 2015.

Läs mer i remissversion regionala miljömål för Västra Götaland

samt i följebrev och sändlista till remiss.

De 16 nationella miljökvalitetsmålen är:

 1. Begränsad klimatpåverkan
 2. Frisk luft
 3. Bara naturlig försurning
 4. Giftfri miljö
 5. Skyddande ozonskikt
 6. Säker strålmiljö
 7. Ingen övergödning
 8. Levande sjöar och vattendrag
 9. Grundvatten av god kvalitet 
 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
 11. Myllrande våtmarker
 12. Levande skogar
 13. Ett rikt odlingslandskap
 14. Storslagen fjällmiljö
 15. God bebyggd miljö
 16. Ett rikt växt- och djurliv

Nyhetsbrev Miljömål Väst

Miljömål Väst är vårt nyhetsbrev med fokus på arbetet för att nå länets miljömål.

Läs de senaste nyhetsbreven.

Kontakta oss

Anna Ek
Vikarierande miljömålssamordnare
010-2244869
Miljömålssekretariatet
miljomal punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se¤miljomal punkt vastragotaland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 40 00