Miljömål

Bild på utsikt över skogslandskap. Foto: Sofie Halsius

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet för att uppnå de svenska miljömålen.

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Utöver generationsmålet finns 16 nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål.

Länsstyrelsen har en samordnande roll i det regionala arbetet med miljömålen. Vi arbetar tillsammans med Skogsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och miljön ska bli bättre. Vi följer också upp hur miljöarbetet går.  

En samlad information om miljömålsarbetet i Sverige finns på den nationella miljömålsportalen. Mer information finns också hos länsstyrelsernas miljömålsnätverk RUS.

Tyck till om miljön i Västra Götaland

Nu behöver vi din åsikt. Vad ska vi göra för att få en bättre miljö i Västra Götaland? Det är nämligen dags att ta fram ett regionalt åtgärdsprogram för att förbättra förutsättningarna att nå miljökvalitetsmålen.
Åtgärder för att nå miljömålen

Nya regionala tilläggsmål för Västra Götaland  

Regionala tilläggsmål har i september 2015 beslutats för Västra Götaland. Målen är framtagna av Länsstyrelsen i samverkan med Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen, och har varit på remiss till länets aktörer. De nya regionala tilläggsmålen komplettererar de nationella målen med sina preciseringar och etappmål, och tillsammans utgör de Västra Götalands regionala miljömål.

 

De 16 nationella miljökvalitetsmålen är:

 1. Begränsad klimatpåverkan
 2. Frisk luft
 3. Bara naturlig försurning
 4. Giftfri miljö
 5. Skyddande ozonskikt
 6. Säker strålmiljö
 7. Ingen övergödning
 8. Levande sjöar och vattendrag
 9. Grundvatten av god kvalitet 
 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
 11. Myllrande våtmarker
 12. Levande skogar
 13. Ett rikt odlingslandskap
 14. Storslagen fjällmiljö
 15. God bebyggd miljö
 16. Ett rikt växt- och djurliv
Av ovanstående mål är Storslagen fjällmiljö inte relevant för Västra Götaland.

 

Nyhetsbrev Miljömål Väst

Miljömål Väst är vårt nyhetsbrev med fokus på arbetet för att nå länets miljömål.

Läs de senaste nyhetsbreven.