Integration

  
  
Description
  
  
  
  
Insatser för asylsökandehttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/manniska-och-samhalle/integration/framhavda-lankar/pratbubbla-rosa.png
https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/manniska-och-samhalle/integration/insatser-asylsokanden/Sidor/default.aspxIn page navigation
Integrationsforum 2018
En dag om nyanländas etablering på arbetsmarknaden
https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/kalender/maj/Pages/integrationsforum-2018.aspxIn page navigation
Mottagande av nyanlända http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/manniska-och-samhalle/integration/framhavda-lankar/spar.PNG
https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/manniska-och-samhalle/integration/Mottagande-och-etablering-av-nyanlanda/Pages/default.aspxIn page navigation
Stöd & bidraghttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/lantbruk-och-landsbygd/stod-bidrag.jpg
Ansökan om utvecklingsmedel eller statsbidrag till verksamhet för asylsökande
https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/manniska-och-samhalle/integration/ansok-om-ersattning-eller-statligt-bidrag/Sidor/default.aspxIn page navigation
Lagar & förordningarhttps://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/manniska-och-samhalle/integration/framhavda-lankar/integration-framhavd-lagar.jpg
https://wwwadmin.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/manniska-och-samhalle/integration/Mottagande-och-etablering-av-nyanlanda/Lagar-och-forordningar/Pages/lagar-och-forordningar.aspxIn page navigation
Överenskommelser för tidigar insatserhttp://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/SiteCollectionImages/Sv/manniska-och-samhalle/integration/framhavda-lankar/tia-mini.PNG
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/manniska-och-samhalle/integration/insatser-asylsokanden/Sidor/overenskommelse-verksamhet-till-asylsokande.aspxIn page navigation

Länsstyrelsen har ett stort och brett ansvarsområde när det gäller insatser för nyanlända. Det arbetet sker till största del i samverkan med andra aktörer, som exempelvis kommuner, företag och statliga myndigheter.

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända. Detta sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.  

Samordnar statens insatser

Vi ska även medverka till att det finns beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot ensamkommande barn. Länsstyrelsens roll är att samordna statens insatser inom länen genom samverkan med andra myndigheter och organisationer, med särskilt hänsyn till barns bästa i beslut och andra åtgärder.  

Stödjer kommunerna

Länsstyrelsen har också som uppdrag att stödja kommuner i samordningen av kommunal verksamhet som exempelvis svenska för invandrare och samhällsorientering. Dessutom fördelar vi statsbidrag till kommuner för att underlätta bosättning, höja kommunernas beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter. Vi ska även följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända och ensamkommande barn, både på regional och kommunal nivå.