Naturreservat

Naturreservat är den mest använda skyddsformen i Västra Götalands län. Länsstyrelsen beslutar om de flesta naturreservaten, men även kommunerna har den möjligheten.

Naturreservat kan bildas för att:

  • bevara biologisk mångfald,
  • vårda, bevara, skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer,
  • tillgodose behov av områden för friluftslivet,
  • skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter.  

Läs våra förslag till nya naturreservat

Föreskrifter i reservaten

I alla naturreservat och naturvårdsområden finns föreskrifter som reglerar vad du får och inte får göra. Länsstyrelsen kan lämna dispens från föreskrifterna. I kommunala naturreservat är det kommunen som kan lämna dispens. Läs mer om tillstånd, dispenser och samråd