Skyddad natur

Två vuxna fåglar och cirka 20 ungar som simmar i vattnet.

Det finns flera sätt att skydda naturen, och enligt miljöbalken kan Länsstyrelsen bland annat bilda naturreservat och fågelskyddsområden. Vi ansvarar också för att vårda och förvalta naturreservat, nationalparker och vandringsleder i fjällen.

Nationalparker har starkast skydd

En nationalpark är ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp som skyddas i sitt naturliga tillstånd. Nationalparken är den starkaste skyddsformen.

Natur- och kulturreservat har många syften

Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda naturområden, och de kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet. Kulturreservat är en liknande skyddsform, och ett sådant kan bildas för att skydda den kulturpräglade miljön.

Natura 2000 finns i hela EU

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att värna om de arter och livsmiljöer som är av gemensamt intresse för EU-länderna.

Naturen har fler skyddsformer

Andra aktuella skyddsformer är till exempel djur- och växtskyddsområde, strandskyddsområde, vattenskyddsområde, naturminne och biotopskyddsområde.

Det finns även ytterligare typer av skydd för naturområden. Till exempel kan våtmarksområden som har internationell betydelse bevaras enligt Ramsarkonventionen. Riksintresseområden för naturvård finns till för att se till att hänsyn tas till naturvård och biologisk mångfald i samhällsplaneringen.

Klicka här för att läsa mer om Ramsarkonventionen.

Klicka här för att läsa mer om riksintresseområden.

 

Skyddade områden förvaltas på olika sätt

Länsstyrelsen förvaltar de flesta av länets naturvårdsobjekt, men förvaltningen kan även skötas av kommuner, stiftelser och Skogsstyrelsen.

Hur arbetar Länsstyrelsen med att skydda naturen?

När Länsstyrelsen skyddar natur sker det vanligtvis genom att bilda naturreservat.  Första steget till detta tas antigen av Länsstyrelsen eller av markägare som har fin natur på sin mark. Många gånger är det du som markägare som vet var de finaste områdena finns, till exempel lövskogar eller gammal granskog.

Klicka här för att få mer information om hur din fina skog kan bevaras.

Gynna och utveckla Hjälmarens lövskogsmiljöer

Runt Hjälmaren finns ett unikt och värdefullt landskap med rika miljöer och stor biologisk mångfald. Här finns lövskogar som kan producera trädslag och sortiment som efterfrågas av marknaden. Här pågår ett samarbete över läns- som kommungränser för att tillsammans inspirera till ett hållbart brukande av lövskogsmiljöerna.

Mer information om projektet finns på Länsstyrelsen i Örebro läns webbplats.

 

Västmanlands naturkarta

Ladda ner den digitala friluftslivsguiden Västmanlands naturkarta gratis i AppStore och Google Play.