Skyddad natur 

Fåglar i Asköviken
Foto: Kerstin Alvinge

Det finns flera sätt att skydda naturen, och enligt miljöbalken kan Länsstyrelsen bland annat bilda naturreservat och fågelskyddsområden. Vi ansvarar också för att vårda och förvalta naturreservat, nationalparker och vandringsleder i fjällen.

Nationalparker har starkast skydd

En nationalpark är ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp som skyddas i sitt naturliga tillstånd. Nationalparken är den starkaste skyddsformen.

Natur- och kulturreservat har många syften

Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda naturområden, och de kan bildas för att bevara biologisk mångfald, för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet. Kulturreservat är en liknande skyddsform, och ett sådant kan bildas för att skydda den kulturpräglade miljön.


I Västmanlands län finns det idag 91 naturreservat med en total landareal om cirka 20 900 hektar. Av den produktiva skogsmarken i Västmanland är cirka 2 procent skyddad inom naturreservat.

Natura 2000 finns i hela EU

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att värna om de arter och livsmiljöer som är av gemensamt intresse för EU-länderna.

Naturen har fler skyddsformer

Andra aktuella skyddsformer är till exempel djur- och växtskyddsområde, strandskyddsområde, vattenskyddsområde, naturminne och biotopskyddsområde.

Skyddade områden förvaltas på olika sätt

Länsstyrelsen förvaltar de flesta av länets naturvårdsobjekt, men förvaltningen kan även skötas av kommuner, stiftelser och Skogsstyrelsen.

 

 

 

 

Kontakta oss

Naturvård
Naturvårdsenheten
naturvard punkt vastmanland snabela lansstyrelsen punkt se¤naturvard punkt vastmanland snabela lansstyrelsen punkt se
010-224 90 00 (växel)

Beslut om nytt naturreservat

Länsstyrelsen i Västmanlands län har den 9 december 2013 fattat beslut om bildande av naturreservatet Vinnsjömossen i Västerås kommun.

Läs kungörelsen