LONA - Lokala naturvårdssatsningen

LONA kan bidra till projekt inom naturvård och naturvårdsanknutet friluftsliv. Sista ansökningsdag för projekt är 1 december varje år. Projekt kan genomföras av kommuner och lokala intressenter, enskilt eller tillsammans, men kommunen ska alltid stå bakom ansökan. Har du en idé, ta kontakt med din kommun!
LONA

LONA stöttar lokala och kommunala satsningar på naturvård och friluftsliv

Den lokala naturvårdssatsningens syfte är att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor. Bidraget ska uppmuntra kommunernas långsiktiga engagemang för naturvård och friluftsliv. Lokal delaktighet är en av drivkrafterna.

För att projekten ska kunna genomföras på ett bra sätt bör olika lokala aktörer t.ex. byaföreningar eller natur- och friluftsorganisationer vara delaktiga i projekten. Du som har en idé om ett projekt som skulle passa för LONA-bidrag, ta kontakt din kommun i god tid. Du hittar kontaktuppgifter i högerspalten. 

Åtgärder som kan få LONA-bidrag

Åtgärderna som pengarna går till ska bidra till att uppfylla de naturvårdsanknutna miljömålen. Åtgärderna ska rymmas inom någon av följande kriterier:

  1. Kunskapsuppbyggnad.
  2. Framtagande av underlag t.ex. kommunala naturvårds- och friluftsprogram.
  3. Områdesskydd, se särskild vägledning från Naturvårdsverket (länk till höger)
  4. Vård och förvaltning av områden, naturtyper, arter inklusive åtgärder som främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö.
  5. Restaurering av områden, naturtyper och arter.
  6. Information, folkbildning och annan kunskapsspridning.

Nyckelorden för satsningen är naturvårdsnytta, lokala initiativ och lokal drivkraft, friluftsliv, samverkan och partnerskap, folkhälsa, tätortsnära natur och tillgång till denna.

LONAs logga

Ansök i LONA-registret

Den som vill driva ett projekt kan registrera sig som initiativtagare och därefter registrera sitt projektförslag i Naturvårdsverkets LONA-register.

Ansökan ska registreras i LONA-registret, den ska också skickas in till Länsstyrelsen undertecknad senast sista ansökningsdagen som är 1 december varje år.

Observera att det bara är kommunen som kan ansöka om bidrag och därför är det viktigt att i god tid ta kontakt med sin kommun.

Ansökan diarieförs först när dokumentet kommer in till Länsstyrelsen. Alla insända ansökningar ska ha underskrift i original och medfinansieringsintyg med underskrift i original.

Dokument som lämnas in till Länsstyrelsen kan med fördel skannas in och skickas med e-post. Länsstyrelsen lämnar upplysningar om utbetalning i de enskilda besluten.

I Naturvårdsverkets LONA-register kan du:

  • läsa om projekt som har beviljats bidrag
  • skriva in nya projekt
  • skriva in verksamhetsrapporter för pågående projekt
  • slutredovisa projekt

Observera att registret finns hos Naturvårdsverket. Den information som skrivs in här skickas inte automatiskt till länsstyrelserna utan måste skickas in som dokument till respektive länsstyrelse. LONA-registret har inbyggd informationstext om hur registreringen ska göras. På Naturvårdsverkets webbplats finns instruktioner om hur uppgifterna i ansökan ska registreras.