LONA - Lokala naturvårdssatsningen

LONA kan bidra till projekt inom naturvård och naturvårdsanknutet friluftsliv. Sista ansökningsdag för 2016 års projekt är 1 december 2015. Projekten kan genomföras av kommun, lokala intressenter - enskilt eller tillsammans men kommunen ska alltid stå bakom ansökan. Har du en idé, ta kontakt med din kommun!
LONA

LONA stöttar lokal och kommunal naturvård

Den lokala naturvårdssatsningen syftar till att skydda naturen och göra den tillgänglig för människor. Bidraget ska uppmuntra kommunernas långsiktiga engagemang i naturvårdsfrågor. Lokal delaktighet är en av drivkrafterna. Kommunerna kan söka bidrag för lokala naturvårdsprojekt (LONA).

För att projekten ska kunna genomföras på ett bra sätt bör olika lokala aktörer t.ex. byaföreningar, natur- och friluftsorganisationer vara delaktiga i projekten. Du som har en idé om ett projekt som skulle passa för LONA-bidrag, ta i god tid kontakt din kommun! Du hittar kontaktuppgifter i högerspalten. 

Ansök i LONA-registret

Den som vill driva ett projekt kan registrera sig som initiativtagare och därefter registrera sitt projektförslag  i Naturvårdsverkets LONA-register. Ansökan ska registreras i LONA-registret, den ska också skickas in till Länsstyrelsen undertecknad senast sista ansökningdagen.

OBSERVERA att det bara är kommunen som kan ansöka om bidrag och därför är det viktigt att i god tid ta kontakt med sin kommun. Ansökan diarieförs först när dokumentet kommer in till Länsstyrelsen. Alla insända ansökningar ska ha underskrift i original och medfinansierings-intyg med underskrift i original. Länsstyrelsen lämnar upplysningar om utbetalning i de enskilda besluten.

På Naturvårdsverkets webbplats finns samlad information om LONA, länk till Naturvårdsverkets webbsida finns i höger spalt. Nästa ansökningstillfälle är 1 december 2016 för 2017 års projekt.

I Naturvårdsverkets LONA-register kan du:

- läsa om projekt som har beviljats bidrag
- skriva in nya projekt
- skriva in verksamhetsrapporter för pågående projekt
- slutredovisa projekt

OBSERVERA att registret finns hos Naturvårdsverket. Den information som skrivs in här skickas inte automatiskt till länsstyrelserna utan måste skickas in som dokument till respektive länsstyrelse. LONA-registret har inbyggd informationstext om hur registreringen ska göras. På Naturvårdsverkets webbplats finns instruktioner om hur uppgifterna i ansökan ska registreras.

Beslut om LONA-bidrag tidigare år

2015 års beslut

Tretton projekt beviljades LONA-bidrag 2015 för en total summa av 1 540 00 kr. De beviljade projekten kommer att genomföras i åtta kommuner och berör allt från naturinformation för nyanlända, utredning om naturcentra, vandringsleder, samlad fiske- och friluftslivs-information samt en natur-och kulturguide. Totalt fick länsstyrelsen in ansökningar om 2,6 miljoner kronor, till 21 projekt och från åtta av länets kommuner. 

2014 års beslut

Länsstyrelsen kunde i april 2014 fördela 990 000 kronor till tio nya naturvårdsprojekt i åtta av länets kommuner. Exempel på beviljade projekt är vandringsleder, samekåta, lokal förvaltning av lax och havsöring. I höger spalt lisats projekt som beviljats LONA-bidrag för respektive år.

2013 års beslut

Länsstyrelsen beslutade 11 april 2013 att fördela 1,4 miljoner kronor till nio nya naturvårdsprojekt, i fem av länets kommuner.  Pengarna går bland annat till att i ett utvecklingsprojekt sköta tätortsnära natur – med häst, att tillgängliggöra naturområden och kartlägga ett naturområde som kan komma att bli kommunalt naturreservat. För närvarande pågår ett 40-tal projekt i Västerbottens län.

LONA - beslut i länet 2010-2012

Sedan 2010 är LONA en permanent satsning på lokal- och kommunal naturvård. Vid 2012 års tillfälle beviljades 14 projekt i länet bidrag om 1,6 miljoner kronor. För 2011 fördelades 1,6 miljoner till 13 projekt i 6 kommuner. Året innan, 2010, kunde hela 16 projekt i 9 kommuner få bidrag. Då fördelades drygt 2,9 kronor i bidrag, varav 831 000 kronor som inte förbrukades av projekten under försöksomgången.   

LONA - försöksperioden 2004-2006

Under tre år, 2004-2006, kunde landets kommuner söka LONAbidrag för satsningar på naturvård och friluftsliv. Alla länets 15 kommuner har medverkat i något av de 76 projekt som beviljades bidrag. Eftersom den tidigare satsningen på lokala naturvårdsprojekt varit så lyckad aviserade regeringen nya medel i prop. 2008/09:214 Hållbart nyttjande av naturområden. Naturvårdsverket har fördelat medlen till Länsstyrelserna.

Åtgärder som kan få LONA-bidrag

LONAs logga

Åtgärderna som pengarna går till ska bidra till att uppfylla de naturvårdsanknutna miljömålen. Åtgärderna ska rymmas inom någon av följande kriterier:

1. Kunskapsuppbyggnad.

2. Framtagande av underlag t.ex. kommunala naturvårds- och friluftsprogram.

3. Områdesskydd, se särskild vägledning från Naturvårdsverket (länk till höger)

4. Vård och förvaltning av områden, naturtyper, arter inklusive åtgärder som främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö.

5. Restaurering av områden, naturtyper och arter.

6. Information, folkbildning och annan kunskapsspridning.

Nyckelorden för satsningen är naturvårdsnytta, lokala initiativ och lokal drivkraft, friluftsliv, samverkan och partnerskap, folkhälsa, tätortsnära natur och tillgång till denna.

På Naturvårdsverkets hemsida om LONA finns broschyrer om satsningen. Det har också gjorts flera utvärderingar som visar att satsningen på ett bra sätt skapat lokalt engagemang för naturvård och friluftsliv. Satsningen har också bidragit till att uppfylla de naturvårdsanknutna miljökvalitetsmålen.

Naturvårdsverkets hemsida om LONA hittar du genom länken till höger.