Företagsstöden

OBS!

 

Från och med mars 2016 finns en ny säkerhetsdetalj i det elektroniska ansökningssystemet; www.minansokan.se för de företag med beviljade bidrags- och stödansökningar hos länsstyrelsens företagsstöd, som går ut på att det måste registreras in namn, e-postadress samt personnummer för de personer som begär utbetalningar i ansökningssystemet innan ansökan om utbetalning görs (Uppgiften behöver bara lämnas en gång per ansökan)

För att vi ska kunna hjälpa er med att lägga in dessa uppgifter i efterhand krävs att ni skickar in dessa uppgifter till oss med: Vilket företag det gäller, vilket ärendeid den beviljade ansökan har (finns högst upp på beslutet som skickats ut till er)  namn, e-postadress samt personnummer för den person som kommer göra ansökan om utbetalning för er beviljade ansökan.

Klicka på länken här:  och se vem som är handläggare för ditt ärende och skicka sedan uppgifterna till rätt handläggare 

Med vänlig hälsningHandläggarna inom företagsstöd på länsstyrelsen

Från och med 1 maj 2015 gäller två förordningar avseende företagsstöd.

• Förordning om statligt stöd för att främja små och medelstora företag, SFS 2015:210

• Förordning om statligt stöd till regionala investeringar, SFS 2015:211

Förordningarna reglerar såväl det stöd som heter "Särskilt investeringsbidrag" (SIS) - där Mikrobidrag, Konsult- och Forskarcheck samt Samverkansprojekt/deltagande i projekt ingår - som det stöd som heter "Regionalt investeringsstöd" (RIS) för större investeringar.

Dessa två stödformer kan sökas i en och samma ansökan, och när företag har skickat in sin ansökan hjälper vi på Länsstyrelsen till att klassificera ansökan efter rätt stödform.

Även det så kallade innovationsbidraget och innovationschecken påverkas av förordningarna.

• Taket inom det särskilda investeriungsbidraget är enligt ”de minimi-reglerna” 1,8 miljoner kr per företag under en treårsperiod för de stödformer som klassas som de minimi. (se mer om de minimi under FAQ)

• Det är ankomstdatumet till länsstyrelsen av inskickad ansökan som gäller för påbörjandet av investeringsperioden. Samtliga investeringar påbörjas dock alltid på egen risk. (Läs mer under FAQ

Sök företagsstöd - få hjälp att starta eller växa

Varje år får länsstyrelserna pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen. Vi i Västerbotten kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till bland annat investeringar för tillväxt i byggnader, maskiner, inventarier, marknadsföring och innovationsutveckling i små och medelstora företag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, främst till lanthandlare och bensinstationer.

Länsstyrelsens olika företagsstöd ska hjälpa företag i Västerbotten att nå hållbar tillväxt. Beslut om stöden baseras på den information du skickar in och lämnar vid tex möten och telefonsamtal, tänk därför på att vara så utförlig du kan.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor! Mer info om våra stödformer hittar du i navigeringen till vänster och kort summerade i Snabbguiden. Se gärna under rubriken "prioriteringar" hur Länsstyrelsen prioriterar under året.

Särskilt fokus på jämställdhet

Vi har under 2013–2014 särskilt arbetat med åtgärder för att se till att kvinnor och män kan ta del av information och ansöka på lika villkor. Hjälp oss gärna med detta, hittar du eller möts du av något som inte känns eller låter jämställt är vi tacksamma om du kommunicerar det till oss.

Fortsatt arbete med jämställdhet

Under 2016 kommer länsstyrelsen Västerbotten, tillsammans med Region Västerbotten och länstyrelsen Norrbotten att arbeta i ett projekt med fokus att män och kvinnor ska kunna ta del av företagsstöden på lika vilkor.

Två personer vid vägg

Länsstyrelsens särskilda insatser under 2013-2014 för att jämställdhetsintegrera företagsstödsverksamheten hade som syfte att:

• Få fler ansökningar om stöd från företag som leds av kvinnor

• Bevilja fler ansökningar från företag som leds av kvinnor

• Bevilja större andel av totalt beviljat belopp till företag som leds av kvinnor

• Öka vår egen kompetens kring jämställdhetsfrågorna

• Vi har sett över vår information om företagsstöden och ändrat webbstrukturen, språket och bilderna och med tydliga kontaktuppgifter till oss som svarar på företagens frågor

• Vi har tagit fram en kortfattad broschyr för lättillgänglig översikt över Länsstyrelsens företagsstöd

• Vi har tagit fram en broschyr som hjälp för företagens framtagande av jämställdhetsplan. Broschyren skickas ut till företag med 25 eller fler anställda som söker företagsstöd men saknar en jämställdhetsplan

 

 

 

Kontakta en handläggare

Vi som handlägger företagsstöd
har delat upp ansvar efter
kommungränserna.

Se våra områden på vår kontaktsida.

Sök företagsstöd online