Företagsstöden - få hjälp att starta eller växa

Varje år får länsstyrelsen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt.

För 2018 finns 75 miljoner att fördela som regionala företagsstöd.

Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen. Vi i Västerbotten kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till bland annat investeringar för tillväxt i byggnader, maskiner, inventarier, marknadsföring och innovationsutveckling i små och medelstora företag. Beslut om stöden baseras på den information du skickar in när du gör ansökan.

En grundprincip är att ingen ska få mer stöd än vad som krävs för att investeringen ska komma till stånd. Det innebär att om företaget är väldigt lönsamt, att utdelningar har gjorts till aktieägarna, eller att företaget har andra möjligheter att finansiera sin tänkta investering, så kan det blir svårt att lämna stöd till ett sådant företag.  

Mer info om våra stödformer hittar du i navigeringen till vänster under: "Investeringar i företag", och kort summerade i Snabbguiden. Se gärna under rubriken "prioriteringar" hur Länsstyrelsen prioriterar under året. Ansökan om stöd kan skickas till den kommun investeringen ska göras i för att de ska få yttra sig innan beslut av Länsstyrelsen. Tänk på att det inte är en rättighet att få stöd till sina investeringar, men att det är en möjlighet att få det. Samtliga företagsstöd regleras av antingen: "Förordning om statligt stöd för att främja små och medelstora företag, SFS 2015:210" eller "Förordning om statligt stöd till regionala investeringar, SFS 2015:211".

 

 

Två personer vid vägg 

 

 

 

Kontakta en handläggare

Vi som handlägger företagsstöd
har delat upp ansvar efter
kommungränserna.

Se våra områden på vår kontaktsida.

Sök företagsstöd online

 

Sök våra företagsstöd via Tillväxtverkets e-tjänst minansokan.se

Vi rekommenderar att ni använder (mobilt-) bankid för att logga in via e-tjänsten.

 EUlogo_c_RGB.jpg

Företagsstöden delfinansieras av
Europeiska regionala utvecklingsfonden