Miljöfarlig verksamhet

Fiskodling i Malgomaj

Med miljöfarlig verksamhet avses (miljöbalken 9 kap 1 §):

  1. utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten,
  2. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten,
  3. användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande

Mobila anläggningar

Även tillfälliga störningar som t ex mobila anläggningar omfattas av begreppet miljöfarlig verksamhet. Däremot gäller reglerna för miljöfarlig verksamhet inte för störningar från rörliga störningskällor, t ex flygplan.

Uppdelning i olika anläggningsklasser

Miljöfarlig verksamhet delas in i A-, B- och C -anläggningar (beroende på verksamhetsslag och storlek) samt så kallade U-anläggningar (övriga). För att få driva en miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd (A- och B-anläggningar eller anmälan (C-anläggningar). Av miljöprövningsförordningen framgår vilka verksamheter som kräver tillstånd eller anmälan enligt 9 kap Miljöbalken.

  • Exempel på A-anläggningar: Gruvor, massaindustrier
  • Exempel på B-anläggningar: Större sågverk, täkter 
  • Exempel på C-anläggningar: Större bensinstationer
I länet finns 41 A-anläggningar och 154 B-anläggningar, exklusive täkter.  

I fältet till höger kan du hitta länkar till miljöprövningsförordningen samt Naturvårdsverkets hemsida.