Fiskebestämmelser för kusten

Vissa bestämmelser är gemensamma för allt fiske vid kusten. Längre ned hittar du andra bestämmelser, som gäller speciellt för sportfiske respektive nätfiske etc.

För att ta reda på gällande regler för fritidsfisket i havet och de fem stora sjöarna (Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön) – besök Svenska Fiskeregler: www.svenskafiskeregler.se.

På webbsidan söker du via en karta enkelt fram vad som gäller i det område där du tänker fiska.

Fullständigt regelverk hos Havs- och vatten myndigheten

Det fullständiga regelverket (FIFS 2004:36) finns i sin helhet tillgängligt i ett dokument på Havs- och vatten myndighetens hemsida.

Fredningstider

I Västerbottens kustvattenområde är allt fiske efter lax och öring förbjudet 1/10 – 31/12.

Minimimått

För några fiskarter gäller minimimått (från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets):

  • Lax 60 cm
  • Öring 50 cm
  • Harr 30 cm

Enskilt och Allmänt vatten

Huvudregeln är att med enskilt vatten menas allt vatten vid kusten inom 300 meter från fastlandet eller från ö av minst 100 meters längd. Andra vattenområden räknas som allmänt vatten.

Otillåtna fiskemetoder

Fiske får inte bedrivas med sprängämnen, bedövande eller dödande ämnen, elektrisk ström, skjutvapen eller redskap som spetsar fisken. Huggkrok får användas för att bärga fisk som fångats med andra redskap.    

Fredningsområden

Utanför de flesta älvmynningarna finns fredningsområden. Där är bl.a. trolling och dragrodd förbjudet i fredningsområdets inre delar. Här råder också hårdare begränsningar för fiske med fasta och rörliga redskap än för övriga delar av kusten. Fiske efter lax och öring är också hårdare begränsat.

Utanför vissa älvmynningar finns fredningsområden, där särskilda bestämmelser gäller (Lögde-, Öre-, Ume-, Bure-, Kåge-, Byske- och Åbyälven samt Hörn-, Sävar- och Rickleån). Fiske efter lax och öring är förbjudet i dessa områden under hela året. Med undantag av Umeälvens fredningsområde där det är tillåtet att fånga odlad lax och öring vilka är märkta genom att fettfenan är bortklippt. Det är också tillåtet att i vissa fredningsområden fiska efter lax och öring under viss tid och i en viss del av området.

Fiske med fast redskap som i någon del är högre än 1,5 meter är förbjudet dels 1 maj – 25 juni, och dels 1 september – 31 december.  I fredningsområdena finns också ytterligare en eller två restriktionsgränser närmare mynningarna, med ännu strängare begränsningar. För den som inte bedriver yrkesmässigt fiske eller fiske med stöd av särskilt fartygstillstånd gäller förbudet också perioden fr.o.m. den 26 juni till t.o.m. den 30 juni.

Utanför övriga vattendrag gäller ett generellt förbud mot allt fiske 1/9 – 31/12 inom 200 meter från mynningarna.

Sportfiske med handredskap

Sportfiske med handredskap är fritt vid kusten för både svenska och utländska medborgare, både på allmänt och enskilt vatten.

Några begränsningar finns emellertid:  Enskilt och allmänt vatten

På enskilt vatten är det inte tillåtet för andra än fiskerättsägare att fånga lax.

Utländska medborgare som inte är stadigvarande bosatta i Sverige får inte fiska med rörliga redskap utan särskilt tillstånd.

Fisket får inte ske närmare än 100 meter från fast redskap eller vattenbruksanläggning.  

Fiske med nät och andra redskap

Vid kusten får var och en fiska fritt med nät, långrev, bur, handredskap och håv. En långrev får ha högst 100 krokar. Nätens antal begränsas till 6 stycken och en sammanlagd längd av högst 180 meter. Yrkesfiskare och fiskerättsägare får fiska med obegränsat antal redskap. För fiskerättsägarna gäller detta enbart inom den bys vatten där fastigheten med fiskerätt ingår.  

Förbud fiske med nät innanför 3 meterskurvan

Inom vattenområden med mindre djup än tre meter enligt gällande sjökort är fiske med nät förbjudet fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 10 juni och fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 december norr om latitud 63´30 N. Dock får fiske med nät med en maskstorlek mindre än 37 mm bedrivas fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 oktober.De maskstorlekar för nät etc. som anges i bestämmelserna avser sträckt maska (diagonallängd). Maskstorleken fastställs genom att först sträcka ut nätmaskan och därefter mäta diagonallängden. Ex. en fyrkantsmaska med 50mm sida (stolpe) är en 100mm sträckt maska.

Fasta redskap

Fiske med fast redskap som i någon del är högre än 1,5 meter samt nätfiske efter lax och öring är förbjudet 1/4 – 30/6. Yrkesfiskare kan få dispens för fiske efter strömming.

Den som bedriver yrkesmässigt fiske samt fiske med stöd av särskilt fartygstillstånd får dock påbörja fisket den 17 juni.

Fiskådra

I varje gren av ett vattendrag eller ett sund där fisken har sin gång som det heter i lagtexten, ska det finnas en fiskådra i det djupaste vattnet. Fiskådran lämnas fri från fiskeredskap, så fisken kan passera. Bredden på ådran ska vara minst en sjättedel av vattnets bredd vid det vanligast förekommande lågvattenståndet. Vid ett sunds ändpunkter sträcker sig fiskådran med oförändrad bredd 300 meter ut mot det djupaste vattnet.

Läs mer

Se även vår sammanställning över regler för Utmärkning av fiskeredskap. Se länk i vänster menyrad.