Samråd för ingrepp i naturmiljön - e-tjänst

Anmäla samråd om åtgärder eller verksamheter som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. Samråd kan gälla ledningar, husbehovstäkter, vindkraftverk lägre än 50 meter eller mast/torn, prospektering med mera.

Samråd 12 kapitlet 6 § miljöbalken - e-tjänst

 1. Ledningar Om åtgärden gäller att dra nya eller byta ut luft- och markledningar, rasera, underhållsröja, trädsäkra/kantträdsavverka och bredda befintliga ledningsgator med mera.
 2. Husbehovstäkter
  Om åtgärden gäller husbehovstäkt av naturgrus, berg, matjord, morän, torv, sand, lera med mera.
 3. Mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter
  Om åtgärden gäller uppförande av mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter
 4. Prospektering
  Om åtgärden gäller geofysiska mätningar, geokemisk provtagning, moränprovtagning, diamantborrning, karteringsdiken med mera.
 5. Övrigt
  Om åtgärden till exempel gäller att schakta i större omfattning, bygga vägar, tippa och lägga upp rivningsmassor om det inte är anmälningspliktigt enligt 9 kapitlet miljöbalken, anlägga leder för vandring, ridning och skoteråkning, genomföra större friluftsaktiviteter, friluftstävlingar med många deltagare eller rennäringsanläggningar.

Läs mer om anmälan om samråd för ingrepp i naturmiljön.