Vårt uppdrag 

Kollage kvinnostaty, varg och torgmiljö. Foto varg: Hans Ring
Skilda områden som kvinnofrid, rovdjur och samhällsplanering

Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet, och vi samordnar den stat­liga verksamheten. När det gäller länets utveckling ska vi tillvarata och arbeta för både enskilda människors och samhällets intressen.

Vår vision:
Länsstyrelsen Värmland kraftsamlar och samverkar för en hållbar utveckling i hela länet - ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Vi följer även särskilt prioriterade punkter i hela myndighetens arbete:

  • Arbetsmarknadsläget i länet.
  • Påverkan på arbetet med att förbättra migration och integration. 
  • Strävan att bli ledande i arbetet med Skogsrikets vision.

Vårt generella uppdrag är att

  • verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar, 
  • samordna olika samhällsintressen inom länsstyrelsens ansvarsområde,
  • främja länets utveckling och noga följa länets tillstånd samt underrätta regeringen om vad som händer där,
  • samt att samråda med andra statliga myndigheter i och utanför länet.

Vi är en kunskapsorgani­sation som arbetar tvärsektoriellt med många olika sakfrågor. Våra kompetens­områden spänner över samhällsfrågor av vitt skilda slag, från landsbygdsutveckling och biologisk mångfald till integrationsfrågor och skydd av kulturmiljöer.

En länsstyrelse har således mycket varierande uppgifter i ett omfattande verksamhetsfält. Uppgifterna finns inom 15 olika utgiftsområden och regleras i ca 500 lagar och förordningar.

Vi arbetar bland annat med

  • livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor
  • regional tillväxt
  • infrastrukturplanering
  • hållbar samhällsplanering och boende
  • energi och klimat
  • kulturmiljö
  • skydd mot olyckor samt krisberedskap och civilt försvar
  • naturvård samt miljö- och hälsoskydd
  • lantbruk och landsbygd
  • fiske
  • jämställdhet
  • integration.

Länsstyrelsegemensam broschyr om vårt uppdrag

Länsstyrelserna arbetar för hållbar utveckling (PDF 2 Mb)
Broschyr utgiven av länsstyrelserna gemensamt som visar vår roll och våra uppdrag inom en mängd olika områden

Länsstyrelserna arbetar för en hållbar utveckling - lättläst version (PDF 3 Mb)

Kontakta oss

Kenneth Johansson
Landshövding
Länsledning
kenneth punkt johansson snabela lansstyrelsen punkt se¤kenneth punkt johansson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247201
Robert Andrén
Länsråd
Länsledning
robert punkt andren snabela lansstyrelsen punkt se¤robert punkt andren snabela lansstyrelsen punkt se

Vad tycker våra brukare?

Gilla oss på Facebook

Följ oss på Twitter

Vår styrning

Länsstyrelsens övergripande 
förordningar och instruktioner:

Regleringsbrev för budgetår 2014 (ESV.se) 

 Myndighetsförordning (2007:515) 

 Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion (riksdagen.se)