Kollage kvinnostaty, varg och torgmiljö. Foto varg: Hans Ring

Länsstyrelsens uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Målet är en ren livsmiljö, en stabil arbetsmarknad samt ett gott liv för invånarna. Kort sagt arbetar vi för en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen ansvarar för att beslut från riksdagen och regeringen genomförs i länet, och vi samordnar den stat­liga verksamheten. När det gäller länets utveckling ska vi tillvarata och arbeta för både enskilda människors och samhällets intressen.

Vår vision:
Länsstyrelsen Värmland kraftsamlar och samverkar för en hållbar utveckling i hela länet - ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Uppdraget som länsstyrelse och myndighet

Vårt generella uppdrag är att att vara regeringens företrädare i länet, arbeta för samverkan och väl avvägda helhetslösningar samt att ge likvärdig service i hela länet. Det vill säga att tillgodose medborgarnas och företagens förväntan på snabb, rättssäker och enkel service.

Vi ska:

 • verka för att nationella mål får genomslag i länet samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar, 
 • samordna olika samhällsintressen inom länsstyrelsens ansvarsområde,
 • främja länets utveckling och noga följa länets tillstånd samt underrätta regeringen om vad som händer där,
 • samt att samråda med andra statliga myndigheter i och utanför länet.

En bred kunskapsorganisation

Vi är en kunskapsorgani­sation som arbetar tvärsektoriellt med många olika sakfrågor. Våra kompetens­områden spänner över samhällsfrågor av vitt skilda slag, från landsbygdsutveckling och biologisk mångfald till integrationsfrågor och skydd av kulturmiljöer.

En länsstyrelse har således mycket varierande uppgifter i ett omfattande verksamhetsfält. Uppgifterna finns inom 15 olika utgiftsområden och regleras i ca 500 lagar och förordningar.

Vi arbetar bland annat med

 • livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor
 • regional tillväxt
 • infrastrukturplanering
 • hållbar samhällsplanering och boende
 • energi och klimat
 • kulturmiljö
 • skydd mot olyckor samt krisberedskap och civilt försvar
 • naturvård samt miljö- och hälsoskydd
 • lantbruk och landsbygd
 • fiske
 • jämställdhet
 • integration.

Länsstyrelsegemensam broschyr om vårt uppdrag

Länsstyrelserna arbetar för hållbar utveckling (PDF 2 Mb)
Broschyr utgiven av länsstyrelserna gemensamt som visar vår roll och våra uppdrag inom en mängd olika områden

Länsstyrelserna arbetar för en hållbar utveckling - lättläst version (PDF 3 Mb)

 Årsredovisning för Länsstyrelsen Värmland

Omslagsbild årsredovisning 2015

Årsredovisningen vittnar om vår omfattande verksamhet och vår betydelse för länets utveckling.

> Årsredovisning 2015 (PDF)

 Vad tycker våra brukare?

 Följ oss på Twitter

 Vår styrning

Länsstyrelsens övergripande 
förordningar och instruktioner:

Regleringsbrev för budgetår 2014 (ESV.se) 

 Myndighetsförordning (2007:515) 

 Förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion (riksdagen.se)