Jakt och vilt 

Kronhjortar, siluetter i gryningsljus. Foto Hans Ring.

Vi informerar jägare och markägare, registrerar jaktområden, tilldelar licenser samt samlar in och sammanställer avskjutningsstatistik.

Allt vilt är fredat

I jaktlagen (SFS 1987:259) anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas – det vill säga fångas eller dödas – om det tillåts enligt jaktlagstiftningen.

Statens vilt får inte jagas

I Sverige har fastighetsägare normalt rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är dock undantagna från denna princip. De brukar kallas statens vilt.

Viltskador

Vi har hand om ärenden som handlar om skyddsjakt för att motverka viltskador. I vissa ärenden kan vi ge bidrag till skadeförebyggande åtgärder och i vissa fall ersättning för skador som redan har skett.

Viltförvaltning

Vi inventerar och förvaltar även rovdjursstammen i länet och utser jakttillsynsmän. Det finns en särskild viltförvaltningsdelegation i varje län som fattar övergripande beslut om viltförvaltningen i länet.

Jaktfrågor

Länsstyrelserna har ett formellt ansvar för administration av älgjakten. Jakttidens längd är olika för de olika älgjaktsområdena och bestäms varje år av Länsstyrelsen. Vi är även som viltförvaltande myndighet delaktig i beslut kring skydds- och licensjakt.

Åteljakt och stödutfodring av vilt

Från 1 februari 2015 är det Jordbruksverket som har ansvaret för att ge tillstånd för utfodring av vilda djur. Vilda djur får stödutfodras och lockas i samband med jakt med vissa typer av biprodukter från slakt av kategori 3 utan att det ställs krav på särskilt tillstånd. I fortsättningen räcker det med en registrering som är kostnadsfri och som inte är tidsbegränsad. För annan utfodring krävs särskilt tillstånd från Jordbruksverket.
> Mer via Jordbruksverket.se

 

Kontakta oss

Margareta Åkerman
Djurskydd & Vilt
Margareta punkt akerman snabela lansstyrelsen punkt se¤Margareta punkt akerman snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247249
Fredrik Wilde
Djurskydd & Vilt
Fredrik punkt Wilde snabela lansstyrelsen punkt se¤Fredrik punkt Wilde snabela lansstyrelsen punkt se
010-2247248