Djurskydd 

Highland Cattle

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontrollen i länet.

Djurskyddet regleras i lagen

I djurskyddslagen (SFS 1988:534) finns bestämmelser om hur djur ska hållas och skötas. Dessa bestämmelser kompletteras genom djurskyddsförordningen, olika föreskrifter samt allmänna råd. Djurskyddslagen gäller för djur som hålls i fångenskap, till exempel lantbruksdjur, sällskapsdjur, tävlingsdjur, djurparksdjur och försöksdjur. En grundläggande bestämmelse i lagen är att djur ska behandlas väl och skyddas mot sjukdomar och onödigt lidande. En annan är att de ska ha möjlighet till ett så naturligt liv som möjligt.

Jordbruksverket har det övergripande ansvaret för att upprätthålla och utveckla djurskyddet i Sverige. I uppdraget ingår att samordna och vägleda länsstyrelsernas djurskyddsarbete.

Djur kan tas omhand

Länsstyrelsen utför djurskyddskontroller runt om i länet. Vi utför både förebyggande kontroller på framförallt lantbrukets djur, men även kontroller när vi får in en anmälan om missförhållanden hos privatpersoner.

Det övergripande syftet med länsstyrelsens djurskyddsarbete är att djurskyddslagen följs och att djuren har det bra. Om ett djur far illa kan vi besluta att det ska omhändertas. Då måste vi också besluta vad som ska hända med djuret, exempelvis om det ska säljas eller avlivas. Det är polisen som ansvarar för den praktiska hanteringen med djuret och som verkställer länsstyrelsens beslut.

Länsstyrelsen fattar också beslut om djurförbud, till exempel för den som har dömts för djurplågeri eller visat sig uppenbart olämplig att ha hand om djur.

Misstänker du att ett djur inte sköts på rätt sätt?

Om du misstänker att djur vansköts eller far illa ska du kontakta länsstyrelsen. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Vår personal inom djurskydd består av två miljö- och hälsoskyddsinspektörer med vidareutbildning inom djurskydd, två agronomer, en biolog med vidareutbildning inom djurskydd, en från etologi och djurskyddsprogrammet, en lantmästare samt en husdjurstekniker.

 

Kontakta oss

Anmäl misskötsel av djur
Telefon 010-224 71 20 
djurskydd.varmland
@lansstyrelsen.se
 

Vill du göra en anonym anmälan, vänd dig till oss via telefon och uppge inte ditt namn.

För att kunna ta emot din anmälan behöver Länsstyrelsen ha uppgifter om följande;

- namn och adress till djurägaren/djurhållaren,
- vilket djurslag och antalet djur det gäller, samt
- vilka brister i djurhållningen du har uppmärksammat

Har du möjlighet att i första hand själv prata med djurägaren/djurhållaren om de brister du uppmärksammat är detta bra. Detta då det kan finnas förklaringar eller ytterligare information kring omständigheterna i djurhållningen. Om du fortfarande anser att det är missförhållande i djurskötseln, gör en anmälan till oss.

Telefontider:
Mån: 13:00 - 15:00
Tis - Tors: 09:00 - 12:00
13:00 - 15:00
Fre: 09:00 - 12:00

Övrig tid, ring polisen 114 14 (akuta anmälningar).

Veterinär
Telefon 010-224 72 32
Telefon 010-224 72 47
veterinar.varmland
@lansstyrelsen.se