Stöd till bredbandsutbyggnad 2014-2020

Du kan få stöd till investeringar i bredbandsutbyggnad på landsbygden om du är en förening, organisation, företag eller kommun och ditt projekt är till nytta för fler än bara för den egna verksamheten. Projektet ska leda till att hushåll på landsbygden och i småorter, som inte kan få marknadsmässig anslutning, har möjlighet att ansluta sig till fast bredbandsnät med hög överföringshastighet.

Syftet med stödet är att bidra till utökad informations- och kommunikationsteknik av bra kvalitet på landsbygden.

Du kan få stöd för investeringen i passiv infrastruktur och där ingår:

  • Projektering av bredbandsnätet
  • Anläggningsarbeten
  • Material
  • Dokumentation av bredbandsnätet
  • Administration av projektet
  • Moms när du inte är momsredovisningsskyldig för projektet, i annat fall är moms stödgrundande

Stöd ges till att anlägga passiv infrastruktur, se bild nedan.

Bredbandsnät som byggs, helt eller delvis, med stödpengar ska vara öppna för flera operatörer. Det är ett villkor som EU ställt upp för att det ska vara tillåtet att ge statligt stöd till bredbandsutbyggnad.

Så här bedömer vi din ansökan

Din ansökan om stöd bedöms dels utifrån EU:s övergripande prioriteringar och dels utifrån regionala prioriteringar. De ansökningar som bäst uppfyller landsbygdsprogrammets mål samt tar hänsyn till länets behov prioriteras och får stöd i första hand.

När den grova prioriteringen är gjord bedömer vi ansökningarna efter stödets kriterier och sätter poäng för hur väl de uppfyller dem. Du kan läsa både de nationella och de regionala urvalskriterierna i den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet.

Ansökningar för bredbandsstöd beslutas löpande utifrån tillgänglig budget. När din ansökan om stöd har kommit in så har du möjlighet att komplettera den. Din ansökan måste dock vara komplett innan vi kan ta beslut.

Bredbandsstöd

Regionala prioriteringar i Uppsala län

I Uppsala län prioriteras projekt som bidrar till länets mål om att 90 procent av hushållen ska ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020 genom att:

  • Har hög anslutningsgrad till bredbandsnätet. Anslutningsgraden beräknas som andelen permanentboende som ansluter sig av totala mängden permanenta hushåll i området
  • Har högt antal möjliga anslutningar till bredbandsnätet. Med möjlig anslutning räknas endast hushåll med permanentboende
  • Har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet. Projekt som kommit långt i sin planering och som har en samlad god kompetens prioriteras

Du kan läsa mer om de regionala prioriteringarna i den regionala handlingsplanen för landsbygdsprogrammet.

Så här mycket kan du få i stöd

Du får 70 procent av dina utgifter i stöd (utgifterna måste dock överstiga 100 000 kr). Stödet gäller passiv infrastruktur fram till husväggen.

Redovisning av utgifter – viktigt att tänka på redan från början

När du ska ansöka om utbetalning av stöd kommer länsstyrelsen att begära att du skickar in ett utdrag från bokföringen där bara projektets utgifter och intäkter finns med.

Utgifterna och intäkterna för bredbandsprojektet ska bokföras för sig och vara skilt från din övriga verksamhet och andra projekt som pågår samtidigt.

Särredovisningen innebär att du har ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer för de utgifter och intäkter som hör till projektet.

Det är också viktigt att du sparar handlingar som gäller upphandling. Du kan behöva skicka in dessa underlag vid ansökan om utbetalning.

Försäkra dig om att din ansökan är komplett

Innan en ansökan kan få beslut om stöd måste ansökan vara komplett enligt ansökningsanvisningen. Kom ihåg att du behöver en fullmakt om du ska söka stöd för någon annans räkning, till exempel för en förening eller ett företag. Blankett för fullmakt hittar du på Jordbruksverkets webbplats.

Skicka in ansökan innan du påbörjar ditt projekt

Tänk på att de utgifter som du vill räkna in i din investering inte får ha uppkommit eller vara betalda innan ansökan har kommit in till Länsstyrelsen.

Sök stödet i Jordbruksverkets e-tjänst

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd och projektstöd. Du når också e-tjänsten via Mina sidor på Jordbruksverkets webbplats.

E-tjänsten hjälper dig att göra en korrekt ansökan. Det går även att bifoga bilagor digitalt. De handlingar du inte har digitalt eller själv kan skanna in, ska du skicka in med post. Adressen hittar du i högerkanten på denna sida.

Var noga med att ange ditt namn och ärendenummer eller organisationsnummer på alla handlingar innan ansökan har kommit in till Länsstyrelsen.

Vill du veta mer om bredbandsstödet? Läs vidare på Jordbruksverkets webbplats!

Offentligt samråd

Enligt regelverket får Sverige bara bevilja stöd där det inte finns någon marknadsaktör som kan bygga ut bredbandsnät på kommersiell grund. Med kommersiell grund menas att inget stöd behövs, utan investeringen kan finansieras med de intäkter som kan tas in i bredbandsnätet. För att säkerställa att man inte konkurrerar med några marknadsintressen ska ett s.k. offentligt samråd genomföras innan beslut om stöd kan fattas. Samrådet görs genom att kartor över de aktuella områdena presenteras på den här webbsidan under minst en månad innan beslut om stöd. Se aktuella marknadsanalyser nedan. 

Kontakta oss om du är en marknadsaktör och har planer på att bygga i något av områdena utan att söka stöd. Du kommer att få styrka dina utbyggnadsplaner med projekteringsunderlag för det aktuella området.

Det offentliga samrådet ska inte förväxlas med det samråd som ska göras med Länsstyrelsen innan du börjar gräva.

Observera att de ansökningar som presenteras här ännu inte är garanterade att få stöd.

Aktuella marknadsanalayser

Regional bredbandskoordinator:

De regionala bredbandskoordinatorerna ska verka för övergripande samordning, samverkan och samarbete i bredbandsfrågor samt fungera som kontaktpunkt för sådana frågor i länet. Länets bredbandskoordinator heter lovisa Neikter och arbetar på Region Uppsala. Klicka här för att komma vidare till Region Uppsalas sidor om bredband.

 

Kommunernas bredbandsansvariga: