Landsbygdsutveckling 

Hågaån
Foto: Elin Helgsten

Länsstyrelsens arbete med att utveckla landsbygden går bland annat ut på att stödja olika aktörers idéer och engagemang så att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö. Vi tar tillvara varje bygds unika förutsättningar och bidrar därigenom till en god utveckling.

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet ska bidra till lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur och en modern landsbygd. Regeringen har överlämnat förslaget till nytt landsbygdsprogram för perioden 2014-2020 till EU-kommissionen. Därefter granskar kommissionen programmet. Ett godkänt program kan finnas i juni 2015.

Vad gäller för 2014?

Regeringen fattade i september 2013 beslut om att, som en övergångslös­ning, förlänga vissa miljöåtgärder från det tidigare landsbygdsprogram­met under 2014. De miljöersättningar som omfattas av detta beslut är miljöersättningar för skötsel av betesmarker och slåtterängar, vallersättning och ersättning för ekologisk produktion. Därutöver kommer också kompensationsbidraget förlängas under 2014 liksom Greppa Näringen och stöd till stängsel mot rovdjur.

Åtgärderna i det nya landsbygdsprogrammet kommer öppnas för ansökan successivt under perioden 2014 till 2016.

Kontakta oss

Helene Holstein
Enhetschef
Enheten för Landsbygdsutveckling
helene punkt holstein snabela lansstyrelsen punkt se¤helene punkt holstein snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233266