Världsarv

Landshövdingarna i Uppsala och Kronobergs län har tillsammans initierat arbetet att göra kulturarvet efter Carl von Linné och hans samtida kollegors vetenskapliga arbete, "The Rise of Systematic Biology", till ett av UNESCOs världsarv. Världsarven utgörs av enastående kultur- och naturmiljöer som är av stor betydelse för hela mänskligheten.
Världsarvsprojektets symbol

Nomineringen ”The Rise of Systematic Biology”

I världsarvsprojektet ”The Rise of Systematic Biology” ingår ett urval av de platser som var viktiga för uppkomsten av vetenskapen systematisk biologi. Projektet syftar till att nominera detta internationella nätverk av platser till UNESCOs världsarvslista.

Totalt tolv platser i åtta länder har föreslagits ingå i nomineringen. Tillsammans bär dessa platser på ett kulturarv från den period under 1700-talet då vetenskapen systematisk biologi växte fram genom Carl von Linnés och hans internationella kollegors arbete.

De svenska platser som är tänkta att ingå i nomineringen är Linnéträdgården med Linnémuseet, Linnés Hammarby, några av Linnés exkursionslokaler kring Uppsala (Herbationes Upsalienses) samt Råshult i Småland.

Det föreslagna internationella världsarvet är unikt genom att inte bara byggnader och trädgårdsmiljöer står i fokus, utan också kvarvarande växter och djur av arter som en gång insamlades och studerades av 1700-talets vetenskapsmän.

Ett svenskt initiativ

Riksantikvarieämbetet beslutade den 15 juni 2009 att föra upp de svenska delarna av "The Rise of Systematic Biology" på Sveriges tentativa lista över planerade världsarvsnomineringar hos UNESCO. Samtal pågår nu med förvaltare och myndigheter i de föreslagna partnerländerna så att även de kan föra upp sina platser på sina tentativa listor. Nomineringen är ett internationellt samarbete och den slutliga nomineringen kommer att lämnas in till UNESCO av Sveriges regering tidigast i februari 2018.

Projektet drivs från Länsstyrelsen i Uppsala län, i samarbete och med stöd från Länsstyrelsen i Kronobergs län, Region Kronoberg, SLU, Uppsala kommun, Uppsala universitet, Älmhults kommun och Linnéuniversitetet. Tidigare faser av projektet har även fått stöd av Regionförbundet Uppsala län och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

 Läs mer om