Hotade växter och djur 

Kungsörn
Kungsörn. Foto: Daniel Guip

Länsstyrelsen arbetar för att länets värdefulla växter och djur ska bevaras. Vi tar fram åtgärdsprogram för att skydda hotade djur- och växtarter.

Arter kan fridlysas

Om en art är fridlyst får du inte plocka, samla in eller skada växten eller djuret. För många arter är det även förbjudet att skada deras livsmiljöer.

Fridlysningsbestämmelserna finns i kapitel 8 i miljöbalken (SFS 1998:808) och i artskyddsförordningen (SFS 2007:845).

Kontakta Länsstyrelsen om du vill ansöka om dispens från fridlysningsbestämmelserna. Naturvårdsverket har mer information om fridlysta växter och djur.  

Rödlistade arter

Hotade arter sätts upp på den så kallade rödlistan. Det är ArtDatabanken som på Naturvårdsverkets uppdrag tar fram Sveriges rödlista. Den ger inget automatiskt skydd, men är en viktig signal om att artens livsmiljö bör skyddas eller återställas.  

Hotade arter får Åtgärdsprogram

Länsstyrelsen tar fram särskilda åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) när det inte räcker med insatser som reservatsbildning och miljöersättningar till jordbruket.

ArtDatabanken analyserar vilka arter som är i störst behov av åtgärdsprogram, och Naturvårdsverket står för den nationella samordningen av åtgärdsprogrammen. Länsstyrelsen utför dock en stor del av arbetet, både när det gäller att ta fram programmet och att genomföra olika skyddsåtgärder.

Cirka fem procent av våra djur, växter och svampar är så hotade att de löper risk att försvinna eller dö ut i Sverige. 500 av de mest hotade arterna får åtgärdsprogram. Drygt 200 åtgärdsprogram tas fram - en del berör flera arter.

Uppsala län berörs av cirka 80 st åtgärdsprogram. Arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter utgör ett viktigt verktyg för att förbättra livssituationen för många av dessa arter.

Kontakta oss

Maria Forslund
Koordinator hotade arter / Naturvårdshandläggar
Naturmiljöenheten
Maria punkt Forslund snabela lansstyrelsen punkt se¤Maria punkt Forslund snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233252
Elisabet Odhult
Naturmiljöenheten
Elisabet punkt Odhult snabela lansstyrelsen punkt se¤Elisabet punkt Odhult snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233322
Urban Westerlind
Naturvårdshandläggare
Miljöskyddsenheten
Urban punkt Westerlind snabela lansstyrelsen punkt se¤Urban punkt Westerlind snabela lansstyrelsen punkt se
010-2233370