Publikationer 

Din sökning gav 9679 träffar
 • Tillsynsveckan hösten 2014 - För ökad kunskap och samsyn

  Länsstyrelsen i Västra Götalandas län har under året genomfört sin andra tillsynsvecka av två i projektform. Under höstens tillsynsvecka genomfördes nio delprojekt. Drygt 300 tillsynsärenden hanterades spridda över flertalet av länets kommuner. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  2014-71.pdf

 • Life Foder och fägring uppföljning 2014

  Projektet Foder och Fägring är ett naturvårdsprojekt som syftar till att restaurera slåtterängar, naturbetesmarker och våtslåttermarker i 62 Natura 2000-områden. Den här rapporten redovisar resultaten från det arbetet i Jämtlands län. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Life-foder-och-fagring-uppfoljning.pdf

 • Tjärnviksdalen - Sammanställning av undersökningar kring genombrottsrisk

  Det finns en risk att Indalsälven bryter igenom Tjärnviksdalen och tömmer sjön Gesunden. Bedömningen är att ett genombrott skulle sänka Gesundens yta med 15 meter.

  Konsekvenserna av ett genombrott är svåra att förutse men en liknande händelse har skett förut då Ragundasjön tömdes år 1796.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Tjarnviksdalen-webb.pdf

 • Regionalt miljöövervakningsprogram i Jämtlands län 2015–2020

  Den regionala miljöövervakningen ska ge kunskap om tillståndet i miljön, långsiktigt följa förändringar och trender i miljön, samt varna för nya miljöhot. Den har också som roll att samordna den övervakning eller uppföljning av miljötillståndet som bedrivs av andra aktörer i länet.

  Det grundläggande för regional miljöövervakning är att den ska fånga in mer storskalig regional påverkan och effe ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Regionalt-miljoovervakningsprogram-2015-2020.pdf

 • Blekinges miljömåltid Ekologisk mat

  En dag med fokus på vår mat
  Den 16:e oktober 2014 genomfördes en temadag med fokus på
  hållbar konsumtion. I samtliga Blekinges kommunala grund- och gymnasieskolor serverades en ekologisk måltid som kopplades samman med undervisning om miljö, konsumtion och livsstil.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Människa & samhälle, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Klimat och energi, Folkhälsa

  Rapport-2014-22.pdf

 • Regional årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen 2014 för Värmlands län

  Ett av 11 miljökvalitetsmål kommer att nås till 2020 i Värmlands län – Grundvatten av god kvalitet. Övriga mål bedöms inte kunna nås. För att nå målen krävs en ökad takt på åtgärdsarbetet, en ökad samverkan och effektiva styrmedel.

  Ett av miljökvalitetsmålen - Grundvatten av god kvalitet - bedöms ha en positiv utveckling. I övrigt är den dominerande utvecklingstrenden neutral (7 av 11 mål). Tr ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön

  regional-uppfoljning-miljomal-varmland-2014.pdf

 • Rovdjursnytt 5 2014

  Nyhetsbrevet distribueras elektroniskt. Alla som är intresserade av rovdjursfrågor har möjlighet att få brevet.

  Saknar du något? Kontakt oss om du har idéer om vad nyhetsbrevet ska innehålla.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Rovdjur

  rovdjur-5-2014.pdf

 • Trender för vattenkvaliteten i länets vattendrag 1998-2012

  Alkaliniteten, som är ett mått på vattnets motståndskraft mot försurning, har ökat i de flesta av länets vattendrag under perioden 1998–2012 som ett resultat av minskat nedfall av försurande svavelföreningar. Samtidigt har vattnet blivit brunare i flera vattendrag. Halterna av näringsämnet kväve har minskat i merparten av länets vattendrag som ett resultat av åtgärder mot övergödning.

  Sammanst ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  F2014-21-trender-i-vattenkvaliteten-i-lanets-vattendrag.pdf

 • Summering av inventeringsresultat från MIA

  Uppföljningsarbetet i MIA är ett viktigt moment för att dels kvalitetssäkra och kontrollera att statusen i Natura 2000 områdena har tillräckligt god skötsel samt att över tid få fram nya områden i takt med att de uppfyller de kriterier som ställs. De åtgärder som utförts i MIA syftar i många fall att ligga till grund för att områden på sikt ska kunna klassas om till Natura 2000 habitat. För flera ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Rapport2014-20_Summering_av_inventeringsresultat_fran_MIA.pdf

 • Uppföljning av bok- och ekskog i Stenshuvuds nationalpark och Gyllebo naturreservat

  Rapporten redovisar resultaten från uppföljning av skog inom statligt skyddade områden 2014. Tre skogsnaturtyper i en nationalpark och ett naturreservat i Simrishamns kommun har inventerats under säsongen. Resultatet kommer att kunna användas i förvaltning av områdena samt som ett underlag för bevarandemål i områdenas skötselplaner. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  rapport_uppföljning_Jonna Nilsdotter 2014.pdf

 • Trender för vattenkvaliteten i länets sjöar

  Halterna av näringsämnet fosfor har minskat i många av länets mest näringsämnesbelastade och övergödda sjöar under 18-årsperioden 1995–2012. Vattenfärgen och totalhalterna av organiskt kol har däremot ökat generellt. Det visar en sammanställning som Länsstyrelsen gjort över 187 av länet sjöar. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  f2014-20-trender-lanets-sjoar_KLAR.pdf

 • Landsbygdsbladet 10 2014

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  landsbygdsbladet-10-2014.pdf

 • Landsbygdsbladet 9 2014

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  landsbygdsbladet-9-2014.pdf

 • Miljömålsnytt vintern 2014

  Miljömålsnytt är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen Skåne, med information om miljömålsarbete på nationell, regional och lokal nivå. Målgruppen är viktiga aktörer i arbetet för ett ekologiskt hållbart Skåne – politiker och tjänstemän med miljöansvar, näringsliv, miljöorganisationer och universitet.

  Nyhetsbrevet finns här: http://newsletter.paloma.se/webversion/default.aspx?cid=4476&mid=265995
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

 • Fäbodnäringens förutsättningar i Sverige

  Länsstyrelsen Dalarna har i projektet ”Utvärdering av fäbodbruk, fäboddrift och utmarksbete i Landsbygdsprogrammet 2007-2013” bland annat samlat in och analyserat uppgifter från landsbygdsprogrammets stödsystem och uppgifter från fäbodnäringen i form av enkätsvar. Syftet har varit att sammanställa uppgifter, från olika håll, för att få ett kunskapsunderlag som ger en bild av hur dagens situation ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  14-14.pdf

  Beställ publikation

 • Länsfokus 4 2014

  Länsfokus är en bred tidning från Länsstyrelsen. Sju verksamheter – naturvård, vattenvård, miljöskydd, kulturmiljö, samhällsbyggnad, social hållbarhet samt skydd och säkerhet – står bakom produkten. Ytterligare verksamheter medverkar.

  Tidningen har idag en upplaga på ca 4 000 exemplar och kommer ut med fyra nummer (april, juni, oktober och december) årligen.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  lansfokus-4-2014.pdf

 • Samhällsbyggnad & miljö, december 2014

  Samhällsbyggnad och miljö, september 2014
  Nyhetsbrevet Samhällsbyggnad & miljö ges ut cirka fem gånger per år och innehåller nyheter om:
  - miljö- och hälsoskyddsfrågor,
  - naturvård,
  - planering och byggande samt
  - samhällsskydd och beredskap.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Friluftsliv, Skyddad natur, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Byggnadsvård, Planfrågor

  samhallsbyggnad-o-miljo-dec-2014.pdf

  Webbversion

 • Skjutbanor i Stockholms län

  Länsstyrelsen har inventerat skjutbanor i Stockholms län i syfte att kartlägga förekomst av misstänkt förorenade områden på grund av tidigare skytteverksamhet. Inventeringen har genomförts under 2013–2014 och omfattar identifiering, arkivstudier och intervjuer samt riskklassning. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  F2014-18-inv-skjutbanor-sthlm-ln.pdf

 • Ung i vår tid - Forskning och utveckling om ungdomar, tonårstiden och föräldrastöd

  Dokumentation från regional konferens 27 november 2014 med presentationer av forskning och nya studier om ungdomar, tonårstiden och föräldrastöd Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  2014-70.pdf

  Beställ publikation

 • 2014:12 Regional miljöövervakning i Halland län - Program för perioden 2015-2020.

  Programmet innehåller en översiktlig beskrivning av all regional miljöövervakning som utförs inom länet av olika aktörer. Mera detaljerat redovisas den övervakning som länsstyrelsen ansvarar för och som finansieras med särskilda medel från Naturvårdsverket. Programmet har fastställts av länsledningen och godkänts av Naturvårdsverket. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  2014_12 RMÖ-program Hallands län 2015-2020.pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 Nästa

Träffar per ämne