Publikationer 

Din sökning gav 10231 träffar
 • Övervakning av kärlväxter i Skåne

  Genom den regionala Floraväktarverksamheten har 122 kärlväxtarter övervaktats i Skåne under åren 2009 – 2014. Resultaten från all övervakning finns inrapporterade på Artportalen. I denna rapport sammanfattas resultaten för alla arter som bedömts som Akut hotade (CR) enligt den nationella rödlistan 2010, samt för ett urval av arter i de övriga rödlistekategorierna. Av de hotade arter som förekomme ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  floravaktarrapport-2015.pdf

 • Landsbygdsnytt nr 3 2015

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Lbn_15_nr3_Webb.pdf

 • Smidigt, smart och säkert – hur långt har vi kommit? Regionalt cykelbokslut för 2014

  Stockholmsområdet växer och för att underlätta för alla att resa mellan arbete, bostad och fritidsaktiviteter behövs smarta sätt att ta sig fram på. Att cykla är hälsosamt, yteffektivt och miljösmart. För att möjliggöra ökad cykling i hela länet togs en regional cykelplan fram år 2014.

  Detta är Stockholms läns första regionala cykelbokslut!
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  smidigt-smart-sakert.pdf

 • Att våga se och kunna stå kvar

  Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten har genomfört en kartläggning av ungdomars livsutrymme. Syftet har varit att få en tydligare bild av om det finns ungdomar i våra län som lever under begränsningar som påverkar deras skolgång, deras fritid och deras liv. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet, Mänskliga rättigheter

 • Social utveckling, 12 oktober 2015

  Nyhetsbrev från Länsstyrelsen. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Social utveckling 12 oktober 2015

 • Handlingsplan: Transportinfrastruktur

  Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, för Västernorrland 2011-2020 pekar ut länets gemensamma färdriktning. I syfte att omsätta den regionala utvecklingsstrategin i handling anger denna handlingsplan ett antal områden och aktiviteter kopplat till tillgänglighet och transportinfrastruktur för att nå uppsatta mål till år 2020. Processen med att ta fram en handlingsplan för transportinfrastruktur ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Infrastruktur och IT

  hpl-transportinfrastruktur-151001-webb.pdf

 • Verksamhetsplan 2016-2017

  Verksamhetsplanen sammanfattar och förtydligar ledningens prioriteringar och kompletterar övriga styrande dokument som instruktion, regleringsbrev och uppdrag. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  verksamhetsplan-2016-2017.pdf

 • Energiläget för Södermanland 2015

  Energiläget för Södermanland är en årlig rapport som består av sammanställd regional energistatistik. Rapporten visar på hur situationen ser ut i länet avseende på energianvändning och växthusgasutsläpp. Den fungerar som ett verktyg för att följa upp utvecklingen i länet. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål

  Energilaget-for-Sodermanland-2015.pdf

 • Verksamhetsplan 2014

  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  vp-forwebb2014.pdf

 • Verksamhetsplan 2015

  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  vp-forwebb2015.pdf

 • Renen och djurskyddet. Om kontroll av renar enligt djurskyddslagen.

  Broschyren vänder sig till dig som äger eller håller renar. Den innehåller sammanfattande information om hur Länsstyrelsen arbetar och om de regler för djurskydd som gäller just för renskötseln. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Djurskydd, Rennäring

  Beställ publikation

 • Bottenfauna 2014 - Undersökning av åtta vattendrag och fem sjölitoraler i Kalmar län

  Årets bottenfaunaundersökning har omfattat åtta lokaler i rinnande vatten och fem lokaler i
  sjölitoraler. Resultatet har utvärderats enligt två av Naturvårdsverkets publikationer. En bedömning
  har gjorts av ekologisk status avseende surhet, påverkan av näringsämnen, allmän ekologisk kvalitet
  samt sammanvägd ekologisk status, enligt Naturvårdsverkets handbok 2007:4. Dessutom har
  bedömningar gj ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  rapp201504_bottenfauna2014_webb.pdf

 • Nätprovfiske 2014 - Undersökning av sju sjöar i Kalmar län

  Inom ramen för länsstyrelsen i Kalmar läns kalkeffektuppföljning gjordes sommaren 2014 standardiserade nätprovfisken i sju sjöar. I sex av de sju provfiskade sjöarna hittades ettåriga mörtar, medan det i en sjö saknades flera årskullar, däribland ettåriga mörtar. I vissa av de sjöar där ettåriga mörtar kunde konstateras, var dock fångsterna marginella vilket innebär att viss försurningspåverkan i ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  ny_Rapport Kalmar nätprovfiske 2014.pdf

 • Utvärdering av elfiskeundersökningar i Gotlands län 2007-2011

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län har Jönköpings Fiskeribiologi AB genomfört en utvärdering av elfiskena inom det regionala miljöövervakningsprogrammet på Gotland under perioden 2007-2011. Totalt omfattar utvärderingen 73 elfisken genomförda på 21 lokaler fördelat på 16 huvudvattendrag. Utvärderingen avser både programmet som helhet och de enskilda undersökta lokalerna. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  2015-10-elfiskeutvardering.pdf

 • Elprovfiske 2014 - Undersökning av 22 lokaler i Kalmar län

  Inom ramen för länsstyrelsens i Kalmar län kalkeffektuppföljning och regionala miljöövervakning gjordes hösten 2014 standardiserade elprovfisken på 22 lokaler i 14 vattendrag. Fokus har legat på förekomst av öring och dess beståndsutveckling med syftet att utifrån resultatet kunna utläsa miljöpåverkan på fiskbestånd och vattendrag.
  I flertalet fall var förutsättningarna för elfiske goda med norm ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  rapp201505 _elfiske2014.pdf

 • Vi måste våga se - en informationsfolder om könsstympning av flickor och kvinnor

  Broschyren innehåller kortfattad information om vad könsstympning av flickor och kvinnor är, vilka följder detta kan få och hur läget ser ut i Sverige. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet, Mänskliga rättigheter

  Vi måste våga se - infofolder om könsstympning av flickor och kvinnor.pdf

  Beställ publikation

 • Gotlands fladdermusfauna 2014

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  2015-9-gotlands-fladdermusfauna.pdf

 • Att söka tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken

  Här kan du läsa om tillståndsprocessen för vattenverksamhet och om hur du gör om du ska söka tillstånd för vattenverksamhet hos Mark- och miljödomstolen. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  fakta-2015-20.pdf

 • Djurskyddskontroll - vad innebär det?

  Alla som har djur är skyldig att följa de djurskyddsregler som finns för de djurslag man har. Länsstyrelsens kontroller sker för att bekräfta att djurskyddsreglerna följs. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Djurskydd

  djurskyddskontroll-vad-innebar-det.pdf

 • Landsbygden nr 7 oktober 2015

  I nummer 7 av landsbygden 2015 kan du läsa om:

  • Minimera risken med för tidig
  betäckning
  • Gårdsstödet
  • Kompensationsstödet
  • Ändra i ansökan
  • Förändrade block?
  • En dag på arealkontroll
  • Har du djur som inte går att märka?
  • Höstlåsbräken - en sällsynt växt
  • Ökade krav på dokumentation inom
  ekologisk produktion
  • Hjälp Ortolansparven
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  landsbygden-7-151006-webb.pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 Nästa

Träffar per ämne