Publikationer 

Din sökning gav 9563 träffar
 • Regionalt program förorenade områden 2015-2017

  Regionalt program för arbetet med förorenade områden i Uppsala Län 2015-2017.

  Länsstyrelsen har enligt anvisningar från Naturvårdsverket fått i uppdrag att utarbeta ett regionalt program för arbetet med förorenade områden. Arbetet redovisas årligen till Naturvårdsverket. Det regionala programmet ligger till grund för verksamhetsplaneringen inom arbetsområdet och innehåller bland annat en samm ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  regionalt-program-uppsala-2015-2017.pdf

 • Nytt i naturen nr 4 2014

  I Nytt i naturen samlas senaste nytt om allt från friluftsliv, skyddad natur, växter och djur till jakt och fiske i länet. Nyhetsbrevet kommer ut 4-6 gånger per år och skickas ut via e-post. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Läs webbversion av nyhetsbrevet

 • Matlandet 9 2014

  Ta del av senaste nytt inom Matlandet på regional nivå. Nyhetsbrevet ges ut sista torsdagen i varje månad.

  Vill du prenumerera på nyhetsbrevet?
  Kontaktuppgifter finns i rutan till höger.

  Utgivna nyhetsbrev hittar du i spalten till vänster.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  matlandet-9-2014.pdf

 • Ge röst åt tysta kulturarv

  Länsstyrelsen har i sitt arbete med projektet "Kalejdoskop - Ge röst åt tysta kulturarv" arbetat med frågor kring kulturarv som tidigare varit dolt.

  Syftet har varit att göra fler människor delaktiga i arbetet och att lyfta fram fler berättelser om kulturarv. Länsstyrelsen har också velat skapa en diskussion om hur kulturarv skapas, förändras och används.

  Det finns många kulturmiljöer i l ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Byggnadsvård, Landskapsvård

  Ge-rost-at-tysta-kulturarv-webb.pdf

 • Miljöövervakning med hjälp av geografisk analys

  Målet har varit att genomföra en geografisk analys av framförallt jordbruksdata för att skapa en förståelse för de processer som driver miljöförändringar i odlingslandskapet. Försöket omfattar fem delar, Skötsel av ängs- och betesmark, Betesdjurstillgång, Jordbruksmark som tas ur produktion, Våtmarker och Grödafördelning. Pilotprojektet visar att det finns stor potential inom geografisk analys fö ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  Miljöövervakning med hjälp av geografisk analys - Förståelse av miljöprocesser utifrån jordbruksstatistik.pdf

 • Nya utsättningslokaler för grönfläckig padda i Blekinge - Inventeringsresultat och förslag

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Pressrum

  Rapport-2014-19.pdf

 • Skötselförslag på värdefulla dyngbaggelokaler i Östergötland 2008

  I januari 2008 fick Calluna i uppdrag av Kjell Antonsson, länsstyrelen i Östergötlands län, att efter fältbesök beskriva skötselåtgärder som gynnar den spillningslevande skalbaggsfaunan.
  Trettio lokaler besöktes och de flesta har ett bra eller ganska bra betestryck och inte mycket behöver göras med betesregimen för att lokalernas dyngbaggefauna ska bestå. I ganska många lokaler kan dock betestry ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Skötselförslag på värdefulla dyngbaggelokaler i Östergötland 2008.pdf

 • LONA sammanställning 2013

  Sammanställning över LONA-bidrag 2013, beslutade 2013-03-27 Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur

  Sammanställning LONA 2013.pdf

 • Öring i Östergötland 1994

  Föreliggande rapport avser att redovisa förekomsten av i första hand öring i vattendragen i Kinda, Ydre och Åtvidabergs kommuner i södra Östergötland. Tillsammans med kommunerna och länsstyrelsen har vattendrag valts ut med troliga eller möjliga bestånd av öring, eller andra ovanliga eller skyddsvärda fiskarter. Liknande undersökningar inriktade på fisk i rinnande vatten har inte tidigare gjorts ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 1994

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  ÖringiÖtsergötland1994.pdf

 • Ätlig groda i Östergötland

  I rapporten redovisas resultatet från en inventering av ätlig groda (Rana esculenta) vid Hannäs i Åtvidabergs kommun, Östergötland. Olika lokaler besöktes 6 till 8 juni 2004 i syfte att bekräfta förekomst, beskriva och fotografera grodorna samt deras livsmiljö.

  Ätliga grodor hittades på två lokaler: Lindalsgölen och Kyrkviken i sjön Vindommen. Lindalsgölen är en nyupptäckt lokal och var samtid ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  ÄtliggrodaiÖstergötland2004.pdf

 • Åtgärdsplan för fiskevård och biologisk återställning i Pjältån

  Denna rapport redovisar förslag på fiskevårdsåtgärder och biologisk återställning i Pjältån och tillflödet Hultån (från Ågelsjön) inom Norrköpings kommun i Östergötlands län. Pjältån utgörett av länets mest värdefulla vatten med avseende på reproduktion av havsöring och förekomst av den rödlistade fiskarten flodnejonöga.

  Emåförbundet fick under våren 2007 uppdraget av länsstyrelsen i Östergötl ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Miljömål

  ÅtgärdsplanförfiskevårdochbiologiskåterställningiPjältån2007.pdf

 • Växtplankton i Östergötland 1997-2003

  Rapporter från 1997-2003 för flera sjöar i Östergötland med kvantitativ analys av växtplankton.

  Syftet med analyserna var att ge en bild av sjöarnas status baserad på mängden och sammansättningen av växtplankton. Undersökningen ingår i länsstyrelsens regionala miljö-övervakning, programområde sjöar och vattendrag.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2003

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön

  VäxtplanktoniÖstergötland19972003.pdf

 • Kiselalgsundersökning i Ybbarpsån och Klingstorpabäcken 2014

  Rapporten redovisar resultat från den kiselalgsundersökning som genomfördes i augusti 2014 i Ybbarpsån och Klingstorpabäcken, tillhörande Rönneåns vattensystem. Syftet var att få en bättre kunskap om tillståndet i Ybbarpsån, utifrån kiselalgssamhället. Totalt undersöktes fyra lokaler i Ybbarpsån och en lokal i Klingstorpabäcken, som utgör ett referensvatten till Ybbarpsån. Rapporten är en del av ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  kiselalgsundersokning.pdf

 • Svampinventering på Omberg 2000

  Sammanlagt 19 områden på Sveaskogs marker har inventerats. Dessutom har inventering skett i referensområdet Ombergsliden NR. Besöken gjordes under perioden 18 juli - 7 oktober 2000.
  Varje område besöktes vid 3 tillfällen under säsongen, med c:a 1 månads mellanrum. Ett besök har i snitt varat c:a 2 timmar, med vissa avvikelser beroende på svamptillgång och områdets storlek.

  Undersökningarna ha ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2000

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  SvampinventeringpåOmberg2000.pdf

 • Östergötlands läns elfiskeprogram - delrapport 2006

  Länsstyrelsen i Östergötland har ett löpande elfiskeprogram som går ut på att ett antal vattendrag inventeras med elfiskedon varje eller var tredje år. År 2006 inventerades 25 lokaler fördelade på 22 vattendrag. Resultaten redovisas och utvärderas kortfattat i denna delrapport. År 2008 kommer resultaten från åren 2006-2008 att redovisas i en större och mer omfattande rapport.

  Inventeringen år ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur

  Östergötlandslänselfiskeprogramdelrapportår2006.pdf

 • Undervattensvegetationen i Missjö naturreservat

  På uppdrag av Länsstyrelsen Östergötland har en översiktlig kartering av bottenvegetationen i delar av Missjö naturreservat genomförts. Karteringen bygger vidare på och kompletterar den översiktliga inventeringen som gjordes 2005. Karteringen ingår i ett större uppdrag där målsättningen är att ta fram vegetationskartor över viktiga vegetationssamhällen med exempelvis kransalger, ålgräs och blåstå ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  UndervattensvegetationeniMissjönaturreservat2006Kompletteringavdenöversiktligainventering.pdf

 • Spetsnate och styvnate i Östergötland

  Under år 2006 har en inventering av de starkt hotade arterna spets- och styvnate (Potamogeton acutifolius, P. rutilus) utförts i Östergötland. Inventeringen bestod av genomgång av befintlig information om de båda arterna samt kompletterande fältinventeringar av spetsnate.

  Resultaten visade att det finns 24 kända spetsnatelokaler i länet. Majoriteten av lokalerna utgörs av kulturskapade miljöer ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  SpetsnateochstyvnateiÖstergötland2006.pdf

 • Strandskogar vid Tåkern 2006

  Detta uppdrag är utfört på uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län. Fältarbetet har genomförts under juli och december månader 2006.
  Syftet med arbetet har varit att beskriva, naturvärdesbedöma och kartera skog inom Tåkerns naturreservat. I uppdraget har också ingått att göra förslag på skötsel för samtliga områden.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Strandskogar_vid_Takern_2006.pdf

 • Skärgården inom Norrköpings kommun - naturvärden i trädskiktet

  Inventeringen utfördes sommaren 1998 som ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Östergötland, Skogsvårdsstyrelsen Östra Götaland och Norrköpings kommun. Metodiken har därför anpassats för att fånga upp en mängd olika naturvärden på öarna.

  Inventeringsområdet omfattar alla skogklädda öar inom Norrköpings kommun och i några fall har även ytterskärgårdens trädlösa öar besökts. Sammanlagt har ca 350 ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 1998

  SkärgårdeninomNorrköpingskommun1998.pdf

 • Nyttoeffekter av ökat flöde i Lillån

  Denna rapport sammanfattar de positiva effekter en ökad minimitappning i Lillån Boxholm skulle innebära för naturvärden och nyttjandepotential. Genom uppskattning av tillgängliga lek- och uppväxtområden för öring i Lillån vid Boxholm vid olika flödesförhållanden, samt uppdatering av den biotopkartering som genomfördes 2000 (Länsstyrelsen i Östergötland 2000), tillsammans med andra tillgängliga up ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Vatten och vattenanvändning, Energi

  NyttoeffekteravettökatflödeiLillån2008.pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 Nästa

Träffar per ämne