Publikationer 

Din sökning gav 9599 träffar
 • Risk- och sårbarhetsanalys för Stockholms län 2014

  Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att den ska utgöra en grund för krisberedskapsarbetet i länet genom att ge beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga, ge ett underlag för information om samhällets risker till allmänheten, ge underlag för samhällsplaneringen samt att bidra till att ge en riskbild för hela samhället. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  rapport-2014-19.pdf

 • Erfarenheter av orent drickvatten i Örebro och Lekebergs kommun

  I en krissituation är det flera aktörer som samverkar. Varje aktör ska vidta de åtgärder som behövs för att hantera olyckan eller krisen. Ingen aktör har mandat att ta över någon annan aktörs ansvar och roll. Genom samverkan kan krisarbetet bedrivas mer effektivt så att medborgarna får hjälp.

  Natten mellan 15 och 16 mars fick tjänsteman i beredskap på Länsstyrelsen larm om orent vatten i Örebr ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Erfarenheter orent drickvatten i Orebro och Lekebergs kommuner_orginal.pdf

 • 2014:12 Program för regional miljöövervakning i Örebro län 2015-2020

  Rapporten innehåller program för regional miljöövervakning i Örebro län under tidsperioden 2015-2020, som tagits fram med utgångspunkt från Naturvårdsverkets riktlinjer för regionala miljöövervakningsprogram. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  2014_12_Miljoovervakningsprogram_2015_2020_Orebro_lan.pdf

 • Inventering av mosippa i Västmanlands län 2013

  År 2013 genomfördes en heltäckande inventering av mosippa Pulsatilla vernalis i Västmanlands län. Inventeringens mål var att uppskatta antalet plantor vid varje lokal, bedöma lokalernas status samt avgöra vilka åtgärder som behöver genomföras för att långsiktigt bevara arten i länet.

  Totalt besöktes 50 lokaler där det funnits mosippa förut. Vid 28 lokaler fanns mosippa fortfarande kvar. Totalt ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv, Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Rapport2014-14-Mosippa-i-Västmanlands-län_DEL 1.pdf

  Lokalredovisning

 • Samhällsbyggnad & miljö, november 2014

  Samhällsbyggnad och miljö, september 2014
  Nyhetsbrevet Samhällsbyggnad & miljö ges ut cirka fem gånger per år och innehåller nyheter om:
  - miljö- och hälsoskyddsfrågor,
  - naturvård,
  - planering och byggande samt
  - samhällsskydd och beredskap.

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Miljömål, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Byggnadsvård, Planfrågor

  samhallsbyggnad-o-miljo-nov-2014.pdf

  Digital version

 • Tillsynsvägledningsplan för byggnadsnämnderna i Dalarnas län 2014-2016

  Länsstyrelsen Dalarnas plan för hur tillsynsvägledningen för byggnadsnämnderna i dalakommunerna är tänkt att bedrivas mellan åren 2014-2016. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  14-10.pdf

  Beställ publikation

 • Strategi Jämställdhetsintegrering 2014-2016

  Förord
  Det övergripande målet för Sveriges jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt och inflytande i samhället och sina egna liv. Makt, både formell och informell ska fördelas lika. Jämställdhetspolitiken handlar om att skapa förutsättningar för kvinnor och män att påverka sin livssituation, att bidra till samhällets välstånd, men också att möjliggöra för kvinnor och män att ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  rapport-2014-23-jamstalldhetsintegrering-2014-2016.pdf

  Bilaga 1 till jämställdhesstrategin 2014-2016

 • Beroendevårdens utveckling och framtid – vilka utmaningar står vi inför?

  Dokumentation från konferens om Beroendevårdens utveckling och framtid med deltagare från socialtjänsten i länets kommuner, hälso- och sjukvård, kriminalvård och ideella organisationer. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  2014-60.pdf

  Beställ publikation

 • Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

  Som ett led i utvecklingen av arbetet med mäns våld mot kvinnor har Länsstyrelsen genomfört en kartläggning för att identifiera utvecklingsområden.

  Sammanfattning av resultat

  • Både begreppen ”mäns våld mot kvinnor” och ”våld i nära relationer” används av de undersökta aktörerna. Dock definieras sällan vad som innefattas i det valda begreppet. De flesta aktörer använder begreppet

  • De va ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Rapport-2014-22-Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.pdf

 • Levande hus - en guide till halländska byggnadsminnen

  Hallands byggnadsminnen speglar länets mångfaldiga och skiftande kulturarv. Bortåt femtio byggnader och miljöer från olika tidsperioder, från skilda sociala och ekonomiska grupper.
  Varje byggnadsminne utgör en unik del i den stora berättelsen om Hallands förflutna, nutid och framtid. Många är öppna för besök, fyllda av aktiviteter och spännande verksamheter – här finns något för alla åldrar, in ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Byggnadsvård, Kulturreservat, Landskapsvård

  Levande_hus2014.pdf

 • Systematisk inventering av väddsandbi och guldsandbi

  – i Västra Götalands län. Väddsandbi och guldsandbi inventerades systematiskt i 42 slumpade ekorutor. Väddsandbi hittades i 29 procent och guldsandbi i 19 procent av de utslumpade rutorna. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  2014-67.pdf

 • Landsbygd i Centrum 2014:3. Tema: Nya Landsbygdsprogrammet – möjligheter och utmaningar

  Nyhetsbrev om landsbygdsutveckling och EU-stöd för landsbygden i Stockholms län.

  Landsbygd i Centrum har denna gång "Nya Landsbygdsprogrammet – möjligheter och utmaningar" som tema.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Landsbygd-i-Centrum-nr-3-2014-webbversion.pdf

  Prenumerera och få tidningen direkt till din e-post i fortsättningen!

 • Social utveckling, november 2014

  I detta nummer finns nyheter om:
  • Flyktingmottagning
  • Jämställdhet
  • Alkohol, narkotika, dopning och tobak
  • Personliga ombud
  • Prostitution och människohandel
  • Våld i nära relationer
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  social-utveckling-2014-nov.pdf

 • Spillvärmepotential i Skåne

  Kartläggning och fallstudier av industriell restvärme
  En ökad spillvärmeanvändning bidrar till en minskad energianvändning och uppfyllandet av de regionala miljömålen. En ökad användning ger även möjligheter att stärka konkurrenskraften för Skånes företag samtidigt som vi skapar förutsättningar för nya företag, produkter och tjänster. Rapportens målsättningar är att synliggöra den stora potentia ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  spillvarmepotential-i-skane.pdf

 • Inventering av vegetation i Tysslingen

  Denna rapport handlar om inventeringen av vegetation som genomfördes i Tysslingen år 2014. Inventeringen är en del av LIFE+ projektet Reclaim, som drivs av Länsstyrelsen i Örebro under åren 2012-2017. Projektet syftar till att förbättra livsbetingelserna för en rad växter och djur knutna till två våtmarker i Örebro län, Tysslingen och Venakärret.

  Henrik Flink och Emelie Nilsson inventerade veg ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Rapport inventering vegetation Tysslingen.pdf

 • Yrkesmässig trädgårdsråd 10

  Trädgårdsrådgivarnas nyhetsbrev går ut till yrkesmässiga odlare i Västra Götalands, Värmlands och Hallands län. Vill du också få något av odlarbreven? Kontakta redaktionen och skriv vilket du vill ha. Du kan också be om äldre årgångar av odlarbreven. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  tradgardsradgivning-10-2014.pdf

 • Yrkesmässig trädgårdsråd 9

  Trädgårdsrådgivarnas nyhetsbrev går ut till yrkesmässiga odlare i Västra Götalands, Värmlands och Hallands län. Vill du också få något av odlarbreven? Kontakta redaktionen och skriv vilket du vill ha. Du kan också be om äldre årgångar av odlarbreven. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  tradgardsradgivning-9-2014.pdf

 • 2014:26 Miljöhänsyn vid dammar och kraftverk

  Vatten är en fantastisk resurs. Vatten ger oss möjlighet till rekreation, dricksvatten, fisk att äta och förnybar el. Vårt beroende av vatten har också skapat värdefulla kulturmiljöer. Under vattenytan finns ett myller av liv i rörelse. Fiskar och andra djur knutna till vatten behöver precis som flyttfåglar ta sig till olika områden för att överleva och föröka sig. Om fiskar hindras av dammar och ... Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Miljohansyn_vattenkraftverk_minskad.pdf

 • Läget i länet - arbetsmarknad och ekonomi, november 2014

  Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som belyser det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och den allmänekonomiska utvecklingen. Statistiken har hämtats från källor som Statistiska Centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Tillväxtanalys och bearbetats och analyserats av enheten för analys vid Länsstyrelsen i Stockholms län. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Näringsliv & föreningar, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Näringslivsutveckling, Kunskap och kompetensförsörjning, Om länet

  LST_nov_2014.pdf

 • Ekonomiska stöd till företag 2013

  Sammanställning av Länsstyrelsens företagsstöd 2013. Även tidigare års sammantsällningar. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Företagsstöd

  Ftg2013.pdf

  Företagsstöd 2012

  Företagsstöd 2011

  Företagsstöd 2010

  Företagsstöd 2009

  Företagsstöd 2008

  Företagsstöd 2007

  Företagsstöd 2006

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 Nästa

Träffar per ämne