Publikationer 

Din sökning gav 9532 träffar
 • Slaskiga vintrar och längre somrar?

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Slaskiga vintrar och längre somrar. En rapport för dig som är ung.pdf

 • Att definiera god ekologisk potential. Förslag på metod för kraftigt modifierade vatten - särskilt nedre Faxälven

  Det finns idag inga tydliga riktlinjer för vad som krävs för att ett kraftigt modifierat vatten ska uppnå god ekologisk potential. Det är viktigt både för verksamhetsutövare, tillsyns- och tillståndsmyndigheter och Vattenmyndigheten, att det finns en metod för bedömning och värdering av åtgärder med syfte att nå målet.

  Projektet har tagit fram en bruttoåtgärdslista över åtgärder som vi bedömt ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  att-definiera-god-ekologisk-potential-webb.pdf

 • Landsbygdsbladet 8 2014

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  landsbygdsbladet-8-2014.pdf

 • Länsfokus 3 2014

  Länsfokus är en bred tidning från Länsstyrelsen. Sju verksamheter – naturvård, vattenvård, miljöskydd, kulturmiljö, samhällsbyggnad, social hållbarhet samt skydd och säkerhet – står bakom produkten. Ytterligare verksamheter medverkar.

  Tidningen har idag en upplaga på ca 4 000 exemplar och kommer ut med fyra nummer (april, juni, oktober och december) årligen.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  lansfokus3-2014.pdf

 • Förorenade områden i ett förändrat klimat

  I rapporten beskrivs både bakgrund och sammanhang kring klimatförändringar och föroreningsskadade områden. Utifrån detta har en fallstudie av ett föroreningsskadat område i Arboga tätort genomförts. Fastigheten Ångan 12 i Arboga kommun är klassad som riskklass 1, vilket innebär stor risk för människors hälsa och miljön, och är kraftigt förorenad med en komplex föroreningsbild. Denna fastighet val ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Rapport2013-19-Förorenade-områden-i-ett-förändrat-klimat.pdf

 • Regional handlingsplan för klimatanpassning i Gävleborgs län

  Den regionala handlingsplanen för klimatanpassning i Gävleborgs län syftar till att studera, informera om och kartlägga kommunernas arbete med klimatanpassning.
  Resultatet har sedan i samråd med kommunerna och andra aktörer utmynnat i ett antal åtgärder som skall genomföras till och med 2020.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  2014_11_Handlingsplan_klimatanpassning_orig_Webb.pdf

 • Vedlevande insekter på gran i naturskogsmiljöer

  Sedan 2006 inventerar Länsstyrelsen Dalarna vedlevande insekter på gran i naturskogsmiljöer i länet. Syftena är att öka kunskaperna om arternas ekologi och att följa deras utveckling i landskapet.
  I denna rapport presenterar författaren resultaten från alla inventeringar, vilket för några av lokalerna innebär att vi nu kan göra jämförelser mellan åren. Författaren presenterar även en indelning a ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  14-11.pdf

  Beställ publikation

 • LandsbygdsNytt 3_2014

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Lantbruk

  LandsbygdsNytt 3_2014.pdf

 • Omvärldsanalys 2014 för Länsstyrelsen Jämtlands län

  Denna omvärldsanalys syftar till att ge Länsstyrelsens ledning, enheter och personal ett underlag för framtagande av verksamhetsplan och prioriteringar för det kommande året samt strategier och inriktningsbeslut på längre sikt.

  Utgångspunkten för omvärldsanalysen är i första hand de större förändringar som förväntas inom statsförvaltningen i ljuset av beslutad och föreslagen lagstiftning och a ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Landshövding och länsledning, Vårt uppdrag

  Omvarldsanalys-2014-webb.pdf

 • Kentsk tärna i Blekinge 2007-2014

  Länsstyrelsen bär ansvar för den regionala miljöövervakningen i länet. Denna rapport ingår som en del i arbetet med att följa tillståndet och förändringar i miljön. Övervakningen av kentsk tärna ingår i programområdet Kust och hav inom delprogrammet Artövervakning – kustfågel. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Pressrum

  Rapport-2014-16.pdf

 • Vindelfjällen kartfolder - engelska

  Fakta och information om Vindelfjällen på engelska med ny, uppdaterad karta.

  Kontakta Länsstyrelsen för beställning av tryckta exemplar.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Friluftsliv, Jakt och vilt, Skyddad natur

  vindelfjallen_engelsk_0612_liten.pdf

 • Vindelfjällen kartfolder

  Fakta, information och ny, uppdaterad karta över Vindelfjällen.

  Kontakta Länsstyrelsen för beställning av tryckta exemplar.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Friluftsliv, Jakt och vilt, Skyddad natur

  vindelfjallen_svensk_0612_liten.pdf

 • Statusrapport över gaddsteklar i sydöstra Sverige

  En genomgång har gjorts över gaddstekelfaunan i Kalmar län. All tillgänglig digitaliserad information från och med enstaka 1800-talsobservationer till och med säsong 2013 har använts. Analysen visade att 561 arter av gaddsteklar har påträffats i länet. 114 (20 %) av dessa är upptagna på den nationella rödlistan och 23 av dessa är föremål för särskilt framtagna åtgärdsprogram för hotade arter. Ana ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  webb_rapp201202gaddsteklar_sydostra_kalmar_lan.pdf

 • De stympade barnen

  - en bilaga som bygger på artikelserien De stympade barnen av Annica Hesser och Joakim Blomqvist. Artikelserien publicerades i Norrköpings Tidningar under perioden 4 mars till 2 april 2014. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Mänskliga rättigheter

  Beställ publikation

 • Ett jämställt Västerbotten

  En länsstrategi är ett sätt att samla de aktörer som
  finns i länet kring ett gemensamt arbete för jämställdhet
  och gemensamma mål samt peka ut vilka
  områden som behöver arbetas med. Länsstyrelsen
  Västerbotten har det regionala ansvaret att samordna
  och stötta detta arbete.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  folder-länsstrategi-140822.pdf

 • En studie av tvåvingar och skalbaggar i stamhåligheter i bok

  En studie av de antropogena stamhålen i bok i reservaten Osbecks bokskogar och Biskopstorp med syftet att kartlägga vilka insekter inom ordningarna tvåvingar och skalbaggar som i detta stadium utnyttjar stamhålen, skaffa en referensfauna från ickeantropogena stamhål samt presentera överskådlig, beskrivande statistik för det insamlade materialet. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Meddelande2014_11_lstn.pdf

 • Mossor och lavar i Värmland

  Inventering av hotade och skyddsvärda arter är en viktig del i Länsstyrelsens arbete. I den här rapporten kan du läsa resultatet från inventering av nio arter hotade och skyddsvärda mossor och lavar på ett urval lokaler i länet.

  I rapporten framgår huruvida arterna finns kvar på sina tidigare kända lokaler, om det finns något hot mot arterna och deras livsmiljö på lokalerna och om det krävs n ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön

  rapport-inventering-mossor-2014.pdf

 • Vildbin och andra skyddsvärda insekter på sandmarker längs Nybroåsen

  Under säsongerna 2012 och 2013 inventerades åtta sandiga lokaler utmed Nybroåsen i Kalmar län på vildbin och andra skyddsvärda insekter. Huvudsakligen genomfördes inventeringen genom att insekter eftersöktes i fält med håvning
  och slaghåvning men också ett mindre antal fönsterfällor användes. I fokus för inventeringen låg solitära bin och andra gaddsteklar, men även andra grupper som har höga kr ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  201415Nybrorapport_tillg_low.pdf

 • Bostad sökes - om hemlöshet

  Bostad sökes – om hemlöshet och förebyggande arbete i Dalarna
  Rapporten är en kortfattad redogörelse över regeringens mål mot hemlöshet, definitioner, inblick i situationen i Dalarna och exempel på hur det kan arbetas med hemlöshetsfrågan. Rapporten är ett planeringsunderlag om hemlöshet.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende, Planfrågor

  14-07.pdf

 • Bostadsmarknaden i Dalarna 2014

  Bostadsmarknadsanalysen
  Årets analys av bostadsmarknaden i Dalarna visar att det fortfarande råder brist på lägenheter i länet. Det som byggs är inte tillräckligt för att täcka behovet. Analysen fokuserar bland annat på hemlöshet, utifrån ett regeringsuppdrag som pågår till och med 2014.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende, Planfrågor

  14-13.pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 Nästa

Träffar per ämne