Publikationer 

Din sökning gav 9911 träffar
 • Uppsala stad C 40 A, riksintresse för kulturmiljövården

  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Byggnadsvård, Skyddad bebyggelse

  uppsala-riksintresset.pdf

 • Matlandet nr 3 2015

  Ta del av senaste nytt inom Matlandet på regional nivå. Nyhetsbrevet ges ut sista torsdagen i varje månad.

  Vill du prenumerera på nyhetsbrevet?
  Kontaktuppgifter finns i rutan till höger.

  Utgivna nyhetsbrev hittar du i spalten till vänster.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  matlandet-3-2015.pdf

 • Analys av elfiskestatistik i Östergötlands län, perioden 1990-2013

  Det har under lång tid genererats elfiskedata i Östergötland. Under 2013/2014 genomfördes en undersökning av elfiskestatistik med data mellan 1990-2013. Det gjordes tidstrends- och metaanalyser av öringtätheter samt av VIX (ekologisk status). Resultaten visar på både upp- och nedåtgående trender, men värt att nämna är att metaanalysen av insjööring visar på storskaliga nedåtgående trender. För st ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Analys_av_elfiskestatistik_1990-2013.pdf

 • Mottagande och etablering av nyanlända i Gävleborg - META 2013

  Sedan 2012 genomför länsstyrelserna i Sverige en gemensam och rikstäckande enkätuppföljning av hur arbetet med mottagandet och etableringen av nyanlända ser ut i Sveriges kommuner.

  Resultatet av kommunerna i Gävleborgs META-enkät för 2013 (META) finns sammanställd i denna rapport.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Mottagande och etablering av nyanlända i Gävleborg - META 2013.pdf

 • ANDT-verksamheten vid Sveriges länsstyrelser 2014

  I denna rapport redogörs för den verksamhet länsstyrelserna bedrivit med stöd av de 6 000 000 kronor som getts i anslag via Kammarkollegiet. Delar av verksamheten kan också ha finansierats av grundbidraget.
  I det första avsnittet beskrivs det som länsstyrelserna gör gemensamt till stöd för länsarbetet och för att länsstyrelsernas ANDT-arbete ska uppfattas som enhetligt. Det andra avsnittet beskr ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  ANDT_verksamheten_vid_Sveriges_lansstyrelser_2014.pdf

 • Marin miljöövervakning av vegetationsklädda havsbottnar i Södermanlands skärgård 2013

  Övergödningen är en av de allvarligaste miljöproblemen i Östersjön och den påverkar de vegetationsklädda bottnarna utmed kusten negativt.

  En effekt av övergödningen är att mängden fintrådiga alger och antalet plankton ökar, vilket leder till att siktdjupet minskar och djuputbredningen av bottenvegetationen minskar.

  Bottenvegetationens utbredning ger oss en indikation på hur havet mår, och ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Marin miljöövervakning av vegetationsklädda havsbottnar i Södermanlands skärgård år 2013.pdf

 • Länsgemensam kriskommunikationsplan

  70 procent av en kris är kommunikation! Det finns folk i krishanteringsbranschen som påstår att det är så. Om det verkligen är så vet nog varken jag eller någon annan. Men vad många påstår, är att kriser och samhällsstörningar ofta definieras, värderas och bedöms utifrån hur kommunikationsarbetet skötts.

  Länsstyrelsen har ansvarat för kriskommunikatörsnätverket och det gemensamma kommunikation ...
  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Lansgemensam-kriskommunikationsplan-2015-webb.pdf

 • Kulturmiljövårdsanslaget - bidrag till kulturmiljöer

  Kulturmiljövårdsanslaget (Anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård) är ett statligt anslag för vård av vårt gemensamma kulturarv. Riksantikvarieämbetet fördelar anslaget till länsstyrelserna, som i sin tur fördelar det vidare i form av bidrag till privatpersoner, olika organisationer och verksamhetsutövare.

  Rapporten tar kortfattat upp hur Länsstyrelsen prioriterar, vilka lagar och förordninga ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar, Byggnadsvård, Landskapsvård, Skyddad bebyggelse

  rapport-bidrag-kultumiljovardsanslaget-varmland.pdf

 • Samhällsbyggnad och miljö, mars 2015

  Nyhetsbrevet Samhällsbyggnad & miljö ges ut cirka fem gånger per år och innehåller nyheter om:
  - miljö- och hälsoskyddsfrågor
  - naturvård
  - planering och byggande
  - samhällsskydd och beredskap
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  samhallsbyggnad-o-miljo-2015-mars.pdf

 • Prostitutionen i Sverige 2014 En omfattningskartläggning

  I december 2013 fick Länsstyrelsen i Stockholm i uppdrag av regeringen att kartlägga och samla kunskap om prostitutionens omfattning i Sverige (U2013/6848/JÄM). Uppdraget innebar att analysera prostitutionens utbredning, omfattning och former, bland annat trender, kontaktvägar och vilka som köper och säljer sexuella tjänster samt beskriva den internationella utvecklingen på området. Socialstyrels ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  prostitution-kartlaggning-2014.pdf

 • ANDT-verksamheten vid Sveriges länsstyrelser 2014

  Det här är en bilaga till avrapporteringen av de verksamhetsmedel för ANDT-uppdraget, som regeringen anslagit till länsstyrelserna i beslut S2013/9047/SAM. Det är också en rapport till Folkhälsomyndigheten enligt § 5 i Förordningen om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m. (SFS 2012:606). Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  ANDT_verksamheten_vid_Sveriges_lansstyrelser_2014.pdf

 • Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk

  Länsstyrelsen har ansvarat för att ta fram ett koncept, benämnt SPAK- jordbruk (SPArsam Körning), som är tänkt att utgöra en rekommenderad norm och lägsta-nivå för kurser i sparsam körning för jordbruk. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Klimat och energi, Lantbruk

  kvalitetskrav-kurser-sparsam-korning-jordbruk.pdf

 • MEK - Nyhetsbrevet om miljö, energi och klimat i Norrbotten

  MEK är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen Norrbotten, med information om miljö, energi och klimat i Norrbotten men även nyheter inom ämnet på nationell nivå. Målgruppen är viktiga aktörer i arbetet för ett hållbart Norrbotten. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Fiske, Friluftsliv, Hotade växter och djur, Jakt och vilt, Rovdjur, Skyddad natur, Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Lantbruk, Skogsbruk, Energi

  MEK Nr 1-2015.pdf

 • 2015:14 ANDT-verksamheten vid Sveriges länsstyrelser 2014

  ANDT är en förkortning av länsstyrelsernas arbete med alkohol, narkotika, dopning och tobak.

  Det här är en bilaga till avrapporteringen av de verksamhetsmedel för ANDT-uppdraget, som regeringen anslagit till länsstyrelserna i beslut S2013/9047/SAM. Det är också en rapport till Folkhälsomyndigheten enligt § 5 i Förordningen om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  ANDT_verksamheten_vid_Sveriges_lansstyrelser_2014.pdf

 • Häckande kustfåglar i Norrtälje kommun - resultat från inventeringar i skärgården 2014

  Länsstyrelsen i Stockholms län genomför fågelinventeringar som ett led i övervakningen av miljötillståndet i länet. Denna inventering är en uppföljning av äldre inventeringar i Norrtälje kommuns skärgård som genomfördes 1975, 2000 och 2013. Inventeringen är även en förstudie till ett nytt inventeringsprogram för kustfåglar i länet. Olika inventeringsmetoder testas och diskuteras därför i rapporte ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön

  R2015-9-hackande-kustfaglar-norrtalje-kn-2014_KLAR.pdf

 • Regional samverkanskurs 2014

  Den första regionala samverkanskursen, RSK, genomfördes år 1995. RSK 2014 genomfördes 6-11 november, den 15:nde i ordningen. Syftet var att utifrån länets riskbild utveckla förmågan att samverka och få insikt om helhetens betydelse och hur vi kan agera tillsammans och möta hjälpbehovet.

  Regionala samverkanskursen har en viktig uppgift att sprida kunskap om hur länet samverkar för inriktning oc ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Regional samverkanskurs 2014.pdf

 • Inventering av branschen skrothantering och skrothandel i Stockholms län

  På uppdrag av Naturvårdsverket arbetar länsstyrelserna sedan 1997 med att inventera och riskklassa områden som kan vara förorenade på grund av tidigare industriell verksamhet. Arbetet syftar till att uppfylla det av riksdagen fastställda nationella miljömålet ”Giftfri miljö”. I följande publikation sammanfattas inventeringen av branschen skrothantering och skrothandel som utförts i Stockholms län ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  F2015-7-inv-skrothantering-skrothandel-sthlms-lan.pdf

 • Kartläggning våld i nära relationer

  År 2014 anmäldes 550 fall av misshandel i nära relationer. De flesta av de utsatta, 459, var kvinnor. Det anmäldes även 19 fall av grov kvinnofridskränkning och 102 fullbordade våldtäkter inomhus, 99 av de som utsatts för våldtäkt var kvinnor. Mörkertalet är dock stort, uppskattningsvis anmäler endast var femte person våld i nära relationer.

  Våld i nära relationer är ett världshälsoproblem oc ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa, Jämställdhet

  2015-07 Kartläggning våld i nära relation.pdf

 • Plan för tillsynvägledning för byggväsendet i Västmanlands län 2015-2017

  Länsstyrelsens och Boverkets uppgift är att ge kommunerna vägledning i deras tillsynsarbete. Tillsynsvägledning innebär att ge råd och stöd. Länsstyrelsen ska även följa upp och utvärdera byggnadsnämndernas tillsynsverksamhet och återrapportera till Boverket.

  Enligt plan- och byggförordningen ska länsstyrelsen ha en plan för sin tillsynsvägledning. Den ska omfatta tre år och vid behov revidera ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  Rapport2015-08-Plan-tillsynsvagledning-byggvasendet-2015-2017.pdf

 • Analys av fjärilsdata från ängs- och betesmarker från syd- och mellansverige

  Förlusten av naturliga slåtter- och betesmarker i Sverige under de senaste 50 åren har resulterat i en kraftig minskning av arter som är beroende av ogödslade hagmarker. Det europeiska övervakningssystemet av gräsmarksberoende fjärilar visar till exempel på en nedgång på 50 % mellan 1990 och 2011. Vi har i denna studie använt data från den regionala miljöövervakningen av dagfjärilar för sex län ( ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Analys av fjärilsdata från ängs- och betesmarker i syd- och mellansverige.pdf

  Beställ publikation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 Nästa

Träffar per ämne