Publikationer 

Din sökning gav 10089 träffar
 • Regional vattenförsörjningsplan för Jämtlands län

  Jämtlands län är förhållandevis rikt på grundvatten, sjöar och vattendrag som håller dricksvattenkvalitet och kan användas för vattenförsörjning. För att säkerställa en god tillgång av rent vatten även i framtiden måste våra vattenresurser värnas och
  beaktas i samhällsplaneringen redan i dag.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  Regional-Vattenforsorjningsplan-webb.pdf

 • Läget i Västernorrland Juni 2015

  Ett nyhetsbrev från Enheten för regional utveckling som tar upp nyheter inom ett antal utvecklingsområden; bredband, infrastruktur och transport, integration, jämställdhet, klimat och energi och kunskap och kompetensförsörjning.

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  ?u=39f5effd2b38ce1bbbbdde67e&id=810f3fa510&e=4309212e1b

  Nyhetsbrev

 • Att söka tillstånd till miljöfarlig verksamhet - information till sökande

  Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen är de myndigheter som tillståndsprövar verksamheter. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  fakta-2015-15.pdf

 • 2015:10 Bostadsmarknaden 2015

  Under 2014 färdigställdes 1 147 bostadslägenheter i länet. Av dessa är 368 lägenheter i flerbostadshus och resterande utgörs av småhus. Antalet färdigställda hyresrätter utgör 46% av det totala antalet bostadslägen-heter som färdigställdes under 2014. I relation till bristen på bostäder och då särskilt hyresbostäder är ett bostadbyggande på dessa nivåer alldeles för lågt. Samtliga av länets kustk ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  2015_10 Bostadsmarknaden 2015.pdf

 • Plan för krishantering och räddningstjänst

  Planen för krishantering och räddningstjänst riktar sig till Länsstyrelsens personal, samverkande aktörer och allmänheten. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  Plan för krishantering och räddningstjänst.pdf

 • Uppföljning av grönfläckig padda 2015

  I denna rapport redovisas 2014-års uppföljning av grönfläckig padda utförd av Ottenby Fågelstation inom Ottenby Natura 2000 område.

  Under året dokumenterades 16 olika individer genom ID-fotografering, förutom de 100 nya små paddor som sattes ut i slutet av september 2014. Paddorna lyckades trots en mycket torr försommar med reproduktionen under året. Ett yngel dokumenterades i Pölen – den stor ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  uppfoljning-gronflackig-padda-2014.pdf

 • Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län - med hänsyn till risken för översvämning

  I detta faktablad redovisar Länsstyrelsen i Stockholms län sin bedömning av hur bebyggelse kan placeras vid länets kust med hänsyn till risken för översvämning. Ny bebyggelse behöver lokaliseras, placeras och utformas så att den är lämplig med hänsyn till kommande klimatförändringar med avseende på risken för översvämning. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  fakta-2015-14.pdf

 • Minnen vid vatten

  Föreliggande rubricerad rapport ingår i en löpande rapportserie som benämns Minnen vid vatten med en underrubrik som anger vilka vattendrag som inventeringen avser. Aktuell rapport redovisar under år 2013 inventerade kulturmiljöer utmed Hjorsetån, Hylletoftaån samt Vämmesån i området Nässjö och Sävsjö kommun.

  Projekt Kultur Aqua startade år 2004 som ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Jönköpi ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  2015-29-Minnen-vid-vatten.pdf

 • Bostadsmarknadsanalys för Gävleborgs län 2015 -tema: bostäder för nyanlända

  Länsstyrelserna har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i sina respektive län. Denna rapport är länsstyrelsen i Gävleborgs
  redovisning av detta uppdrag. Eftersom några av regeringens fokusområden är bostadsbyggande och invandring har vi valt
  att fördjupa analysen med ett tema om detta.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  BMA2015.pdf

 • Bottenfauna i Jönköpings län 2014

  Inom ramen för kalkeffektuppföljningen i Jönköpings län har Ekologgruppen undersökt bottenfaunan vid 49 lokaler i rinnande vatten (tabell 2), på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköping. Ekologgruppen är av Swedac ackrediterat organ.

  Huvuddelen av årets provpunkter finns i Nissans avrinningsområde i länets västra del, ett område som är hårt drabbat av försurningen sedan lång tid. Jönköpings län är ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning

  2015-28-Bottenfauna-i-Jonkopings-lan.pdf

 • Bostadsmarknadsanalys Jönköpings län 2015

  På uppdrag av regeringen analyserar Länsstyrelsen årligen utvecklingen på bostadsmarknaden i länet enligt förordningen (SFS 2011:1160).

  Den regionala analysen syftar bland annat till att stärka/stötta kommunernas arbete med boendeplanering och riktlinjer för bostadsförsörjning främst genom att redovisa kommunen i ett regionalt perspektiv. Förutom detta ska rapporten innehålla en redovisning a ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  2015-27-Bostadsmarknadsanalys-2015.pdf

 • Bostadsmarknadsenkäten Jönköpings län 2015

  Varje år besvarar kommunerna i landet en enkät om läget på bostadsmarknaden. Syftet med enkäten är att ge en överblick över den aktuella situationen på bostadsmarknaden, följa utvecklingen över tid samt att bidra med ett underlag för bedömningar av kommande utveckling.

  Boverket utformar frågorna i enkäten och länsstyrelserna svarar för kontakten med kommunerna och det regionala arbetet med enk ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  2015-26-Bostadsmarknadsenkaten-2015.pdf

 • Regional bostadsmarknadsanalys 2015

  Länsstyrelsen följer och analyserar läget på bostadsmarknaden i länet varje år. Målet är att verka för en god bostadsförsörjning, tillgänglighet och byggande med kvalitet.

  I arbetet med analysen genomför Länsstyrelsen, på uppdrag från Finansdepartementet och Boverket, en bostadsmarknadsanalys. Underlaget till bostadsmarknadsanalysen är kommunernas svar i årets bostadsmarknadsenkät.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  rapp201512.pdf

 • Tillsynsplan för miljöbalken 2015

  Tillsyn är ett viktigt redskap i länsstyrelsernas arbete med att säkerställa miljöbalkens syften, det vill säga att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling. Av länsstyrelsernas regleringsbrev framgår att myndigheten genom tillsynsarbete och tillsynsvägledning ska bidra till att nå miljökvalitetsmålen och se till att miljöskador inte uppkommer, samt ge förutsättningar för att det operativa ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  2015-21-Tillsynsplan-enligt-miljobalken-2015.pdf

 • Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken 2015-2017

  Enligt miljötillsynsförordning ska en tillsynsplan upprättas för miljöbalkstillsyn och en uppdaterad utredning om tillsynsbehovet ska finnas på myndigheten. Föreliggande behovsutredning omfattar tillsyn också inom följande områden:
  - Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso)
  - Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster
  - Lage ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  2015-20-Behovsutredning-2015-2017.pdf

 • Skydda och vårda våra viktiga vikar

  Grunda kustnära havsvikar har ett högt ekologiskt värde. De har ofta en rik bottenvegetation och är viktiga uppväxtmiljöer för flera fiskarter i Östersjön. Samtidigt är exploateringstrycket på dessa miljöer stort. Genom strandexploatering och hög näringsbelastning påverkas dessa miljöer negativt, vilket kan få långtgående effekter på kustens ekosystem och ekosystemtjänster. Naturvärden nära kuste ... Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  skydda-och-varda-vara-viktiga-vikar.pdf

 • Inventering av stortapetserarbi (Megachile lagopda) och thomsonkägelbi (Coelioxys obtusispina) på Gotland 2014

  För att stoppa utdöendet av naturliga vilda biarter i Sverige har Naturvårdsverket fastställt flera åtgärdsprogram. Ett har syftet att vägleda länsvisa insatser 2010 – 2014 för arterna stortapetserarbi Megachile lagopoda och dess boparasit thomsonkägelbi Coelioxys obtusispina. Föreliggande inventeringsrapport ger en programavslutande bedömning av bevarandestatus 2014 hos de två målarterna i Gotla ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  2015-8-inventering-stortapetserarbi-och-thomsonkagelbi.pdf

 • Nyheter från länsveterinärerna - Nummer 14 2015

  Nyheter med mera från länsveterinärerna. Ett nyhetsbrev riktat mot veterinärer och djurhälsopersonal i Jönköpings län. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurskydd, Smittskydd

  Nyhetsbrev-nr-14-juni-2015.pdf

 • Makrofytinventering i naturreservatet Salen - En inventering av arter i naturreservatet Salens vatten 2014

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrlands län genomförde Calluna AB under september 2014 vegetationskarteringar i naturreservatet Salen. Uppdraget utgjordes av två delar, snorkelinventering i Salen-lagunen och i Tjockholmsviken samt dykinventering i den yttre delen av reservatet.

  I de skyddade vikarna i Salen och Tjockholmsviken förekom mycket täta bestånd av makrovegetation som exempelvis ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  makrofytinvetnering-150601.pdf

 • Fåglarna på Stora Karlsö 2013

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  2014-8-faglarna-pa-stora-karlso.pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 Nästa

Träffar per ämne