Publikationer 

Din sökning gav 9744 träffar
 • Utvärdering Insikt Utsikt 2009-2014

  Det regionala förebyggande ANDT- arbetet (alkohol, narkotika, dopning, och tobak) har under tiden 2009-2014 varit samlat genom organisationen Insikt Utsikt. Till det förebyggande arbetet har handlingsplanen, Handlingsplan för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Jönköpings län 2009-2014 varit ett vägledande dokument för att stärka samverkan och öka effekterna av det förebyggande arbetet i ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  2015-02.pdf

 • Ekonomisk utsatthet och dess konsekvenser bland barn

  Regeringen beslutade den 20 februari 2014 att ge länsstyrelserna i Skåne och Västerbottens län i uppdrag att genom en försöksverksamhet anpassad till de lokala förhållandena stötta kommunerna i deras arbete med att ta fram handlingsplaner mot ekonomisk utsatthet bland barn.
  Med hänsyn tagen till länens olika förutsättningar utifrån geografi, demografi, kommunstorlekar m.m. har de båda länsstyrel ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  ekonomiskutsatthetbarn.pdf

  Metodstöd till kommuner för att ta fram, utveckla och följa upp lokala planer

 • Övervakning av beståndsväxlingar hos tropikflyttande småfåglar 2014

  Genom standardiserad fångst och ringmärkning av småfåglar vid Falsterbo fågelstation har beståndsväxlingar kunnat följas sedan 1980.
  Denna rapport fokuserar på småfåglar som övervintrar i tropikerna då det har visat sig att många av dessa har minskat kraftigt.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  rapport_falsterbofagelstation_2014.pdf

 • Övervakning av sjöhjortron i Blekinge 2014

  Länsstyrelsen har ansvaret för den regionala miljöövervakningen i länet. Denna rapport ingår som en del i arbetet med att följa tillståndet och förändringar i miljön. Övervakningen av sjö-hjortron (Nostoc zetterstedtii) ingår i programområdet Sötvatten inom delprogrammet Artö-vervakning – Nostoc zetterstedtii och berör miljömålen Levande sjöar och vattendrag samt Endast naturlig försurning. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön

  Rapport-2015-2.pdf

 • Sammanställning av stormusselinventeringar i Kalmar län1986-2013

  Förord
  För många är vattendrag en främmande och okänd plats, men det är en spännande miljö med mycket liv. Det är ett känsligt och komplext system där många arter är beroende av varandra och i synnerhet av vattnets kvalitet. Industrier, jordbruk och allmänheten påverkar alla miljön på olika sätt, genom såväl kemiska utsläpp som fysisk påverkan genom uppdämningar och vandringshinder.
  Några av ar ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  rapp201501.pdf

 • Matlandet nr 1 2015

  Ta del av senaste nytt inom Matlandet på regional nivå. Nyhetsbrevet ges ut sista torsdagen i varje månad.

  Vill du prenumerera på nyhetsbrevet?
  Kontaktuppgifter finns i rutan till höger.

  Utgivna nyhetsbrev hittar du i spalten till vänster.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  matlandet-1-2015.pdf

 • Nulägesbeskrivning för Södermanlands län

  Nulägesbeskrivningen för Södermanlands län är en uppdatering av rapport 2012:1 och är en underlagsrapport till Klimat- och energistrategin. I rapporten presenteras nuläget i Södermanland för de områden som Klimat- och energistrategin berör: Befolkning, boende och transporter; energianvändning för bostäder, lokaler och näringsliv; förnybar energi. Rapporten inleds med en beskrivning av nuläget gäl ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  nulagesbeskrivning-for sodermanlands-lan.pdf

 • Skarvar och fågelskär i Mälaren 2014

  Denna rapport presenterar 2014 års inventeringar av fåglar i Mälaren. Länsstyrelserna har nu inventerat Mälarens fågelskär årligen i månadsskiftet maj/juni sedan 2005. Vi har använt samma metod och därför kan vi jämföra de olika årens resultat med varandra. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  rapport-2015-2.pdf

 • Kiselalger i vattendrag i Västmanlands län 2009

  I Västmanlands län utfördes kiselalgsundersökningar i 13 vattendragsokaler 2009. Alla vattendrag utom ett är s.k. vattenförekomster, d v s vattendrag som har ett tillrinningsområde vars yta är större än 10 km2. I enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) ska vattenförekomsten uppnå miljökvalitetsnormen ”god ekologisk status”. Miljökvalitetsnormen baseras på klassificeringen av v ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Rapport2010-26-Kiselalger2009.pdf

 • Kiselalger i vattendrag i Västmanlands län 2008

  I Västmanlands län utfördes kiselalgsundersökningar i 30 vattendragsokaler 2008. Alla vattendrag utom ett är s.k. vattenförekomster, d v s vattendrag som har ett tillrinningsområde vars yta är större än 10 km2. I enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) ska vattenförekomsten uppnå miljökvalitetsnormen ”god ekologisk status”. Miljökvalitetsnormen baseras på klassificeringen av v ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2009

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Rapport2009-37-Kiselalger2008.pdf

 • Ostörda områden – Var finns de?

  Tysta och ostörda områden blir allt mer ovanliga i landskapet. I stora delar av södra Sverige är orörda och ostörda områden en bristvara. I flera av miljömålens preciseringar nämns att påverkan från buller ska minimeras, att fragmentering av livsmiljöer inte ska ske och att värdefulla friluftsområden ska värnas och bibehållas. Länsstyrelsen har därför sökt och därefter erhållit projektmedel av Na ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål

  2015-01.pdf

 • 2014:30 Uppföljning av vegetation och direkta ingrepp i myrar - utvärdering av regional miljöövervakning 2009-2013 samt förslag till indikatorer

  SLU har på uppdrag från Länsstyrelsen i Örebro län utvärderat den regionala miljöövervakningen av myrar i Mälardalen från 2009 till 2013. Utvärderingen har, tillsammans med ett storskaligt metodtest av flygbildstolkning av direkta ingrepp i myrar, lett fram till tre förslag på miljömålsindikatorer:

  (i) Längd linjära ingrepp, (ii) Area påverkad myr (iii) Storlek hos förändring orsakad av ingrep ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön

  Uppfoljning_av_vegetation_och_direkta_ingrepp_i_myrar_2013.pdf

 • Hemlöshet – en fråga om bostäder

  Regeringen gav den 12 januari 2012 samtliga länsstyrelser ett treårigt uppdrag att stödja kommunerna i planeringen av arbetet med att motverka hemlöshet, det så kallade hemlöshetsuppdraget. Avsikten var att uppdraget skulle genomföras som en del av det stöd som länsstyrelserna erbjuder kommunerna i planeringen av bostadsförsörjningen. Förutom att analysera hur kommunerana beaktar arbetet med att ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  LansS_Hemlosrapport_150107.pdf

 • Hemlöshet - en fråga om bostäder

  Tryggheten i att ha en ordnad bostad är en förutsättning för mycket i det dagliga livet; för vila, sömn, matlagning och personlig hygien men också för att sköta studier och arbete och för att ha ett socialt umgänge. Tillgång till bostad är en mänsklig rättighet.
  Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar fastställer att varje kommun ska planera för bostadsförsörjningen med målet att skapa fö ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  hemloshet_en-fraga-om-bostader_slutrapport.pdf

  Motverka hemlöshet

 • Hemlöshet - en fråga om bostäder

  Regeringen gav den 12 januari 2012 samtliga länsstyrelser
  ett treårigt uppdrag att stödja kommunerna i planeringen av arbetet med att motverka hemlöshet, det så kallade hemlöshetsuppdraget. Uppdraget skulle genomföras som en del av det stöd som länsstyrelserna erbjuder kommunerna i
  planeringen av bostadsförsörjningen.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  LansS_Hemlosrapport_150107.pdf

 • Hemlöshet - en fråga om bostäder. Slutrapport för länsstyrelsernas hemlöshetsuppdrag 2012–2014

  Regeringen gav i januari 2012 länsstyrelserna ett treårigt uppdrag att utifrån bostadsförsörjningsansvaret stödja kommunerna i deras planering av arbetet med att motverka hemslöshet, i synnerhet bland barnfamiljer som riskerar att drabbas av vräkning. Denna rapport är en redovisning för hur länsstyrelserna har genomfört uppdraget. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Folkhälsa, Mänskliga rättigheter, Boende

  hemloshet-en-fraga-om-bostader.pdf

  Beställ publikation

 • Hemlöshet – en fråga om bostäder

  Slutrapport för länsstyrelsernas hemlöshetsuppdrag 2012–2014. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  hemlosrapport-2015.pdf

 • Hur ser det ut i länet? Om miljöövervakning i Jönköpings län.

  I denna broschyr ger vi en inblick i miljösituationen i länet och vad det innebär för växter och djur.

  Genom kunskap om vår miljö och hur den påverkas av olika faktorer, får vi även verktyg att göra något åt problemen. För att nå dit måste vi alla hjälpas åt på olika sätt. För att nå dit behöver vi kunskap. Så läs och dela med dig av din förnyade kunskap!
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Hur_ser_det_ut_i_lanet.pdf

 • Flodpärlmusslans status i Västra Götaland

  Rapporten innehåller resultat från de inventeringar av flodpärlmussla som gjordes under 2014. Förutom de 4 vattendrag som ligger inom miljöövervakningsprogrammet så inventerades 11 stycken nya vattendrag översiktligt. Situationen ser fortfarande mörk ut för de flesta populationer av flodpärlmusslan. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2015-10.pdf

 • Musselinventering Pinkabäcken 2014 - Eftersök av flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera)

  Rapporten redovisar resultaten från en översiktlig musselinventering som utfördes under en dag i maj 2014 i Lursjöbäcken/Pinkabäcken.
  Pinkabäcken är ett biflöde till Almaån tillhörande Helge å:s vattensystem. Inventeringen fokuserade främst på flodpärmusslan (Margaritifera margaritifera) som är en av de sju inhemska stormusselarterna samt en Natura 2000-art. Även musselbeståndet längre nedströms ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  musselinventering_pinkabacken_2014.pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 Nästa

Träffar per ämne