Publikationer 

Din sökning gav 9372 träffar
 • Regionalt serviceprogram 2014–2018 - för kommersiell och offentlig service i gles- och landsbygd

  Det regionala serviceprogrammet avser stöd till kommersiell service och grundläggande betaltjänster. Programmets syfte är att bidra till kommersiell och offentlig service för medborgare och näringsliv i gles- och landsbygd. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar

  rapport-2014-6.pdf

 • Anpassning till ett förändrat klimat - Blekinges regionala handlingsplan

  Länsstyrelsen i Blekinge har utarbetat en samhällsövergripande handlingsplan som tar ett helhetsgrepp över klimatanpassningsarbetet i Blekinge. Utgångspunkten har varit att beskriva de största utmaningarna som Blekinge står inför på grund av ett förändrat klimat samt identifiera vilka åtgärder som bör vidtas för att kunna hantera klimatförändringarnas effekter.
  Målgruppen är lokala och regional ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Verksamheter med miljöpåverkan, Krisberedskap

  Rapport2014-12.pdf

 • Klimatstrategi för Västmanlands län

  Klimatstrategi för Västmanlands län är framtagen av Länsstyrelsen, som en fördjupning av insatsområdet Hållbar energi och klimatanpassning inom det regionala utvecklingsprogrammet, RUP. På detta sätt förvaltar Länsstyrelsen även det regionala miljömålet Begränsad klimatpåverkan och de två regeringsuppdragen om energiomställning respektive klimatanpassning.

  I del A beskrivs fokusområden för arb ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Rapport2013-12-Klimatstrategi-for-Vastmanlands-land.pdf

 • Regionalt kulturmiljöprogram del 6 - kyrkor

  Regionalt kulturmiljöprogram, del 6 - kunskapsunderlag för kyrkliga kulturminnen. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Skyddad bebyggelse

  Regionalt kulturmiljöprogram Del 6 - Kyrkor

 • Regionalt kulturmiljöprogram Del 7 - Fornvård

  Denna delrapport finns endast som pdf-fil.

  Fornvårdsprogram för Södermanlands län.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar, Landskapsvård

  regionalt-kulturmiljoprogram-del-7.pdf

 • Regionalt kulturmiljöprogram Del 1 - Sammanfattning

  Denna delrapport finns endast som pdf-fil.

  En kort sammanfattning av Länsstyrelsens regionala kulturmiljöprogram i sex delar, förutom denna sammanfattning.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar, Byggnadsvård, Landskapsvård, Skyddad bebyggelse

  Regionalt-kulturmiljoprogram-del-1-sammanfatting.pdf

 • Hästlyftet slutrapport

  Projektet har gjorts av Mariana Femling på uppdrag av Berit Löfgren, Länsstyrelsen Gävleborg. Hästlyftet består av tre delprojekt med olika finansiering. Finansieringen av projekten har skett med medel från Landsbygdsprogrammet, axel 1 och 3, från Jordbruksverkets Livskraftigt Hästföretagande samt med Regionala utvecklingspengar. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Slutrapport-Hastlyftet.pdf

 • Inventering av rovdjur i Västmanlands län 2013/2014

  Under 2013 har det dokumenterats valpar i tre vargrevir i Västmanlands län. Dessa revir är Hedbyn, Kloten och Kölsta. Det har spårats och insamlats dna från fem revirmarkerande par, Hedbyn, Kloten, Kölsta, Färna och Gåsmyren Länet berörs av fem vargrevir, där två är helt inom länets gränser. Varg förekommer dock i hela Västmanlands län.

  Lodjursinventeringen har blivit lite eftersatt under vint ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Rovdjur

  Rapport2014-13-Inventering-varg.pdf

 • Kiselalger i Västra Götalands län 2013

  Data från kiselalger är viktiga för länets uppföljning av miljö-mål och kalkningsinsatser samt som underlag för status-klassningen. 2013 undersöktes 21 lokaler i länet. Resultaten visar att 2 av dessa är övergödningspåverkade och 1 lokal visade på sura förhållanden. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön

  2014-48.pdf

 • Operation Kvinnofrid

  Strategiska mål 2014-2020 samt genomförandeplaner 2014-2015. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Folder-OperationKvinnofrid-genomforandeplaner-2014-2015.pdf

 • Tillsynsplan för miljöbalken 2014

  Denna plan omfattar all tillsyn enligt Miljöbalken. Därutöver ingår tillsyn inom Sevesolagen, lagen om särskilda torvfyndigheter och lagen om allmänna vattentjänster, eftersom denna tillsyn är nära knuten till miljöbalkstillsynen eller till sakområdet naturvård och miljöskydd i övrigt. Tillsynen bedrivs i huvudsak inom Länsstyrelsens miljöskyddsenhet och enheten för naturskydd och tillsyn, men äv ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Miljömål, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Kulturreservat, Planfrågor, Organisation

  2014-17.pdf

  Bilaga - Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken

 • Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken

  Enligt miljötillsynsförordning ska en tillsynsplan upprättas för miljöbalkstillsyn och en uppdaterad utredning om tillsynsbehovet ska finnas på myndigheten.

  Natur och kulturmiljöer
  Behovet av tillsyn bedöms till 365 dagar för att klara tillsynen för det som inträffar under året, samt en engångsinsats av 201 dagar för att kontrollera beslut om dispens/tillstånd under perioden 1999-2013.

  De ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Miljömål, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Kulturreservat, Planfrågor, Organisation

  2014_16.pdf

 • Beredskapsplan Forsmark

  Länsstyrelsen i Uppsala län ansvarar för att det finns en planering för beredskapen vid en kärnteknisk olycka i länet.

  Länsstyrelsen i Uppsala län ska efter att ha hört berörda myndigheter, kommuner och landsting upprätta ett särskilt program för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen. (Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor)

  Programmet (Beredskapsplan) är ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  beredskapsplan-forsmark-2014.pdf

 • Nature Conservation study trip to Latvia 2014

  Studieresa till Lettland
  Naturvårdsenheten genomförde en mycket lyckad studieresa till Lettland i våras. Engure Nature Park, Kemeri National Park och Gauja National Park besöktes. Besöksanläggningar, restaurerade strandängar, vattendrag och sumpskogar studerades. Skötsel av ekmiljöer och tallskogar diskuterades med lettiska naturvårdskollegor.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Nature Conservation study trip to Latvia 2014_minskad.pdf

 • Risk- och sårbarhetsanalys för Uppsala län 2013

  Meddelandeserie 2013:09

  Länsstyrelsen sammanställer årligen en regional risk- och sårbarhetsanalys i syfta att utgöra en grund för det förebyggande krisberedskapsarbetet i länet.

  Den regionala risk- och sårbarhetsanalysen omfattar såväl Länsstyrelsen som myndighet, som länet och är en del av en ständigt pågående process för att bygga upp en god krisberedskap i länet. Risk- och sårbarhetsan ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  rsa-uppsala-lan-2013.pdf

 • Rovdjur i Örebro län 2 2014

  Årets inventering är klar. Den nya förvaltningsplanen för rovdjur tar form. Angreppen på tamdjur har minskat. Läs mer i andra numret av "Rovdjur i Örebro län". Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  rovdjur nyhetsbrev 2014_02.pdf

 • Regional handlingsplan för klimatanpassning

  Handlingsplanens syfte är att bli en vägledning för det fortsatta lokala och regionala klimatanpassningsarbetet. Målet med handlingsplanen är att hjälpa länet att aktivt möta klimatföränndringen, det vill säga minska sårbarheter och tillvarata möjligheter för att utveckla ett långsiktigt robust samhälle.

  Handlingsplanen är uppdelad i två delar, där den första delen beskriver länets klimatanpas ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Vatten och vattenanvändning, Lantbruk, Skogsbruk, Krisberedskap, Planfrågor

  Regional handlingsplan för klimatanpassning i Uppsala län - DEL 1

  Regional handlingsplan för klimatanpassning i Uppsala län - DEL 2

  Beställ publikation

 • Regional handlingsplan för klimatanpassning

  Hur anpassar vi vårt samhälle för att minimera dess sårbarhet och skapa ett robust Västernorrland som står sig stark i ett förändrat klimat? Denna regionala handlingsplan beskriver hur klimatet kommer utvecklas i länet. Vilka sårbarheter vi har och vilka åtgärder vi bör ta för att bli ett robust län även i framtiden. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  regional-handlingsplan-för-klimatanpassning-webb.pdf

 • Yrkesmässig trädgårdsråd 7

  Trädgårdsrådgivarnas nyhetsbrev går ut till yrkesmässiga odlare i Västra Götalands, Värmlands och Hallands län. Vill du också få något av odlarbreven? Kontakta redaktionen och skriv vilket du vill ha. Du kan också be om äldre årgångar av odlarbreven. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  tradgardsradgivning-7-2014.pdf

 • Konsekvenser och behov av åtgärder - Västernorrlands län

  Rapporten redovisar hur klimatförändringarna kan påverka länet, vilka konsekvenser som kan uppstå samt vilka behov av klimatanpassning som finns. Den innehåller även förslag på åtgärder som kan genomföras för att samhället ska bli mindre sårbart för dessa klimatförändringar. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  2014-19-konsekvenser-och-behov-av-atgarder-vasternorrland - webb.pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 Nästa

Träffar per ämne