Publikationer 

Din sökning gav 9986 träffar
 • Jordbiten 2 2015

  Aktuell information om lantbruk och landsbygdsutveckling.
  Tema: Ett rikt odlingslandskap
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  jordbiten-2-2015.pdf

 • Matlandet 4 2015

  Ta del av senaste nytt inom Matlandet på regional nivå. Nyhetsbrevet ges ut sista torsdagen i varje månad.

  Vill du prenumerera på nyhetsbrevet?
  Kontaktuppgifter finns i rutan till höger.

  Utgivna nyhetsbrev hittar du i spalten till vänster.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  matlandet-4-2015.pdf

 • Mottagande och etablering av nyanlända i Västra Götaland 2014

  En enkätundersökning för att följa upp arbetet med mottagning och etablering av nyanlända i landet. Rapporten syftar till att summera huvudresultaten för Västra Götalands län. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  2015-23.pdf

  Beställ publikation

 • Social hållbarhet inom fysisk planering och boende

  Kunskapsunderlag om social hållbarhet i den fysiska planeringen och i boendeplaneringen. Dokumentet är ett verktyg som uppdateras och förändras utifrån förändringar i lagar och regelverk, men också utifrån ny kunskap och nya insikter. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende, Planfrågor

  2015-29.pdf

 • Stormusslor i Jönköpings län

  Länsstyrelsen i Jönköping arbetar ständigt med att förbättra både underlaget och de faktiska livsmiljöerna för akvatiska organismer i sjöar och vattendrag. Varje år undersöks ett stort antal vattendrag och sjöar. För att kunna påvisa förändringar i våra sjöar och vattendrag behöver vi undersöka och kartera både den biologiska mångfalden och de fysiska förutsättningarna. Det finns idag ett flertal ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  2015-08 Stormusslor i Jönköpings län.pdf

 • Regional risk och sårbarhetsanalys 2014

  Länsstyrelsen har i uppgift att årligen sammanställa en regional risk- och sårbarhetsanalys och redovisa den till Regeringen och till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Tillsammans med risk- och sårbarhetsanalysen ska en förmågebedömning redovisas enligt de förutsättningar som MSB beslutar.

  Risk- och sårbarhetsanalysen ska identifiera om det finns sådana risker eller sårbarhete ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Krisberedskap

  rapport-regional-risk-och-sarbarhetsanalys-2014.pdf

 • Broschyr om Västra Götalands län

  En broschyr om Västra Götaland framtagen av Länsstyrelsen i sammarbete med Turistrådet Västsverige och Västra Götalandsregionen. Broschyren är ett smakprov på vad Västra Götaland har att erbjuda besökare och boende både professionellt och privat.
  Broschyren är uppdelade i tre kapitel; möjligheter, upplevelser och rötter och ger både fakta och inspiration.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Om länet

  vastra-gotaland-se.pdf

  Broschyr om Västra Götalands län, engelsk version

 • Social utveckling, april 2015

  I detta nummer finns nyheter om:
  • Alkohol, narkotika, dopning och tobak
  • Våld i nära relationer
  • Föräldrastöd
  • Ensamkommande ungdomar
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  social-utveckling-2015-april.pdf

 • Testrapport

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  rsa_gavleborg_2014.pdf

 • 2015:06 Att söka tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken

  Länsstyrelsen i Hallands län har omarbetat och uppdaterat informationsskriften "Att söka tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken". Skriften är framtagen för att ge en sammanfattning och överblick över den prövningsprocess som krävs på vägen mot ett tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. För fullständig information hänvisas till aktuell lagstiftning.

  Informationen riktar sig ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Verksamheter med miljöpåverkan

  Att söka tillstånd enligt Miljöbalken 2015.pdf

 • Miljögifter och miljögiftseffekter i blåmussla

  Undersökning av miljögifter och miljögiftseffekter i blåmusslor vid åtta stationer längs Bohuskusten 2014. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  2015-18.pdf

 • Liebladet nr 16

  Innehåll: Lieslåtterkurser i sommar, miljöersättning för slåtterängar med mera Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  Liebladet-16.pdf

  Beställ publikation

 • Mäns våld mot kvinnor i Dalarna

  År 2010 enades alla länets socialnämnder om en regional handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer i Dalarna. Den här rapporten följer bland annat upp det arbetet. Sammanställningen ger ingen helhetsbild, utan enbart en inblick i hur läget är i länet.
  Det finns skäl att tro att våldet som företeelse inte minskar. Därför är det viktigt att arbetet utvecklas och fortsätter i samma posit ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  15-05.pdf

 • Inventering av potentiella kalktallskogar i Dalsland

  23 områden inventerades för att se om de var kalktallskogar. Fyra områden bedömdes som mycket skyddsvärda och 9 områden innehöll fragment av kalktallskog. Flera områden var skadade av skogbruksåtgärder. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  2015-26.pdf

  Kartbilaga

  Fotobilaga

 • Miljömålsnytt våren 2015

  Miljömålsnytt är ett nyhetsbrev från Länsstyrelsen Skåne, med information om miljömålsarbete på nationell, regional och lokal nivå. Målgruppen är viktiga aktörer i arbetet för ett ekologiskt hållbart Skåne – politiker och tjänstemän med miljöansvar, näringsliv, miljöorganisationer och universitet.

  Prenumerera? Skicka ett mejl till miljomal.skane@lansstyrelsen.se.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2015

  default.aspx?cid=4476&mid=287909

  Beställ publikation

 • Hydromorfologisk modellering av risk för båtinducerad stranderosion i Stockholms skärgård

  Under 2014 fick AquaBiota uppdraget från Länsstyrelsen i Stockholm att klassa länets 130 kustvattenförekomster med avseende på parametern ”vågregim” som ingår i kvalitetsfaktorn ”hydrografiska villkor”. De har inom uppdraget utvecklat två modeller för beräkning av vågregim och dess avvikelser från referensförhållandena (svall- och avsänkningseffekter).

  Resultaten ger en första indikation på o ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  F2015-13-hydromorfologisk-modellering-stranderosion-slutlig.pdf

 • Ädellövsområden och ekmiljöer i Stockholms län

  Rapporten utgörs av en inventering och analys av ädellövsområden och ekmiljöer i Stockholms län som genomfördes 2006–2015.
  Analysen ingår i Åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet och genomförs inom ramen för den nationella satsningen ”Åtgärdsprogram för hotade arter”.
  Arbetet förväntas bidra till uppfyllelsen av de nationella miljömålen (i synnerhet det sextonde milj ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Miljömål

  R2015-13-adellovsomraden-och-ekmiljoer-i-stockholms-lan.pdf

 • Verksamhetsplan 2015

  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  VP-2015.pdf

 • Inventering av stinkpadda/strandpadda

  Samtliga kända, gamla lokaler i länet inventerades. Sammanlagt besöktes 4463 hällkar med cirka totalt 354 000 yngel i 234 hällkar och på en av öarna påträffades spelande vuxna individer. Fynd av stinkpadda gjordes i 20 utav de 29 rutorna. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  2015-02.pdf

  Beställ publikation

 • Utbildningsverkstad i strategiskt förändringsarbete - kursbeskrivning och lärarhandledning

  Länsstyrelsen i Stockholms län har på uppdrag av länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning (LEKS) låtit ta fram kursen i strategiskt förändringsarbete för kommunala klimat- och energistrateger. Syftet med projektet har varit att stärka klimatstrategernas kunskap om framgångsrikt klimatarbete Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  rapport-2015-14.pdf

  Powerpointpresentation till rapporten Utbildningsverkstad i strategiskt förändringsarbete - kursbeskrivning och lärarhandledning

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 Nästa

Träffar per ämne