Publikationer 

Din sökning gav 9406 träffar
 • Dyngbaggar i Östergötlands län

  Dyngbaggar är en grupp skalbaggar som tillhör bladhorningarna och är mer en ekologiskt indelad grupp baserat på deras spillningsberoende livscykel. Dyngbaggar tillhör de arter i Norden som städar upp och bryter ner spillningen i våra marker, tillsamman med till exempel maskar och flugor. De både äter och gräver ned spillningen i marken, vilket blandar och luckrar upp marken som bidrar till recirk ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Dyngbaggar Rapport 2014.pdf

 • Inventering av trumgräshoppa (Psophus stridulus) i Södermanland 2004-2013. - Status, hotbild och åtgärdsförslag

  Under perioden 2004-2013 har trumgräshoppa (Psophus stridulus) inventerats i Södermanlands län och Södertälje kommun med syfte att kartlägga utbredningen av arten i området. Metoderna som använts har varit transekträkning och märkning-återfångst. Bakom inventeringen och huvuddelen av innehållet i denna rapport står Jan Sjöstedt.

  Trumgräshoppa är rödlistad som starkt hotad (EN) i Sverige och p ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  trumgrashoppa-web.pdf

 • Terrängkörning på barmark

  I Jämtland Härjedalen är vi förunnade en mycket vacker natur som uppskattas av alla som bor här men också av alla besökare. Allemansrätten ger alla i Sverige en möjlighet att vistas ute i naturen men du måste visa hänsyn mot djur, växter, markägare och andra besökare.

  Terrängkörningslagen förbjuder körning på barmark i terrängen med motordrivna fordon med några få undantag. Förbudet är till fö ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Motortrafik i naturen

  Terrangkorning-pa-barmark-2014-digital.pdf

 • Flodpärlmusslan i Bräkneån – En värdfiskstudie inför populationsförstärkningsåtgärder

  Flodpärlmussla är en musselart som har minskat kraftigt i Blekinge liksom i resten av artens utbredningsområde under det senaste seklet som en följd av bland annat byggnationen av dammar som utgör vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer, försurning och en ökad grumling orsakad av jord- och skogsbruk. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Tillståndet i miljön, Pressrum

  Rapport2014-15.pdf

 • Gävle Slott - Residenset vid ån

  Slott Gävle är Norrlands enda medeltida stad. Här finns också ett av de svenska vasaslotten. Gävle slott byggdes av Johan III under åren 1583-93 men totalförstördes vid en brand 1726. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Landshövding och länsledning, Om länet

  Slottsbroschyren.pdf

 • Förslag på åtgärder för att förbättra biotoper i tre vattendrag på Vikbolandet - Vadsbäcken, Bjärkusaån och Varaån

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötland har en åtgärdsplan med åtgärdsförslag tagits fram för Vadsbäcken, Bjärkusaån och Varaån på Vikbolandet. Åtgärdsförslagen har tagits
  fram med målsättningen att det ska gå att skapa bättre biotoper inom och i anslutning till vattendragen.

  Samtliga tre vattendrag ligger i jordbrukslandskap och är mycket påverkade. Exempel på påverkan är kanalisering, ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Vatten och vattenanvändning

  Förslag på åtgärder för att förbättra tre vattendrag på Vikbolandet.pdf

 • Jämställdhetsstrategi för Skåne

  Det övergripande målet för Sveriges jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Den här strategin regionaliserar de nationella jämställdhetspolitiska målen och formulerar strategiska insatser som behöver göras för att säkerställa framgångar i ett jämställdhetsarbete. Strategin utgör ett stöd för arbetet med jämställdhet och jämställdhetsint ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

 • Kyrhults kyrka ommålning av bänkinredning – Slutrapport, antikvarisk medverkan

  Renovering har omfattat ommålning av kyrkbänkar samt handikappanpassning av bänkkvarteren. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Byggnadsvård, Skyddad bebyggelse, Pressrum

  Rapport2014-13.pdf

 • Alkohol och tobak, nr 4 2014

  Informationsbrevet Alkohol och tobak ges ut av enheten för social hållbarhet. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  alkohol-tobak-2014-04.pdf

  Bilaga 1 - inbjudan ekonomiutbildning

  Bilaga 2 - inbjudan nätverksträff

 • Fältinventering lövvedlevande insekter

  Inventeringen av lövvedlevande insekter syftar till att hitta de fem insekter som omfattas av åtgärdsprogrammet för björklevande vedskalbaggar i Norrland och åtgärdsprogrammet för hotade arter på asp i Norrland. På åtgärdsprogrammet för asp omfattar en skalbagge och en fluga. Åtgärdsprogrammet för björk omfattar tre skalbaggar. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Faltinventering-lovvedlevande-insekter-webb.pdf

 • Landsbygdsnytt augusti 2014

  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Landsbygdsnytt augusti 2014.pdf

 • Kärnskogsmossen reservatsfolder

  En uppvikbar folder om Kärnskogsmossens naturreservat. Naturvärden, historia och friluftsliv beskrivs på ett lättsamt sätt med text, bilder och karta. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv, Skyddad natur

  Karnskogsmossen_tryckoriginal_2014.pdf

  Beställ publikation

 • Länets smaker

  En folder om utvecklingsmöjligheterna för lokalproducerad mat och förädling av livsmedel i Stockholms län. Foldern togs fram i samband med ett seminarium och en matmarknad i Tessinska palatset augusti 2014. Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Översätt # LL_SK

  LANETS-SMAKER-WEBB.pdf

 • Likavillkorsplan 2014-2016

  Lika villkor, vad menar vi med det?
  De mänskliga rättigheterna gäller oss alla och ska utgöra en grund för vår verksamhet.

  På vår länsstyrelse ska vi värna om allas lika möjligheter, skyldigheter och rättigheter. Alla människor ska kunna delta på lika villkor oavsett individuella olikheter.

  Likavillkorsaktiviteter är från och med 2013 verksamhetsintegrerade och finns med i länsstyrelsens ...
  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Mänskliga rättigheter, Vårt uppdrag

  likavillkorsplan-2014-2016.pdf

  Beställ publikation

 • Norrbruk nr 4 2014

  Nytt inom lantbruk och landsbygd i Västerbottens och Norrbottens län. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  Norrbruk nr4 2014.pdf

  Beställ publikation

 • 2014:10 Näringsbelastning på Hallands kustvatten - sammanställning av årlig tillförsel från tillrinningsområdet 1992-2013

  Sammanställning av årlig tillförsel av fosfor och kväve till Hallands kustvatten med vattendrag och från punktkällor 1992-2013 Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  2014_10 Näringsbelastning på kustvattnet 1992-2013.pdf

 • Värna Vårda Visa - Ett regionalt program för skötsel och förvaltning av skyddade områden i Gävleborgs län 2012-2016

  Gävleborgs län har en skiftande natur med bland annat skogar, kustlandskap, myrar, älvar och odlingslandskap. Att skydda och förvalta värdefull natur är till gagn för både människor och den biologiska mångfalden. Det är också en viktig del i våra internationella åtaganden för att främja en hållbar samhällsutveckling regionalt, nationellt och globalt. Av den produktiva skogsmarken återfinns idag c ... Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv, Skyddad natur

  regionala-varna-varda-visa-20121105.pdf

 • Brandplan för Färnebofjärdens nationalpark

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur

  Brandplan_2011_11.pdf

 • Återintroduktion av flodpärlmussla i Bulsjöån - planering och genomförande

  Flodpärlmusslan Margaritifera margaritifera lever i vattendrag med rent, klart och syrerikt vatten. På grund av skogsbruk, försurning och vattenkrafts-/regleringsföretag har flodpärlmusslan minskat starkt under 1900-talet och är idag rödlistad som ”Starkt hotad” (EN). I Östergötlands län är flodpärlmusslan känd från sex platser i tre vattendrag i södra delen av länet. Flodpärlmusslan har sannolik ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Visskvarnsrapport_slutversion2_liten.pdf

  Beställ publikation

 • Inventering av bohuslind vid Ekenäs på Sydkoster

  Före röjning av slyuppslag runt bohuslinden vid Ekenäs har en inventering utförts för att få en uppfattning om hur mycket små bohuslindar det finns i området. Inventeringen visar att det finns ett fyrtiotal plantor som uppvisar bladkaraktärer som tyder på att det kan röra sig om bohuslind. För att få en helt säker artbestämning krävs att plantorna tillåts nå en sådan ålder att de utvecklar blomst ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  2014-53.pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 Nästa

Träffar per ämne