Publikationer 

Urval: Tillståndet i miljön, 2000Rensa urval
Din sökning gav 18 träffar
 • 2000:30 Biologisk undersökning av två sjöar samt fem vattendrag inom Örebro län 1999

  Rapporten redovisar 1999 års resultat från biologisk undersökning av flodkräfta i en sjö, fiskfaunan i en sjö och fem vattendrag samt bottenfaunan i tre vattendrag inom Örebro län. Avsikten med undersökningen är med ledning av erhållna resultat bedöma eventuell negativ inverkan på fiskbestånd och bottenfauna med anledning av försurning eller annan påverkan. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2000

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2000_30.pdf

 • 2000:20 Miljön i Örebro - Förr, nu och i framtiden

  Länsstyrelserna har fått regeringens uppdrag att för sina respektive regioner leda och förankra arbetet med de femton nationella miljömålen som berör luften, vatten, skogar, våtmarker, odlingslandskap, bebyggd miljö, gifter och klimat. Det övergripande målet är att vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2000

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön

  2000_20_miljon_i_orebro.pdf

 • Samhällsstruktur och naturlig mellanårsvariation hos bentisk meiofauna i norra Bottenviken 1996-1998

  Bottenviken utgör den nordligaste havsbassängen i Östersjön. Den subarktiska och näringsfattiga miljö som råder i detta brackvattenhav ställer särskilda krav på de växter och djur som lever där. I relation till mer marina havsområden är framför allt samhällena av bottenlevande organismer mycket fattiga. Länsstyrelsen har i olika sammanhang sökt att finna lämpliga organismer eller grupper av organ ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2000

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  3_2000_Samhallsstruktur_meiofauna.pdf

 • Bekämpningsmedelsrester i vatten 1985-1999.

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2000

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ekohydrologi52.pdf

 • Nedfall av luftföroreningar i fjällområden i Jämtlands län 1995-1999

  Under vintern 1994/95 påbörjades depositionsmätningar i sex olika fjällområden Jämtland, med syftet att kvantifiera depositionen (nedfallet) av främst försurande luftföroreningar (svavel och kväve).

  Den högsta depositionen av luftföroreningar under perioden 1995 till 1999 uppmättes under granar vid trädgränsen. Träden tar emot både våtdeposition, i form av nederbördens föroreningar, och torrde ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2000

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  nedfall-av-luftfororeningar-i-fjallomraden-i-jamtlands-lan-1995-1999.pdf

 • Årsredovisning av ”Typområden på jordbruksmark” (JRK)

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2000

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Typomr-jordbruk.pdf

 • Bräkneån 1999

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2000

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Braknean1999.pdf

 • Plan för biologisk återställning av kalkade vatten i Blekinge län

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2000

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  bioplan.pdf

 • Samordnad recipientkontroll i Dalälven 1999, 2000:09

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2000

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Beställ publikation

 • Kvicksilver i gäddor från Norrlandskusten - En undersökning med konsumtionsperspektiv

  På initiativ av Åtgärdsgrupp Nord, en samarbetsgrupp bestående av länsstyrelserna utmed Bottenviken och Bottenhavet (BD, AC, Y, X och C län), insamlades gäddor från 13 lokaler längs Norrlandskusten under hösten 1999 för analys av kvicksilver. Gädda är den art som tillsammans med abborre och i vissa fall gös kännetecknas av att ha de högsta kvicksilverhalterna bland Östersjökustens fiskar. Länssty ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2000

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  11_2000_Kvicksilver_gaddor_NB.pdf

 • Beskrivning av skogstillståndet i Älvsbyns kommun - en jämförelse mellan en satellitbildsskattning och markägarnas beståndsdata

  En förutsättning för att det ska vara möjligt att följa skogslandskapets utveckling är att det finns bra arbetsmetoder för att beskriva tillstånd och förändringar. Beskrivningarna bör helst vara yttäckande så att den geografiska fördelningen av olika skogstyper kan beskrivas och dessutom vara tillräckligt detaljerade så att förändringar i exempelvis trädslagssammansättning och åldersfördelning ka ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2000

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  10_2000_Beskrivning_skogstillst_alvsbyn.pdf

 • 2000:17 - Miljöövervakning i Hallands län 1999

  Miljöövervakningen ska beskriva tillstånd, trender och effekter i miljön, så att uppföljning kan ske av uppställda miljömål. På så vis kan ett åtgärdsinriktat miljöskyddsarbete bedrivas. Miljöpolitiken har pekat ut följande grundläggande skyddsobjekt att övervaka.
  - Skydd av människors hälsa
  - Bevarande av biologisk mångfald
  - Hushållning med naturresurser
  - Skydd av natur- och kulturlandska ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2000

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Meddelande2000_17Arsrapportmiljoovervakning1999.pdf

 • 2000:16 - Typområden på jordbruksmark Redovisning av resultat från Hallands län 1998/99

  Delprogrammet "Typområden på jordbruksmark" är en fortsättning på det som tidigare kallades JRK (Jordbrukets recipientkontroll) och ingår numera som en del i den regionala miljöövervakningen inom programområdet "Jordbruksmark". Undersökningarna har bedrivits i nuvarande omfattning sedan januari 1993. De två  vattensystem som undersöks i Halland är Gullbrannabäcken i Halmstad kommun och Menlösabäc ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2000

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Meddelande2000_17Arsrapportmiljoovervakning1999.pdf

 • 2000:11 - Provfiskade sjöar i Hallands län 2000: Biologisk effektuppföljning av kalkade sjöar

  Under 2001 provfiskades sammanlagt nio sjöar enligt Sötvattenlaboratoriets standardiserade metodik. Dessuotm provfiskades två kalkreferenssjöar utanför det fastställda provfiskeprogrammet. Syftet var att beskriva fiskbeståndens utveckling i sjöarna. Utvärdering av kalkningens effekter på fiskfaunan har gjorts genom att jämföra 1999 års provfiskeresultat med äldre provfisken. Vidare har målsättnin ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2000

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Tillståndet i miljön

  Meddelande2000_11ProvfiskadesjoariHallandslan.pdf

 • Orsaker till övergödning av Östersjöns kustvatten - källfördelning för närsaltutsläpp i Kalmar län.

  Sammanlagt 5 200 ton kväve och 152 ton fosfor tillförs varje år Kalmar läns kustvatten. Hit förs avrinningen från 14 218 km2 land och 755 km2 insjöyta.

  Markläckage från åkrar är den största källan, både när det gäller kväve och fosfor. 51 % av kvävet och 38 % av fosforn kommer från åkrar. På andra plats kommer nedfall av kväveföreningar från luften med 18 % av kvävet. För fosfor kommer utsläpp ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2000

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2000_06_figur.pdf

 • Tema miljöövervakning av land - miljötillståndet i Kalmar län 1999.

  För att komma till rätta med problemen i miljön måste vi ha kunskaper om vad som hänt och vad olika åtgärder har för effekt. De senaste årens debatt har koncentrerats kring begreppet biologisk mångfald.

  Begreppet fick sitt genombrott under miljökonferensen i Rio de Janeiro 1992, där 153 stater undertecknade ett avtal som bl. a. gick ut på att skydda och bevara den biologiska mångfalden runt o ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2000

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  rapp0003.pdf

 • Fysisk störning av stränder - prov av bedömningsgrunder för miljökvalitet

  Syftet med detta projekt har varit att praktiskt prova Naturvårdsverkets riktlinjer för bedömning av miljökvalitet vad gäller fysisk störning av stränder i kustzoner och skärgårdar.
  Målsättningen har även varit att ta fram en lämplig arbetsmetod för detta, baserad på tolkning av IRF-flygbilder och digital registrering i ett geografiskt informationssystem. Studien har genomförts kring norra Nåtta ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2000

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  u-2000-25.pdf

 • Bottenfauna i Stockholms län 2000

  Under april månad år 2000 har Medins Sjö- och Åbiologi AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län inventerat bottenfaunan i fyra lokaler i sjöar och vattendrag i länet. Utvärderingen följer i stort Naturvårdsverkets bedömningsgrunder (Naturvårdsverket Rapport 4913). Undersökningen har haft som syfte att följa upp den biologiska effekten av genomförda kalkningar i sjöar. Kalkning av sjöar och ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2000

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  rapport-btnfn-2000.pdf