Publikationer 

Urval: Klimat och energi, 2012Rensa urval
Din sökning gav 60 träffar
 • Plusenergi nummer 2 2012

  +E är en tidning för dig som bor och verkar i Jönköpings län. Tidningen tar upp aktuella miljöfrågor med fokus på energi och klimat. Namnet +E står för plusenergi där visionen är att Jönköpings län ska minska energianvändningen och öka produktionen av förnybar energi så att det blir ett överskott. E står också för ekologi, engagemang och entrepenörskap. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  plusE_nr2.pdf

 • Plusenergi nummer 4 2012

  +E är en tidning för dig som bor och verkar i Jönköpings län. Tidningen tar upp aktuella miljöfrågor med fokus på energi och klimat. Namnet +E står för plusenergi där visionen är att Jönköpings län ska minska energianvändningen och öka produktionen av förnybar energi så att det blir ett överskott. E står också för ekologi, engagemang och entrepenörskap. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  plusE_nummer_fyra_2012.pdf

 • Plusenergi nummer 3 2012

  +E är en tidning för dig som bor och verkar i Jönköpings län. Tidningen tar upp aktuella miljöfrågor med fokus på energi och klimat. Namnet +E står för plusenergi där visionen är att Jönköpings län ska minska energianvändningen och öka produktionen av förnybar energi så att det blir ett överskott. E står också för ekologi, engagemang och entrepenörskap. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  plusE3_webb.pdf

 • Tidningen +E nummer 1 2012

  +E är en tidning för dig som bor och verkar i Jönköpings län. Tidningen tar upp aktuella miljöfrågor med fokus på energi och klimat. Namnet +E står för plusenergi där visionen är att Jönköpings län ska minska energianvändningen och öka produktionen av förnybar energi så att det blir ett överskott. E står också för ekologi, engagemang och entrepenörskap. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Nummer_1_ april_2012.pdf

 • Skogs- och gräsbrand utifrån ett förändrat klimat

  Klimatet håller på att förändras, vilket påverkar oss både i Jämtlands län och i hela världen. Framförallt kommer det att bli varmare och nederbörden öka, vilket kommer att innebära konsekvenser för samhället. Det är få i samhället som förblir helt opåverkade när klimatet förändras.

  Samhällets sårbarhet beror främst på hur kraftigt klimatet förändras och hur snabbt det sker, men även på hur vä ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Skogs-och-grasbrand-utifran-ett-forandrat-klimat.pdf

 • 2012:21 - Energiläget i Halland 2010

  Energiläget i Halland 2010 är en kartläggning av energianvändning, regional produktion av el, fjärrvärme och biobränslen samt emissioner av växthusgaser från energianvändningen i Hallands län. Energianvändningen år 2010 jämförs med 1990, 1995 och 2000-2009 för att tendenser och förändringar inom energianvändningen ska kunna utläsas. Produktionen av el, fjärrvärme och biobränslen jämförs med 2009. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  2012-21-Energiläget i Halland 2010.pdf

 • Klimatförändringar i Norrbottens län och risk för naturolyckor

  I samband med arbetet med den regionala klimatanpassningen i Norrbottens län har Länsstyrelsen Norrbotten gett Statens geotekniska institut (SGI) i uppdrag att identifiera områden i länet där klimatförändringar kan komma att medföra ökade risker för naturolyckor.
  Analys av förhållandena i ett framtida klimat utgår från den separata klimatanalys för Norrbottens län som utförts av SMHI och som fi ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  SGI naturolyckor Rapport 12 2012.pdf

 • SMHI:s klimatanalys för Norrbottens län

  I samband med arbetet med den regionala klimatanpassningen i Norrbottens län har
  Länsstyrelsen Norrbotten gett SMHI i uppdrag att utföra en regional klimatanalys.
  Detta är en sammanfattning av SMHI:s klimatanalys. Den redovisar en stor mängd data och beräkningar vilket syftar till att ge en översiktlig bild av klimatförhållandena i Norrbottens län såväl under dagens förhållanden som i framtid ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  SMHI-klimatanalys Sammanställning Rapport 18 2012.pdf

 • Regionala miljömål för Kalmar län 2012

  En översyn av miljömålssystemet, som funnits sedan 1999, har genomförts. Det har inneburit att relativt omfattande förändringar har gjorts. Bland annat har miljömålsstrukturen ändrats och 26 april 2012 togs beslut om preciseringar för miljökvalitetsmålen samt etappmål för några prioriterade områden. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  rapp1215_regionala_miljomal_utskrift_webb.pdf

 • Klimatanpassning Viskan

  I ett pilotprojekt har länsstyrelserna i Västra Götalands och Hallands län tittat närmare på hur området längs Viskan påverkas av ett förändrat klimat.

  Projektet har sammanställt information om hur samhället kan hantera översvämningsrisker och andra negativa konsekvenser av för höga och för låga flöden. Det ges också förslag om hur ett hållbart klimatanpassningsarbete kan se ut.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Vatten och vattenanvändning, Krisberedskap, Planfrågor

  2012-55.pdf

  Fördjupande resultat Viskan

 • Vägledning klimatanpassning

  Pilotfall Viskan

  I ett pilotprojekt har länsstyrelserna i Västra Götalands och Hallands län tittat närmare på hur området längs Viskan påverkas av ett förändrat klimat.

  Projektet har sammanställt information om hur samhället kan hantera översvämningsrisker och andra negativa konsekvenser av för höga och för låga flöden. Vägledningen ger en beskrivning av projektets genomförandet.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Vatten och vattenanvändning, Krisberedskap, Planfrågor

  2012-71.pdf

 • Energi- och klimatstrategi för Dalarna

  I Dalarna är vi redan i gång med ett brett regionalt och lokalt arbete gällande energiomställningen. Bland annat i den regionala samverkan som byggts upp inom Energiintelligent Dalarna och kommunernas arbete med klimat- och energistrategier och åtgärdsprogram. Nu tar vi nästa steg. Genom denna strategi får vi en gemensam framtidsbild och en indikation om inom vilka områden arbetet bör påskyndas, ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål

  12-20.pdf

 • Klima i det 21. århundre i sydøstlige Norge

  - med fokus på kystområdene.

  Klimaet i østlige Syd-Norge beregnes pa°virkes betydelig i det 21. a°rhundret. Endringer i flom, vind, bølger, havniva°, nedbør, snø, is, avrenning og temperatur i luft og hav.Observert klima i 20. og beregnet i 21. århundre.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Klimat och energi, Krisberedskap

  2012-81.pdf

 • Klimatanpassning i fysisk planering – Vägledning från länsstyrelserna

  Klimatet håller på att förändras…

  Klimatförändringarnas effekter och samhällets anpassningsbehov är relativt nya frågor i planeringssammanhang. I denna skrift sammanfattar länsstyrelserna på en övergripande nivå kunskapsläget kring klimatförändringarna.

  I skriften ges också vägledning, rekommendationer, tips och råd, bland annat utifrån gällande lagstiftning, om hur kommunerna kan ta hänsyn ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Infrastruktur och IT, Planfrågor

  Klimatanpassning_fysiska_planeringen_2012.pdf

 • Energieffektivisering av flerbostadsfastigheter - Elva lokala exempel år 2012

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Energieffektivisering_av_flerbostadsfastigheter_del1.pdf

  Del 2 av rapporten

 • Energibalans 2010 Blekinge län

  Energibalansen är en kartläggning av energianvändning, regional produktion av el och fjärrvärme samt emissioner av växthusgaser i Blekinge län. Utifrån senast tillgängliga statistik jämförs energiläget år 2010 med 1990, 1995, 2000, 2005, 2006, 2007 och 2008 för att kunna utläsa tendenser och förändringar inom energiområdet. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Tillståndet i miljön

  Rapport-2012-15.pdf

 • Regional fjärrvärme i Halland

  Fjärrvärmesystem finns i fem av de halländska centralorterna; Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad och Hyltebruk. I Laholm finns enbart mindre lokala leveranser av värme. Leveranserna är dock relativt små i förhållande till befolkningsunderlaget, bortsett från Halmstad.

  En relativt stor del av fjärrvärmen kommer från spillvärmekällor och avfallsförbränning, dvs. värme som om den inte till ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Energi

  regional-fjarrvarme-i-halland.pdf

 • Risk- och sårbarhetsanalys 2012 - klarar Stockholms län krisen?

  Länsstyrelsen ska årligen analysera sannolikheten för och konsekvenserna av tänkbara hot och risker inom sitt ansvarsområde. Länsstyrelsen har ett ansvar att se till att de samhällsviktiga verksamheter som myndigheten bedriver även kan bedrivas på ett tillfredsställande sätt under påfrestningar. För Länsstyrelsen tillkommer även rollen som geografiskt områdesansvarig myndighet för Stockholms län. ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Krisberedskap, Infrastruktur och IT

  rapport-2012-28.pdf

 • Strategi för god vattenstatus sjöar och vattendrag

  Rapporten syftar till att vara en strategisk vägledning för att nå god vattenstatus i de sjöar och vattendrag där samhället har detta som mål. Strategin tar sin utgångspunkt i både de av riksdagen fastställda miljömålen och i EU:s ramdirektiv för vatten och vattenförvaltningsförordningen och rapporten är en del av länsstyrelsens arbete med de åtgärder som vattenmyndighetens förvaltningsplan rikta ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Skyddad natur, Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Krisberedskap, Planfrågor, Vårt uppdrag

  2012-19-strategi-for-god-vattenstatus-sjoar-och-vattendrag.pdf

  Beställ publikation

 • Skånska åtgärder för miljömålen - Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012–2016

  Det övergripande målet för miljöarbetet i Sverige är att
  till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Riksdagen har beslutat om sexton miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i miljön som miljöarbetet ska leda till.

  Skånska åtgärder för miljömålen syftar till att ange prioriter ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2012

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Skyddad natur, Hälsoskydd, Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  Skanska_atgarder_for_miljomalen.pdf

  Beslutade åtgärder, skånska utmaningar och strategiskt viktiga åtgärder

  Åtgärdsbeskrivningar Hållbara transporter

  Åtgärdsbeskrivningar Hänsyn till hav, sjöar och vattendrag

  Åtgärdsbeskrivningar Hushållning med mark- och vattenresurser

  Åtgärdsbeskrivningar Skydd av natur- och kulturvärden

  Åtgärdsbeskrivningar Hållbar konsumtion