Publikationer 

Urval: Klimat och energi, 2011Rensa urval
Din sökning gav 63 träffar
 • Klimatanalys för Västra Götalands län

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län har SMHI gjort en regional klimatanalys av Västra Götalands län. I rapporten redovisas en sammanställning av klimatutvecklingen i länet fram till slutet av detta sekel. Syftet med analysen är att klargöra vilka konsekvenser ett förändrat klimat får för länet när det gäller bland annat temperatur och nederbörd, baserat på de senaste tillgängliga k ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Ämnesområde Klimat och energi, Krisberedskap

  2011-84.pdf

 • Riskbedömning av klimateffekter på kommunala dricksvattentäkter och vattenförsörjning

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Rapport_Riskanalys_vattentakter_20111220.pdf

 • Klimat för tillväxt - Möjligheter och utmaningar för näringslivet i Gävleborg när vårt klimat förändras

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Klimat_for_tillvaxt-Baltic_Climate_2011.pdf

 • Regional klimatanpassningsplan framtagen för länet

  Meddelandeserien 2011:16

  I regleringsbrevet för 2009 fick länsstyrelsen i uppdrag att samordna det regionala klimatanpassningsarbetet. Arbetet påbörjades med att ta fram en regional klimat- och sårbarhetsanalys för länet där framtida klimatförändringar och dess konsekvenser på olika samhällssektorer övergripande redovisas.
  Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  regional-klimatanpassningsplan.pdf

 • Där värme blir till mer värme

  En broschyr om goda exempel på hur man kan använda restvärme - både i stor och liten skala. Skriften är framtagen av länsstyrelserna i Östergötland och Örebro län med delfinansiering av Energimyndigheten.
  Arbetet har skett inom ett projekt som även kartlagt potentialen för tillvaratagande av industriell restvärme i de båda länen.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Goda_exempel_varme.pdf

  Se också Länsstyrelsens webbsida om projektet.

 • Restvärme som resurs

  Under 2010 och 2011 har länsstyrelserna i Östergötland och Örebro län drivit projektet ”Potential för tillvaratagande av restvärme i Östergötland och Örebro län”. Projektmetoden, som även är tillämpbar i andra län, inbegriper en kartläggning av vilka möjligheter och hinder som finns samt de eventuella miljökonsekvenser ett tillvaratagande av restvärme skulle få. Projektet är ett inslag i vårt arb ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Restvarme_som_resurs.pdf

 • Kommunala energi- och klimatstrategier

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  11-14.pdf

  Beställ publikation

 • Klimatanalys för Norrbottens län

  Länsstyrelsen i Norrbottens län har gett SMHI i uppdrag att genomföra en sammanställning av dagens och framtida klimat för Norrbotten. SMHI har utfört en regional klimatanalys för Norrbotten, grundad på observationer och analyser från SMHI samt klimatscenarier från den internationella klimatforskningen.

  Den här rapporten tar upp det framtida klimatet i länet på ett relativt utförligt sätt. Re ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Tillståndet i miljön

  SMHI_Klimatanalys_Norrbotten_111117_webb.pdf

 • Stigande vatten

  En handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden. Hur påverkar stigande vatten i havet, i Vänern och i inlandets sjöar och vattendrag vårt samhälle? Hur behöver kommunernas fysiska planering till pågående och kommande klimatförändringar?

  Stigande vatten har utarbetats av en arbetsgrupp med företrädare för berörda sakområden på länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Krisberedskap, Planfrågor

  Stigande_vatten.pdf

 • Konsekvenser av klimatförändringar i Jönköpings län

  Trots arbete med att minska vår klimatpåverkan står det nu klart att klimatförändringarna kommer att bli omfattande och få stor påverkan över hela världen. Även Sverige kommer att påverkas kraftigt av ett förändrat klimat och flera verksamheter och samhällssektorer berörs i olika omfattning. Det är därför nödvändigt att samhället påbörjar en anpassning till pågående klimatförändringar.

  Detta a ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  2011-34.pdf

  Beställ publikation

 • Bioenergigårdar Skog slutrapport

  Projektets tydliga inriktning på praktiska resultat har gjort det möjligt att utveckla och testa olika teknik och
  logistiklösningar i kommersiell skala. Handeln med tillkommande bränslevolymer har skett på kommersiella villkor medan projektet har stått för de extra kostnader som föranletts av olika försök. Projekt Bioenergigårdar har rönt brett intresse hos alla inblandade parter och inte minst ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Slutrapport skogsbränslen 2011-12-14.pdf

 • Vindbruk och rennäring

  I diskussioner om rennäringens och vindbrukets markanvändningsanspråk framkommer det allt mer tydligt, att de intressemotsättningar som uppkommer när en vindkraftanläggning planeras inte bara handlar om de effekter som denna skapar. För en sameby handlar det till stor del om att varje ny etablering måste ses i ett sammanhang, tillsammans med andra etableringar och verksamheter och hur dessa samma ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat, Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Rennäring, Energi, Planfrågor

  Nr 12 Vindbruk och rennäring webb.pdf

 • Förvetet nummer 4 2011

  I detta nummer av Förvetet kan du bland annat läsa om:

  - God markvård - bra för miljö och plånbok
  - 1 500 arbetstillfällen har skapats på den svenska landsbygden!
  - Förändringar i landsbygdsprogrammet
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurskydd, Fiske, Klimat och energi, Tillståndet i miljön, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Skogsbruk

  Forvetet-nummer-4-2011.pdf

 • 2011:22 - Vindkraft i Hallands län

  Länsstyrelsen Halland har under 2010, med stöd av bidrag från Boverket, genomfört ett projekt som syftar till att beskriva och värdera det halländska landskapet ur olika aspekter. Ett viktigt mål har varit att klargöra och förstärka kunskapen kring vissa bedömningsgrunder inom länsstyrelsens olika sakområden med avseende på lokaliseringar av vindkraftsetableringar. Genom att publicera materialet ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Energi

  Vindkraft i Hallands län_med_2011_22[1].pdf

 • 2011:36 Skyfall i Örebro län

  Klimatanalyser för Örebro län visar på ett varmare men också blötare klimat i framtiden. Vårfloden väntas minska tillföljd av mildare och blötare väder under vintern medan sommaren väntas bli torrare. I takt med ökade temperaturer ökar också potentialen för fler och kraftigare skyfall sommartid. Redan idag har många tätorter men även landsbygden svårt att hantera skyfall med omfattande skador som ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  2011-36-skyfall-i-orebro-lan.pdf

 • Beräkning av vindklimatet i Enköping, Håbo och Knivsta med hjälp av MIUU-modellen

  Hans Bergström, Weathertec, Uppsala Universitet, har utfört en vindkartering i Mälarkommunerna i ett 500 m gånger 500 m grid. Vindhastigheten har beräknats för tre olika höjder över nollplanet. De tre höjderna har bedömts som relevanta då kommunerna bedömt att det kan bli aktuellt med gårdsverk. Läs mer i rapporten nedan. Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Planfrågor

  enkoping-habo-500m-miuu.pdf

  Vindberäkning för Enköpings kommun

  Vindberäkning för Håbo kommun

  Vindberäkning för Knivsta kommun

 • Klimat i förändring - möjligheter och utmaningar för Kalmar län

  Vårt klimat förändras. Över hela jorden och i Kalmar län syns redan effekter i samhälle och natur. Samtidigt som vi minskar de utsläpp som påverkar vårt klimat måste vi anpassa vårt samhälle till framtidens klimat.

  Att anpassa samhället till ett förändrat klimat är inte bara en teknisk lösning. I mångt och mycket handlar det om en social process kring medvetenhet, förståelse och agerande, en p ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Rapp_1110_tillgänglig.pdf

 • Bioenergigårdar Åker-Kustland slutrapport

  Slutrapport från delprojektet Åker - Kustland inom projektet Bioenergigårdar i ett nytt landskap. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Slutrapport_aker_kustland_11-11-07-eu-logga.pdf

 • Bioenergigårdar Åker-Kustland Odlingssäsongen 2010-2011

  I rapporten redovisas årets skörderesultat samt en ekonomisk uppföljning på fem gårdar med jämförelser mot tidigare skördesäsonger. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Rapport-delprojekt-aker-kustland-odlingssasongen-2010-2011.pdf

 • Klimat- och energistrategi för Uppsala län

  Meddelandeserien 2011:17

  I den här klimat- och energistrategin har vi utgått från att det viktigaste för att kunna minska vår klimatpåverkan är att få till stånd en snabb och uthållig minskning av våra växthusgaser.

  Vi behöver då förändra vår samhällsstruktur, minska vår energianvändning och övergå till en större andel förnybara bränslen. Vi berättar här vilka möjligheter vi ser i Uppsala l ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2011

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Klimat-och-energistrategi-for-uppsala-lan-rev-2011.pdf