Publikationer 

Urval: Djur & natur, Skyddad natur, 1996Rensa urval
Din sökning gav 16 träffar
 • 1996:22 Naturreservatet Stockebäcksäng - Botanisk inventering

  Denna inventering syftar till att dokumentera de botaniska värdena i naturreservatet Stockebäcksäng, beläget i Askers socken i Örebro kommun. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1996

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem

 • 1996:17 Tre skyddsvärda skogsområden i Ljusnarsbergs kommun

  Denna inventering syftar till att dokumentera nyckelbiotopsvärden knutna till tre ur vaturvårdssynpunkt särskilt skyddsvärda skogsområden i Ljusnarsbergs kommun. Inventeringen kommer ligga till grund för länsstyrelsens prioriteringar i arbetet med säkerställandet av skogsmiljöer med rik biologisk mångfald. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1996

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Ladda hem

 • 1996:18 Svarttjärnsområdet, Karlskoga kn. Nyckelbiotoper

  Denna inventering syftar till att dokumentera nyckelbiotopsvärden i naturreservatet Svarttjärnsskogen i Karlskoga kommun. Inventeringen omfattar även vissa områden norr om naturreservatet och skall ligga till grund för länsstyrelsens övervägning om eventuell utvidgning av naturreservatet. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1996

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Ladda hem

 • 1996:19 Ugglehöjden, Lekebergs kn. Nyckelbiotoper

  Inventering med syfte att dokumentera nyckelbiotopsvärdena i naturreservatet Ugglehöjden i Lekebergs kommun. Inventeringen har utgjort underlag vid utarbetande av skötselplan för reservatet. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1996

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Ladda hem

 • 1996:20 Råmossen, Karlskoga kn. Nyckelbiotoper

  Inventering med syfte att dokumentera nyckelbiotopsvärden i Råmossenområdet i Karlskoga kommun. Råmossenområdet ägs av naturvårdsfonden och avses avsättas som naturreservat. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1996

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Ladda hem

 • 1996:21 Östra Trolldalen, Örebro kommun. Botanisk inventering

  Inventering med syfte att dokumentera de botaniska värdena i Östra Trolldalen, som är en sprickdal belägen i den ur naturvårdssynpunkt riksintressanta östra Kilsbergssluttningen. Området ägs av naturvårdsfonden och dokumentationen har tillkommit för att utgöra underlag inför naturreservatsbildning och utarbetande av skötselplan. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1996

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Ladda hem

 • 1996:23 Rövareberget, Karlskoga kn. Nyckelbiotoper

  Inventering med syfte att dokumentera nyckelbiotopsvärdena i naturreservatet Rövarsbro skans i Karlskoga kommun. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1996

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Ladda hem

 • 1996:24 Lomtjärnsmossen, Degerfors kommun, Nyckelbiotoper

  Inventering med syfte att dokumentera nyckelbiotopsärden i naturreservatet Lomtjärnsmossen i Degerfors kommun. Nyckelbiotoper utgörs av skogar med lång kontinuitet där man finner, eller har stark förväntan att finna, sällsynta arter som i övrigt trängts tillbaka av det moderna skogsbruket. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1996

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Ladda hem

 • 1996:25 Landmollusker i Örebro län. Rikkärr i västra Västmanland

  Inventering av landmolluskfaunan i rikkärr i sydvästra Västmanland. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1996

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Ladda hem

 • 1996:26 Landmollusker i Örebro län. Lundar och lövängar i Närke

  Inventering av landmolluskfaunan i lunder och lövängar i Närke. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1996

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Ladda hem

 • 1996:28 Naturreservatet Näsmarkerna, inventering av signalarter och förslag på områden för fri utveckling

  Inventering för att dokumentera nyckelbiotopsvärden i naturreservatet Näsmarkerna i Nora kommun. Nyckelbiotoperna utgörs av skogar med lång kontinuitet där man finner, eller har stark förväntan att finna, sällsynta arter som i övrigt trängts tillbaka av det moderna skogsbruket. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1996

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Ladda hem

 • 1996:29 Nyckelbiotoper i Hökhöjdens naturreservat, Hällefors

  Dokumentation av nyckelbiotopsvärdena i naturreservarer Hökhöjden i Hällefors kommun. Nyckelbiotoper utgörs av skogar med långkontinuitet där man finner, eller har stark förväntan att finna, sällsynta arter som i övrigt trängts tillbaka av det moderna skogsbruket. Inventeringen kommer ligga till grund för länsstyrelsens arbete med revidering av naturreservatets skötselplan. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1996

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Ladda hem

 • 1996:30 Nyckelbiotopsinventering av Järlehyttebäcken i Nora

  Inventeringen syftar till att dokumentera nyckelbiotopsvärden i en zon längs Järlehyttebäcken i Nora kommun. Nyckelbiotoperna utgörs av skogar med lång kontinuitet där man finner, eller har stark förväntan att finna, sällsynta arter som i övrigt trängts tillbaka av det moderna skogsbruket. Inventeringen kommer ligga till grund för länsstyrelsens prioriteringar i arbetet med säkerställande av skog ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 1996

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Ladda hem

 • Odlingslandskapet i Yraftdeltats naturreservat - en uppföljande inventering

  Yrafdeltat avsattes 1974 till naturreservat på grund av områdets höga natur-, friluftslivs- och kulturmiljövärden. I samband med reservatsbildningen gjordes en naturinventering av området.

  På senare år har de naturliga slåttermarkernas stora natur- och kulturhistoriska värden alltmer uppmärksammats och efter 20 års reservatskötsel av marken behövdes en uppföljning och förnyad inventering av na ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 1996

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem

 • Leipipir - en översiktlig naturinventering

  I Norrbotten finns det fortfarande kvar ett fåtal större urskogsartade områden som saknar någon form av skydd. Dessa unika skogs- och myrområden utgör en rest av det landskap som tidigare dominerade i det boreala barrskogsområdet. Att skogsområdena saknar skydd, trots de höga naturvärdena, beror troligen på att de ligger i områden som är eller har varit intressanta för skogsbruk.

  Leipipir är e ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 1996

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem

 • Från Lönneberga till Långe Jan. Vägvisare till natur och kultur i Kalmar län.

  Bok med urval av sevärdheter och utflyktsmål. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 1996

  Kategori Djur & natur, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Friluftsliv, Skyddad natur