Publikationer 

Urval: Djur & natur, 1998Rensa urval
Din sökning gav 36 träffar
 • 1998:9 Våtmarker i Örebro län - Norra delen

  Våtmarkerna har naturligt en rik biologisk mångfald som det är angeläget att bevara för kommande generationer. Samtidigt är anspråken på myrarna från exploaterande intressen stora. Det är därför angeläget att förekommande våtmarker bedöms och klassificeras från naturvårdssynpunkt vilket sen kan läggas till grund för ställningstaganden i exploateringsärenden och säkerställandefrågor.

  Kartbilaga ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 1998

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  Ladda hem

 • 1998:8 Våtmarker i Örebro län - Södra delen

  Våtmarkerna har naturligt en rik biologisk mångfald som det är angeläget att bevara för kommande generationer. Samtidigt är anspråken på myrarna från exploaterande intressen stora. Det är därför angeläget att förekommande våtmarker bedöms och klassificeras från naturvårdssynpunkt vilket sen kan läggas till grund för ställningstaganden i exploateringsärenden och säkerställandefrågor.

  Kartbilaga ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 1998

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Skyddad natur, Tillståndet i miljön

  Ladda hem

 • 1998:38 Ekåsen - Botanisk inventering

  Vibyområdet har i flera tusen år, allt sedan värmetiden, haft kontinuitet i förekomst av ekdominerad ädellövskog och genom denna kontinuitet uppvisar området en mycket rik biologisk mångfald. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1998

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem

 • 1998:01 Anläggning av kräftbiotop för signalkräftor

  Signalkräftor synes ha svårigheter att utveckla täta bestånd på sjöbottnar som saknar stenmterial. Genom att skapa lämpliga kräftbiotoper inom dessa områden kan den totala avkastningen av kräftor öka. Länsstyrelsen har ansett det angeläget att närmare undersöka vilken effekt biotopförbättringar har för utveckling av kräftbestånd. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1998

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem

 • 1998:13 Biologisk undersökning av 2 sjöar samt 12 vattendrag inom Örebro län 1997.

  Föreliggande rapport redovisar resultatet från bologisk undersökning dels av fiskfaunan i 2 sjöar samt 12 vattendrag dels bottenfaunan i 11 vattendrag inom Örebro län. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1998

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem

 • 1998:20 Vedskalbaggsfaunan i sex områden med gamla ädellövträd i Örebro län

  Denna inventering syftar till att dokumentera vedskalbaggsfaunan i fem områden med förekomst av åldriga ekar belägna nära Hjälmaren i Örebro län. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1998

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem

 • 1998:22 Sammanställning av Flodpärlmussla Margaretifera margaretifera i Örebro län

  Flodpärlmusslor förekommer i 20 vattendrag i länet. I sju av dessa vattendrag (ca 30%), har fynd av musslor mindre än 50 mm gjorts de senaste fem åren, vilket indikerar att rekryteringen av nya musslor fungerar. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1998

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem

 • 1998:23 Kompletterande inventeringar av flodpärlmussla i Örebro län

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 1998

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Ladda hem

 • 1998:25 Östra Sundholmen – Engelbrektsholmen, Örebro kommun. Botanisk inventering

  Sveriges ädellövskogar hör till de mest artrika naturmiljöerna i landet. Denna inventering syftar till att precisera förekomsten av naturtyper och växtarter, med särskild inriktning på förekomsten av bestånd med ädellövträd, främst ek. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1998

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Ladda hem

 • 1998:27 Äsplunda, Örebro kommun. Botanisk inventering

  Sveriges ädellövskogar hör till de mest artrika naturmiljöerna i landet. Denna inventering syftar till att precisera förekomsten av naturtyper och växtarter, med särskild inriktning på förekomsten av bestånd med ädellövträd, främst ek. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1998

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Ladda hem

 • 1998:28 Myrö, Örebro kommun. Botanisk inventering

  Sveriges ädellövskogar hör till de mest artrika naturmiljöerna i landet. Denna inventering syftar till att precisera förekomsten av naturtyper och växtarter, med särskild inriktning på förekomsten av bestånd med ädellövträd, främst ek. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1998

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Ladda hem

 • 1998:29 Ekeberg, Örebro kommun. Botanisk inventering

  Sveriges ädellövskogar hör till de mest artrika naturmiljöerna i landet. Denna inventering syftar till att precisera förekomsten av naturtyper och växtarter, med särskild inriktning på förekomsten av bestånd med ädellövträd, främst ek. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1998

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Ladda hem

 • 1998:30 Bystad, Örebro kommun. Botanisk inventering

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 1998

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Ladda hem

 • 1998:31 Skävesund, Örebro kommun. Botanisk inventering

  Sveriges ädellövskogar hör till de mest artrika naturmiljöerna i landet. Denna inventering syftar till att precisera förekomsten av naturtyper och växtarter, med särskild inriktning på förekomsten av bestånd med ädellövträd, främst ek. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1998

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Ladda hem

 • 1998:32 Segersjö, Örebro kommun. Botanisk inventering

  Sveriges ädellövskogar hör till de mest artrika naturmiljöerna i landet. Denna inventering syftar till att precisera förekomsten av naturtyper och växtarter, med särskild inriktning på förekomsten av bestånd med ädellövträd, främst ek. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1998

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Ladda hem

 • 1998:33 Ullavi klint, Örebro kommun. Botanisk inventering

  Inventeringen syftar till att precisera förekomsten av naturtyper och växtarter vid Ullavi klint. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1998

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Ladda hem

 • 1998:26 Gäddeby, Örebro kommun. Botanisk inventering

  Sveriges ädellövskogar hör till de mest artrika naturmiljöerna i landet. Denna inventering syftar till att precisera förekomsten av naturtyper och växtarter, med särskild inriktning på förekomsten av bestånd med ädellövträd, främst ek. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1998

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Ladda hem

 • Järv, lodjur och varg i renskötselområdet. Resultat från 1997 års inventering.

  Länsstyrelserna i de fyra fjällänen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Dalarna har genom ett konstruktivt samarbete med landets samebyar inventerat renskötselområdet för andra året i rad på förekomst och föryngring av järv, lodjur och varg.

  Nu föreligger de slutliga resultaten från 1997 års inventeringar. Resultaten presenteras som en gemensam rapport från de fyra fjällänen.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 1998

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Rovdjur

  Ladda hem

 • Järv, lodjur och varg i renskötselområdet. Resultat från 1998 års inventering.

  Ett nytt ersättningssystem för rovdjursrivna renar infördes i Sverige den 1 januari 1996. Ersättningens storlek och fördelning till samebyarna bygger på förekomst och föryngring av järv, lodjur och varg samt på förekomst av björn och kungsörn.

  Inventeringen har flera syften. Sametinget ska ges ett underlag för fördelning av tillgängligt ersättningsbelopp. Beloppet som anvisas av regeringen var ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 1998

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Rovdjur

  Ladda hem

 • Bondens flora

  Denna publikation finns bara i tryckt version och kan beställas via epost. Typ: Rapporter Publiceringsår: 1998

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Beställ publikation