Publikationer 

Din sökning gav 10898 träffar
 • Nutid och framtid 2016:8. Den femte myten och den första sanningen om bostadsplaneringen

  Det är den upplevda försämringen i närmiljön som är den helt dominerande orsaken till att detaljplaner överklagas och intresseorganisationerna har en mycket begränsad påverkan på själva överklagandeprocessen – tvärtemot vad som ofta hävdas. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2016

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende, Infrastruktur och IT

  NoF-2016-8.pdf

 • Undersökning av växtplankton i tolv sjöar 2015

  Inom miljöövervakningen studeras växtplankton i sjöar av främst två skäl. Dels för att växtplanktonsamhällets biomassa och sammansättning avspeglar näringssituationen i sjön, men också för att vissa växtplanktonarter orsakar direkta problem till exempel genom toxiska algblomningar. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  fakta-2016-5.pdf

 • Matlänet 4 2016

  I detta nummer kan du bland annat läsa om andelsjordbruk på frammarsch. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2016

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd

  matlanet-4-2016.pdf

 • Matlänet 3 2016

  I detta nummer kan du bland annat läsa om handelns krav på mindre antibiotika, klimatsmarta jätteräkor och landbaserat vattenbruk. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2016

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd

  matlanet-3-2016.pdf

 • Hur går det för fåglarna i Dalarna?

  Denna rapport är den första stora sammanställningen efter nästan 20 års fågelinventeringar med hjälp av standardrutter i Dalarnas län. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  2016-06-webb.pdf

  Beställ publikation

 • Kameraövervakning 2015

  Länsstyrelsernas nationella tillsynsplan.

  Syftet med länsstyrelsens tillsyn är att se till att de lagar som beslutats av riksdagen följs och att reglerna är lika för alla. Tillsyn är en av länsstyrelsens kärnuppgifter och en uppgift som blir allt mer central i länsstyrelsens verksamhet. Länsstyrelserna har under år 2015 granskat 132 objekt och av dessa har 52 lett till olika typer av anmärknin ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Kameraövervakning

 • Tillsyn av avverkningar som berör fornlämningar 2015

  Länsstyrelsen i Jämtlands län fattade den 10 augusti 2015 beslut om tillsyn av fornlämningar som finns på skiften där avverkning planerades under år 2012.

  Tillsynen sker enligt ovan angivna kapitel och paragrafer i kulturmiljölagen (1988:950). Tillsynen var avsedd att omfatta fältgranskning av minst tio avverkningar i Jämtlands län.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar

  Tillsyn-av-avverkningar-som-beror-fornlamningar-2015.pdf

 • Nyupptäckta träkonstruktioner och hus från tidig järnålder

  Länsstyrelsen Jämtlands län kontaktades den 29 maj 2015 av Evald Dahlgren som är mjölkbonde på gården Backen i Ovikens socken, Bergs kommun. Anledningen var att han vid grävning av ett dräneringsdiken från gödselhanteringsanläggningen och söderut påträffat stockar och
  träkonstruktioner som han uppfattade som gamla husgrunder.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar

  Nyupptackta-trakonstruktioner-och-hus-fran-tidig-jarnalder.pdf

 • ViltXtra nr 1 2016

  Länsstyrelsens nyhetsbrev om viltförvaltningen i Gävleborg. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Jakt och vilt, Rovdjur

  Viltextra_nr1_2016.pdf

 • Allvarlig miljöskada - Redovisning av tillsynsprojekt

  Länsstyrelsen Västernorrland har arbetat med ett tillsynsprojekt om reglerna kring allvarlig miljöskada i 10 kap. miljöbalken.

  I föreliggande rapport med bilaga redovisas projektet och dess resultat samt erfarenheter i enlighet med Naturvårdsverkets mall för redovisning av tillsynsprojekt.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Verksamheter med miljöpåverkan

  2016-7-allvarlig-miljoskada-redovisning-av-tillsynsprojekt.pdf

 • Manual vid misstanke om människohandel - skydd och stöd till människohandelsoffer

  Syftet med denna manual är att stötta yrkesverksamma som kommer i kontakt med personer som utsatts för människohandel.

  Manualen tydliggör vilket ansvar myndigheter har gällande stöd och skydd till offer för människohandel, hur de kan agera vid människohandelsärenden men också vilket metodstöd de har tillgång till från Länsstyrelsen i Stockholm.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter

  rapport-2016-5.pdf

  Beställ publikation

 • Försurning och kalkning i Västra Götalands län - Verksamhetsberättelse 2015

  Sammanställning av kalkning, effektuppföljning och försurning i länet 2015. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Vatten och vattenanvändning

  2016-33.pdf

 • Pålsbo ängar reservatsfolder

  En uppvikbar folder om Pålsbo ängar naturreservat.

  Foldern sammanfattar naturreservatets natur, historia och friluftslivsmöjligheter på ett kortfattat och lättsamt sätt med illustrationer, karta och text.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2001. Uppdaterad 2016.

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Friluftsliv, Skyddad natur

  Palsbo_folder_20160410.pdf

 • Uppföljning av Åtgärdsprogram alkohol, narkotika, dopning och tobak, Uppsala län, 2013-2015

  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2016

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Folkhälsa

  uppfoljning-atgardsprogram-ANDT-uppsala-lan-2013-2015-sammanfattande-slutsatser.pdf

 • Älgförvaltningen i Dalarnas län 2016-2018

  Det nationella målet för älgförvaltningen är att skapa en älgstam av hög kvalitet i balans med betesresurserna. Förvaltningen ska präglas av en helhetssyn och ska därför också ta hänsyn till viktiga allmänna intressen såsom motverkande av trafikolyckor, älgens inverkan på biologisk mångfald samt till rovdjursförekomst.

  Syftet med dessa riktlinjer är att vara vägledande för den regionala förval ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Jakt och vilt

  2016-05-webb.pdf

  Beställ publikation

 • En digital agenda för Västernorrland 2014-2020

  Bakgrunden till Västernorrlands regionala agenda är att regeringen den 6 oktober 2011 presenterade en nationell digital agenda för Sverige med målet att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att den nationella digitala agendan ska kunna förverkligas framhölls att den behöver omvandlas till regionala agendor som beskriver hur man ska använda IT som ett ve ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2016

  vasternorrlands-digitala-agenda.pdf

 • Kiselalger i Kalmar län 2015

  Kiselalger växer på stenar i vattendrag och används allmänt i Europa och världen över som miljöindikatorer för att bedöma vattenkvalitet.

  Undersökningen omfattar lokaler som ingår i såväl den regionala miljöövervakningen och kalkeffektuppföljningen. Syftet är att öka kunskapen om miljötillståndet i länet och att vara underlag för statusklassning av länets vattenförekomster samt för framtida un ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  kiselalg-2016.pdf

 • Kiselalger i Kalmar län 2009

  Kiselalger växer på stenar i vattendrag och används allmänt i Europa och världen över som miljöindikatorer för att bedöma vattenkvalitet.

  Undersökningen omfattar lokaler som ingår i såväl
  den regionala miljöövervakningen och kalkeffekt-uppföljningen. Undersökningen är också ett led i arbetet med karakterisering av vattendrag enligt EU:s ramdirektiv för vatten och syftar till att dels öka kun ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2010

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  rapp1008.pdf

 • Fiskar i Stockholms skärgård

  Informationshäfte om fiskarna i Stockholms skärgård. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske

  fiskar-i-stockholms-skargard.pdf

  Fiskar i Stockholms skärgård - affisch

 • Jorbrukets ekonomibyggnader i värmland

  Den här skriften handlar om ekonomibyggnader med exempel hämtade från Värmland. Tanken med skriften är att väcka inspiration och igenkännande till liv och att locka någon att renovera eller återanvända sina ekonomibyggnader.

  Den ökade medvetenheten hos allmänheten och intresset bland lantbrukare i synnerhet om den agrara bebyggelsens betydelse för landskapet är frågor som ligger i tiden.

  Sk ...
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2015

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Lantbruk

  2015-25 Jordbrukets ekonomiIbyggnader.pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 Nästa

Träffar per ämne