Publikationer 

Din sökning gav 9457 träffar
 • Regionalt serviceprogram för Södermanlands län 2014-2018

  Södermanlands län är ett framtidslän vad gäller landbygdens utveckling. Här finns alla möjligheter för att människor ska kunna bo och verka på landsbygden. Avstånden är korta och det finns en viss servicenivå vilken kan utvecklas för att tillgodose de behov som finns.

  Leva, växa, verka Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar, ambitioner och idéer i Sörmland.
  Så står det i länets RUP ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Näringslivsutveckling, Infrastruktur och IT, Planfrågor

  rapport-2014-8-RSP 2014-2018 D-län.pdf

 • Förvetet nummer 3 2014

  En tidning för dig inom jordbruk och landsbygd.

  I detta nummer kan du läsa om
  - Landsbygdsprogrammet 2014-2020 igång
  - Sök stöd för att utveckla ditt företag och för bredbandsutbyggnad
  -Ta chansen att profilera dina råvaror och produkter
  - Skyddsvärda naturmiljöer viktiga för många djur och växter
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurskydd, Friluftsliv, Hotade växter och djur, Vatten och vattenanvändning, Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk, Skogsbruk, Översätt # LL_SK

  Länsstyrelsen-forvetet-nummer3-2014-webb.pdf

 • Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025

  Länsplanen för regional transportinfrastruktur 2014-2025 upprättas på uppdrag av regeringen. Den beskriver planerade infrastrukturåtgärder i Västmanlands län 2014-2025 och hur dessa åtgärder bidrar till att uppfylla det transportpolitiska målet om en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet.
  Länsplanens inriktning är at ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Infrastruktur och IT

  Rapport2013-08-Lanstransportplan140526.pdf

 • Hur mår Hanöbukten?

  I inre Hanöbukten, ungefär från Listerlandet i norr till Simrishamn i söder, har fiskare under flera år rapporterat om minskade fångster och fisk som inte mår bra.
  Jämfört med tidigare tycks flera fiskar vara magra och en del sårskadad fisk har fångats. Ålar har dött i sumpar, vattnet har ibland varit brunare än vanligt, kräftdjuren verkar minska och de ettåriga algerna verkar ökar.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan

  Hanobukten-Infoblad-Tillsyn-23042014.pdf

 • Jordbiten 3 2014

  Aktuell information om lantbruk och landsbygdsutveckling.
  Tema Ung på landsbygden.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  jordbiten-3-2014.pdf

 • Fiskfaunan i rinnande vatten i Östergötland

  Fiskfaunan på 39 lokaler i 30 vattendrag i Östergötland undersöktes av Calluna AB med kvantitativa elfi sken 2003-2005.

  Totalt erhölls 22 arter och 11 452 individer varav 8 686 öringar. Tätaste öringbestånden fanns i havsöringsbäckarna Passdaldsån och Börrumsån i Söderköping, Kolmårdsbäcken och Svintunaån i Norrköping samt Ålebäcken i Ödeshög. Många vattendrag hade flest öringar år 2004 och m ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Fiskfaunan i rinnande vatten i Östergötland 2003-2005. Elfiskeundersökningar i 30 vattendrag.pdf

 • Ekskötsel för framtiden

  Praktiska råd och tips om hur man bör sköta och restaurera olika ekmiljöer. Tar även upp eken och eklandskapets värden ur olika aspekter. En uppvikbar liten folder med fina illustrationer och lättsam text.

  Framtagen av Länsstyrelsen Östergötland och Skogsvårdsstyrelsen Östra Götaland
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2005

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur, Djurhållning, Lantbruk, Skogsbruk, Landskapsvård

  Ekskötsel för framtiden folder.pdf

  Beställ publikation

 • Erfarenheter av några metoder för inventering av ålgräs

  På uppdrag av länsstyrelsen Östergötland har Jonas Edlund och Eva Siljeholm utvärderat några metoder för inventering av ålgräs. Fältarbetet bestod i dykinventering av 3 friliggande transekter samt en test med länsstyrelsens UV-kamera. Fältarbetet har bedrivits i Gjusklabbssundet i yttre delen av Missjö naturreservat under augusti och oktober 2006. Dessutom har resultat från inventeringar inom sam ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Skyddad natur

  Erfarenheter av några metoder för inventering av ålgräs 2006.pdf

 • Dyngbaggar i Östergötland 2001

  Inventering av dyngbaggar med fokus på hotade och sällsynta arter i betesmarker. Inventeringen gjordes med kvalitativ insamlingsmetod under år 2001 på ett antal betesmarker i Kinda, Mjölby, Boxholm, Vadstena och Ödeshögs kommuner. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2001

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Dyngbaggar i Östergötland 2001.pdf

 • Dagaktiva fjärilar i Motala

  Trettiotvå ängs- och hagmarker i Motala kommun inventerades med avseende på dagaktiva storfjärilar. Samtliga lokaler hade höga naturvärden och var klassade i naturvärdesklass 1 och 2 i den länsomfattande ängs- och hagmarksinventeringen. Varje lokal besöktes 5 gånger, från senare delen av maj - slutet av augusti 1995. Arealerna varierade mellan 2 - 19 ha, med ett medelvärde på 5 ha.

  Totalt påtr ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 1995

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Dagaktiva fjärilar i Motala.pdf

 • Jämförelse av rekommendationer för nybyggande vid vatten

  Syftet med rapporten är att jämföra rekommendationer för byggande vid vatten från samtliga länsstyrelser. Detta har gjorts genom att:
  • Undersöka tillämpningen av rekommendationerna inom länsstyrelserna, titta på vilka antaganden om havsnivåhöjning som används samt hur de olika rekommendationerna har motiverats.
  • Undersöka närmare hur rekommendationerna används av länsstyrelserna i Mälardals ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi

  Rapport 2014_8 Jämförelse av rekommendationer för nybyggnad vid vatten.pdf

 • Bottenfauna i Östergötlands län 2005

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län har Medins Biologi AB under våren 2005 genomfört bottenfaunaundersökningar på 15 lokaler i rinnande vatten. Undersökningarna har utförts enligt den standardiserade metoden SS-EN 27 828 (sparkprovtagning). Den huvudsakliga målsättningen var att utifrån bottenfaunan bedöma graden av försurningspåverkan och därmed ge underlag för den framtida kalknings ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Bottenfaunan i Östergötlands län 2005.pdf

 • Bottenfauna i Östergötlands län 2007

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län har Medins Biologi AB under försommaren 2007 genomfört bottenfaunaundersökningar på 12 lokaler i rinnande vatten. Det främsta syftet med undersökningarna var att värdera dessa vattenmiljöers naturvärden bland annat genom att finna förekomst av anmärkningsvärda arter. Samtliga provtagningar utfördes enligt den standardiserade metoden SS-EN 27 828 (sp ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2008

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Bottenfauna i Östergötlands län 2007.pdf

 • Bottenfauna i Bulsjöån och Rödingehultesjön 2006

  På uppdrag av Länsstyrelsen i Östergötlands län har Medins Biologi AB under våren 2006 genomfört bottenfaunaundersökningar på fyra lokaler i Bulsjöån samt på en lokal i Rödingehultesjöns strandzon. I Rödingehultesjön undersöktes under hösten 2006 även två stationer i de djupare delarna av sjön.

  Det främsta syftet med undersökningarna var att värdera dessa vattenmiljöers naturvärden bland anna ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2007

  Bottenfauna i Bulsjöån och Rödingehultesjön 2006.pdf

 • Biotopkartering av vattendrag inom Östergötlands kalkningsverksamhet 2005-2006

  Ett antal vattendrag inventerades under åren 2005-2006 för att öka kunskapsunderlaget inför framtagandet av en ny plan för biologisk återställning inom Östergötlands läns kalkningsverksamhet. I inventeringen ingick framför allt biotopkartering, naturvärdesklassning och bedömning av behovet av biologisk återställning. Vid inventeringen hittades många intressanta miljöer och till de mer intressanta ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2006

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Hotade växter och djur

  Biotopkartering av vattendrag inom Östergötlands kalkningsverksamhet del 1.pdf

  Biotopkartering av vattendrag inom Östergötlands kalkningsverksamhet del 2.pdf

 • Varför byggs det inte på detaljplanelad mark i Skåne?

  Regeringen gav i oktober 2013 länsstyrelserna i fem län, däribland Länsstyrelsen Skåne, uppdraget att undersöka varför detaljplanelagd mark för bostäder inte blivit bebyggd. Gemensamt för länen är ett starkt tryck på bostadsmarknaden. Länsstyrelsen har undersökt 32 detaljplaner i åtta skånska kommuner och intervjuat 80 kommunala tjänstemän och representanter för byggherrar.
  Den ekonomiska konjun ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  detaljplanelagd_mark.pdf

 • Analys av bostadsmarknaden 2014

  Länsstyrelsen har ett årligt uppdrag att analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Boende

  Analys av bostadsmarknaden 2014

 • Basinventering av laguner, rev och sublittorala sandbankar i Östergötlands skärgård 2005

  Sveriges Natura 2000-områden ska inventeras i ett
  inventeringsprojekt som startades av naturvårdsverket 2003. Inventeringen kallas basinventeringen och syftar bland annat till att möjliggöra framtagandet av bra och uppföljningsbara bevarandemål för områdenas naturvärden.

  Länsstyrelsen i Östergötland har låtit inventera habitattyperna laguner, rev och sublittorala sandbankar i Östergötlands sk ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2005

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Basinventering av laguner rev och sublittorala sandbankar i Östergötlands skärgård 2005.pdf

 • Allé- och kalkkstenslavar i Östergötland 2003

  Enklare, opublicerad rapport från inventering år 2003.

  Inventering av lavfloran i några alléer samt i några områden med kalksten i Linköpings, Norrköpings, Motala och Vadstena kommuner. Sammantagt inventerades 14 lokaler med fokus på rödlistade arter, signalarter och andra ovanliga arter.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2003

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Hotade växter och djur

  Allé och kalkstenslavar i Östergötland 2003.pdf

 • Landsbygden nr 9 september 2014

  Information från Näringslivsenheten och Enheten för jordbrukarstöd och veterinär Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  landsbygden-nr-9-september-2014.pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 Nästa

Träffar per ämne