Publikationer 

Din sökning gav 10703 träffar
 • Taxingeån – natur och kultur värd att vårda

  Naturligt flöde genom ravinmiljöer, variationsrik flora och fauna, uråldriga träd och spännande kulturhistoria är bara en liten del av vad Taxingeån har att erbjuda. Det finns också flera skydds-värda fiskarter i vattendraget och under 2015 hittade man den hotade fisken asp för första gången. Under senare år har dock förutsättningarna i Taxingeån försämrats. Avverkning i skyddszonen, onaturliga h ... Typ: Planeringsunderlag Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Friluftsliv, Hotade växter och djur, Skyddad natur, Miljömål, Vatten och vattenanvändning

  F2016-1-taxingean.pdf

 • Norrbruk nr 1 2016

  Ett nyhetsbrev om lantbruk och Västerbotten och Norrbottens län. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2016

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Djurhållning, Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Lantbruk

  58621 Norrbruk_2016_01 Väster-AC_korr3.pdf

 • Satellitbildbaserad analys av skogslandskapets gröna infrastruktur 1985-2014

  En satellitbildsbaserad analys är av ett stort värde för att kunna kartlägga värdekärnor i barrskogslandskapet på landskapsnivå, dessutom på ett kostnadseffektivt sätt. Att använda satellitbilder för identifikation av vegetationstyper och habitatklasser medför att landskapsutvecklingen kan följas över tid och över stora områden. Den satellitbildsbaserade metod som har vidareutvecklas i detta proj ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  2016-04.pdf

 • Nutid och framtid 2016:2. Sundbybergsborna satsar på miljövänliga bilar

  Nybilsregistreringen för januari 2016 var rekordhög i länet jämfört med motsvarande månad 2006-2015. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2016

  Kategori Miljö & klimat, Människa & samhälle

  Nutid-framtid-2016-2.pdf

 • Byggnadsnämndernas tillsyn i Blekinge län 2014

  Byggverksamheten i länet kom under år 2014 att avmattas något både avseende lov- som anmälningsärenden. Däremot kom antalet tillsynsärenden att öka i jämförelse med de båda föregående åren. För en stor del av länets kommuner har tillsynsverksamheten ännu inte någon högre prioritet. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  Rapport-2015-16.pdf

 • Att kartlägga och bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism

  Från och med den 1 augusti 2015 ska alla verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättslagen (2009:62) kartlägga och bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i verksamheten.

  Riskbedömningen ska dokumenteras och hållas uppdaterad.
  Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2016

  Kategori Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Penningtvätt

  fakta-2016-2.pdf

 • Landsbygdsnytt 2016

  Landsbygdsnytt kommer ut med tre nummer under året. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2016

  Kategori Lantbruk & landsbygd

  Landsbygdsnytt nr1 2016

  Beställ publikation

 • Planering av grön infrastruktur för vedlevande insekter knutna till solbelysta ädellövträd i Valleområdet

  Test av arbetssätt för att planera grön infrastruktur inom ett begränsat landskapsavsnitt. Del i metodutvecklingen inför arbete med regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Skyddad natur, Planfrågor

  2016-09.pdf

 • Future Västernorrland! Regional county development strategy 2011-2020

  The development strategy has been developed over approximately two years by a wide circle of parties within the county, for example through a long series of seminars, conferences and the synchronisation of partnerships and on-going efforts by a work group representing the municipalities, the County Council and the County Administrative Board. In the autumn of 2011, after being circulated for comm ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2016

  Kategori Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Vårt uppdrag

  rus-in-english.pdf

 • Landsbygden nr 1 februari 2016

  I nummer 1 av Landsbygden 2016 kan du läsa om:

  • Ledare: Allt fler gör medvetna val i butiken
  • Ny e-tjänst förenklar för dig som är primärproducent!
  • Bredband i glesbygd
  • Hur går det med min ansökan i landsbygdsprogrammet?
  • Nu kommer åtagandeplanerna att finnas i SAM Internet
  • Samarbete för effektivare genomförande av landsbygdsprogrammet
  • Fortlöpande utbetalning av jordbrukars ...
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur, Lantbruk & landsbygd

  landsbygden-16-01.pdf

 • Samhällsbyggnad och miljö, februari 2016

  Nyhetsbrevet Samhällsbyggnad & miljö ges ut cirka fem gånger per år och innehåller nyheter om:

  - miljö- och hälsoskyddsfrågor
  - naturvård
  - planering och byggande
  - samhällsskydd och beredskap
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2016

  Kategori Miljö & klimat, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Samhällsbyggnad och miljö, februari 2016

 • STadsGIS i Sverige

  – En genomgång och analys av digitaliserade stadsarkeologiska undersökningar 2002-2014. Genomgång av samtliga påbörjade och slutförda StadsGIS i Sverige. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Arkeologi och fornlämningar

  2016-11.pdf

 • Tillsynsveckan 2015 -Tillsyn för det hållbara samhället

  Med tillsynsveckorna hoppas vi kunna fokusera ytterligare på vårt viktiga tillsynsuppdrag, samtidigt som vi har ökat omvärldens kunskap om Länsstyrelsens roll som tillsyns- och kontrollmyndighet.

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Djurskydd, Skyddad natur, Verksamheter med miljöpåverkan, Pantbanker, Penningtvätt, Stiftelser, Folkhälsa, Kameraövervakning, Planfrågor

  2016-10.pdf

  Beställ publikation

 • För ett klimatneutralt Värmland 2015

  Uppföljning av regional handlingsplan och regionala klimat- och energimål. Utvecklingen för Värmlands fyra regionala klimat- och energimål samt åtgärderna i den regionala handlingsplanen har följts upp. Detta är första gången åtgärds-arbetet i handlingsplanen följs upp. Indikatorn för det regionala klimatmålet Värmland är klimatneutralt år 2030 visar att länet har nått en bra bit på vägen mot mål ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön

  Uppföljning handlingsplan.pdf

 • Störningsförsök raggsträfse, Chara horrida 2012-2015

  Denna rapport har upprättats på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län. Syftet med projektet var att erhålla kunskap om möjligheter och metoder för att underlätta nyetablering av stabila bestånd av den hotade kransalgsarten raggsträfse genom att skapa kala bottenytor med hjälp av störningar i befintlig vegetation. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2016

  Kategori Djur & natur

  storningsforsok-raggstrafse-2016-2.pdf

 • Läget i länet – arbetsmarknad och ekonomi, februari 2016

  Läget i länet är en sammanställning av nyheter och statistik som belyser det regionala perspektivet med inriktning mot arbetsmarknaden och den allmänekonomiska utvecklingen. Statistiken har hämtats från källor som Statistiska Centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Tillväxtanalys och bearbetats och analyserats av enheten för analys vid Länsstyrelsen i Stockholms län. Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2016

  Kategori Näringsliv & föreningar, Om Länsstyrelsen

  Ämnesområde Näringslivsutveckling, Om länet

  laget-i-lanet-feb-2016.pdf

 • Litteraturstudie om alger utmed Gotlands kust

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Lantbruk

  Litteraturstudie om alger 2015-11.pdf

 • Inventering av vattenvegetation i fem sjöar, Gotlands län, 2015

  Denna rapport har upprättats på uppdrag av Länsstyrelsen i Gotlands län. Syftet med undersökningen var att undersöka förekomst, utbredning och eventuell förändring av makrovegetation i fem sjöar genom jämförelser med tidigare undersökningar. De undersökta sjöarna var; Nyrajsu, Hau träsk, Alnäsa, Mölnor och Norrsund. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2015-13-Inventering-veg-sjoar.pdf

 • Betydelsen av bortforsling av alger för rekrytering av plattfisk på Gotland

  Syftet med projektet var att utvärdera effekten av bortforsling av släke i vikar runt Gotlands kust på tätheten och storleken av piggvar- och flundreungar som växer upp i denna typ av miljö. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2015

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Fiske, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  2015-12-Alger-plattfisk.pdf

 • Inventering av dyngbaggar på Tåkerns strandängar 2004

  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2004

  Kategori Djur & natur

  Dyngbaggar Tåkern 2004.pdf

  Artlista dyngbaggar Tåkern 2004.pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 Nästa

Träffar per ämne