Publikationer 

Din sökning gav 9140 träffar
 • Framtagande av lämpliga områden för musselodling med GIS

  GIS-modell som tar fram områden som är lämpliga för mus-selodling. Kommun och länsstyrelse kan se områden som är attraktiva för musselodlare. Djup, vågexponering och botten-egenskaper. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat, Näringsliv & föreningar, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Vatten och vattenanvändning, Fiskerinäring, Planfrågor

  Ladda hem

 • Dalarnas miljömål–Miljömål 2013

  Dalarnas miljömål presenteras i två publikationer. I denna rapport, Miljömål 2013, redovisar Länsstyrelsen de miljömål som gäller för Dalarna. Målen överensstämmer i allt väsentligt med de nationella miljömålen.

  I den andra publikationen, Åtgärdsprogram 2013-2016, redovisas åtgärder som är nödvändiga för att uppnå målen.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Folkhälsa, Arkeologi och fornlämningar, Boende, Energi, Infrastruktur och IT, Planfrågor

  Ladda hem

  Åtgärdsprogram 2013-2016

  Beställ publikation

 • Dalarnas miljömål–Åtgärdsprogram 2013-2016

  Dalarnas miljömål presenteras i två publikationer. I denna rapport, Åtgärdsprogram 2013-2016, redovisas konkreta åtgärder som behöver genomföras i Dalarna för att uppnå målen.

  I den andra publikationen, Miljömål 2013, redovisas de miljömål som har legat till grund för åtgärdsprogrammet.
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2013

  Kategori Miljö & klimat, Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar, Människa & samhälle, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Klimat och energi, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning, Verksamheter med miljöpåverkan, Folkhälsa, Arkeologi och fornlämningar, Boende, Byggnadsvård, Energi, Infrastruktur och IT, Planfrågor

  Ladda hem

  Miljömål 2013

  Beställ publikation

 • Skyddsvärda träd och andra träd – miljöer, dödlighet och mörkertal

  De öppna miljöerna är viktiga för träden. De har en större andel friska träd, större andel skyddsvärda träd, större andel träd med stora hål och större andel efterträdare än det finns i skogen. Samtidigt innehåller skogarna naturligtvis fler träd, även fler skyddsvärda träd och något fler jätteträd än öppna miljöer. Detta visar även på igenväxning som det största problemet för jätteträden. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Tillståndet i miljön

  Ladda hem

  Beställ publikation

 • Upptäck lederna i Biskopstorp naturreservat

  Folder med information om vandringslederna i Biskopstorp naturreservat.

  Foldern kan användas för planering av ditt besök i naturreservatet.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem

 • Lovö – Kärsö, en kungligt influerat bondebygd

  En kulturhistorisk utredning om öarna Lovö – Kärsö med omnejd. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Skyddad natur, Arkeologi och fornlämningar, Kulturreservat, Landskapsvård, Skyddad bebyggelse

  Ladda hem

 • Samverkan mot våld i nära relationer i Jönköpings län

  I Jönköpings län har vi en gemensam ambition att vara föregångare och göra skillnad. Det är därför viktigt att vi visar vår gemensamma vilja att verka för visionen att ha ett samhälle som präglas av mänskliga rättigheter, jämlikhet och allas fulla rätt till lika värde och rättigheter.

  För att leva upp till visionen har vi som en samordnande kraft inom ramen för Jämställdhetsrådet tagit fram de ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Ladda hem

  Samverkan-mot-vald-i-nara-relationer.pdf

 • På väg mot ett jämställt Jönköpings län

  I ett fungerande samhälle ska alla som lever och verkar ha lika värde och rättigheter, med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna. Därför är jämställdhet – att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv – en självklarhet. Idag är det för de allra flesta självklart att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar och Sverige framstår för många som ett jämställt land. Ä ... Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Jämställdhet

  Ladda hem

  Pa-vag-mot-jamstalldhet.pdf

 • Rovdjursnytt 2 2014

  Nyhetsbrevet distribueras elektroniskt. Alla som är intresserade av rovdjursfrågor har möjlighet att få brevet.

  Saknar du något? Kontakt oss om du har idéer om vad nyhetsbrevet ska innehålla.
  Typ: Nyhetsbrev Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Jakt och vilt, Rovdjur

  Ladda hem

 • Årsrapport 2013 för RMÖ i Västernorrlands län

  Detta är en del i den årliga verksamhetsberättelsen av den regionala miljöövervakningen (RMÖ) i Västernorrlands län.

  Rapporten ska försöka beskriva vad som gjorts under året (och inte gjorts), hur den utfördes samt vem som utfört arbetet. Den som läser rapporten ska enkelt kunna se vilka undersökningar som gjorts i länet, var dessa utförts osv.

  Dokumentationen är en viktig del i kvalitets ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Tillståndet i miljön

  Ladda hem

  Beställ publikation

 • Skydda träden vid arbeten

  Träd i städer är viktiga att bevara. De ger karaktär och skapar många värdefulla funktioner som både är svåra och dyra att ersätta. Äldre träd kan också ha ett kulturhistoriskt värde och är dessutom betydelsefulla för många lavar, insekter och fåglar som bor där.

  Foldern riktar sig till dig som exempelvis arbetar med planering av byggnationer eller ledningsdragningar, utför grävarbeten
  eller ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2014

  Kategori Samhällsplanering & kulturmiljö

  Ämnesområde Planfrågor

  Ladda hem

 • Fjällfiskeguiden 2014

  Information och regler för fjällfiske i Västerbotten 2014. Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Fiske, Friluftsliv

  Ladda hem

 • Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Gävleborgs län 2014

  Länsstyrelsen upprättar, med stöd av 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276), följande sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt vissa lokala trafikföreskrifter inom Gävleborgs län. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Ladda hem

 • Klimateffekter och riskklassning av förorenade områden

  Klimateffekter och riskklassning av förorenade områden- en pilotstudie om klimateffekternas påverkan på förorenade områden

  Har vi med klimatförändringarnas effekter som faktorer när vi gör våra riskbedömningar i MIFO (Metodik för Inventering av Förorende Områden) eller prioriterar bland bedömda objekt när vi planerar för åtgärder i framtiden? Syftet med den här pilotstudien är att se om effekt ...
  Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Miljö & klimat

  Ämnesområde Klimat och energi, Verksamheter med miljöpåverkan

  Ladda hem

 • Meta 2013 - Länsstyrelsens enkät om mottagande och etablering av nyanlända

  För att få en samlad bild av mottagandet och etableringen av nyanlända samt utvärdera Länsstyrelsens insatser på området, genomförs sedan 2012 en årlig enkätundersökning som riktar sig till Sveriges samtliga 290 kommuner. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Människa & samhälle

  Ämnesområde Integration

  Ladda hem

 • Regionalt Serviceprogram för åren 2014-2018

  Länsstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram ett Regionalt serviceprogram för Jönköpings län som ska gälla för år 2014 till 2018. Prioriterade områden i programmet är att ge förutsättningar för tillväxt, ökad tillgänglighet och fördjupad samverkan mellan olika servicegivare och aktörer i länet. Programmet är främst inriktat på att stärka tillgången till dagligvaror och drivmedel samt främja olika ... Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Kategori Lantbruk & landsbygd, Näringsliv & föreningar

  Ämnesområde Landsbygdsutveckling & Landsbygd, Företagsstöd, Näringslivsutveckling

  Ladda hem

 • Bottenfauna i Västra Götalands län 2013

  Rapport innehåller resultatet från de bottenfaunaundersök-ningar som genomfördes under 2013. Sammanlagt undersök-tes 73 lokaler, varav 65 ingår i olika kalkningsprojekt och åtta var okalkade referenslokaler. Resultatet visar på kalknings-verksamheten fungerar väl och eutrofiering inte är ett problem när det gäller de undersökta vattendragen Typ: Rapporter Publiceringsår: 2014

  Kategori Djur & natur, Miljö & klimat

  Ämnesområde Hotade växter och djur, Miljömål, Tillståndet i miljön, Vatten och vattenanvändning

  Ladda hem

  Bottenfauna i Västra Götalands län 2013, bilaga

 • Nationella minoriteter - rapport om tillämpningen av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk år 2013

  Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget har ett nationellt uppföljnings- och samordningsansvar för minoritetspolitiken och ska verka för det minoritetspolitiska målet med utpekade delområden. Detta är den gemensamma rapporten gällande 2013. Typ: Övriga publikationer Publiceringsår: 2014

  Ladda hem

 • Upptäck naturen i Halland

  När Halland kommer på tal är det nog många som tänker på milsvida stränder och salta bad. Även om den bilden är sann finns det betydligt mer än så att uppleva för den som besöker länet. Halland har en rik och omväxlande natur med kust, odlingslandskap, skogar och sjöar som binds samman av vattendragen.

  De 32 områden som vi presenterar i guiden är ett axplock av de mest besöksvärda natur- och k ...
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2011

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem

 • Vallda Sandö naturreservat

  Information om naturreservatet Vallda Sandö.

  Foldern kan användas för planering av ditt besök i naturreservatet.
  Typ: Broschyrer/foldrar Publiceringsår: 2009

  Kategori Djur & natur

  Ämnesområde Skyddad natur

  Ladda hem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 Nästa