Anvisningar

Anvisningar för anmälan och ansökan om tillstånd för transport och annan hantering av avfall.

Läs igenom nedanstående innan du börjar fylla i anmälan eller ansökan:  

 1. Avgifter och betalning för ansökan och anmälan
 2. Vilka uppgifter behöver jag lämna vid anmälan/ansökan
 3. Bilagor till ansökan
 4. Ett tillstånd/anmälan gäller i hela Sverige
 5. Avfall som undantagna från tillståndsplikt
 6. Avfall som alltid måste transporteras med tillstånd
 7. Utländska bolag, vad gäller
 8. Avfall från yrkesmässig verksamhet
 9. Yrkesmässiga transporter av avfall
 10. Insamling / handlare och mäklare
 11. Länsstyrelsens prövning   

1. Avgifter och betalning för ansökan och anmälan

Betalning i vår e-tjänst.

När du skickar in ansökan skickas in via vår e-tjänst kan du välja att betala direkt i e-tjänsten med kort (Visa eller Mastercard) eller till bankgiro med OCR-nummer. Uppgifter om bankgironummer och OCR-nummer finns på mottagningsbekräftelsen som du får när du skickat in ansökan via e-tjänsten. 

Betalning då ansökan/anmälan lämnas per post.

Om du väljer att lämna anmälan eller ansökan per post behöver du bifoga en kopia på inbetalningen till ansökningshandlingarna. 

Följande avgifter gäller

 • Anmälan: 250 kronor
 • Transporttillstånd för endast övrigt avfall: 1 350 kronor
 • Transporttillstånd för farligt avfall med/utan övrigt avfall: 2 300 kronor

2. Vilka uppgifter behöver jag lämna vid anmälan/ansökan

Administrativa uppgifter som verksamhetens namn, organisationsnummer, adress, kontaktperson, telefonnummer och e-postadress.

Vid anmälan intygas endast att anmälan gäller för transporter av farligt avfall som sammanlagt understiger 100 kg eller 100 liter per år. Det finns även avfallslag som är undantagna (se punkt 5 Avfall som är undantagna från tillståndsplikten) från tillståndsplikt. Handlare och mäklare lämnar en beskrivning över verksamheten.

Vid ansökan om tillstånd lämnas följande uppgifter:

 1. Vilka avfallslag ni ska transportera. Är det farligt avfall eller avfall som inte är farligt avfall eller båda delarna? Avfallkoder finns i Avfallsförordningen bilaga 4.
 2. Hur ska avfallet transporteras (styckegods- container- flak- eller tanktransport)
 3. Har verksamheten förare med ADR-förarintyg.
 4. Har företaget registerad säkerhetsrådgivare hos Myndigheten för samhällskydd och beredskap.
 5. Har verksamheten yrkestrafiktillstånd.
 6. Vid tanktransport som är farligt gods ska det även finnas ”Fordonscertifikat för tanktransport”.
 7. En kort beskrivning den huvudsakliga verksamheten samt bakgrund till transporterna av avfallet. En beskrivning av relevanta utbildningar eller erfarenhet till avfallstransporterna samt om verksamheten är miljöcertifierad etc.

3. Bilagor till ansökan

Vid anmälan behövs inga bilagor.

Vid tillståndsansökan finns möjlighet att bifoga dokument i e-tjänsten. Följande dokumentformat kan bifogas PDF, TIF, JPG. Varje dokument kan vara maximalt 10 MB. Dokument som är av intresse vid ansökan är följande.

 • Yrkestrafiktillstånd
  (om verksamheten innebär yrkesmässiga transporter av gods)
 • ADR-intyg
  (om ansökan avser farligt avfall som är farligt gods)
 • Tankcertifikat
  (om ansökan avser tanktransporter av farligt gods)
 • Övrigt
  (exempelvis avfallskoder som inte ryms i formuläret)

Länsstyrelsen kan begära komplettering av handlingar i de fall som det behövs för handläggningen.

4. Tillstånd/anmälan gäller i hela Sverige

Ett tillstånd till transport av avfall och farligt avfall gäller i hela Sverige. En anmälan om transport eller hantering av farligt avfall eller avfall gäller också i hela Sverige.

Det är det transporterande företaget som ska göra ansökan om tillstånd/lämna anmälan.

Anmälan eller ansökan ska lämnas in till den länsstyrelse i det län där verksamheten har sitt säte/stationering eller utövar den huvudsakliga delen av sin verksamhet. Företag med flera arbetsställen i olika län (samma organisationsnummer) behöver därmed bara lämna in en anmälan eller ansökan i ett län.

Vid anmälan om transport av farligt avfall, tänk på att den sammanlagda mängden inte får överstiga 100 kg/år. Överstiger transporterna 100 kg farligt avfall per år behövs tillstånd från länsstyrelsen.

5. Avfall som är undantagna från tillståndsplikten

Det finns undantag från tillståndplikt för vissa avfallstyper. Om du endast transporterar dessa behöver du bara lämna in en anmälan om transport av farligt avfall.  

Följande avfallslag är undantagna från tillståndsplikten:

 1. avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier
  (avfallstyp 02 01 08*),
 2. flygaska och pannaska från oljeförbränning
  (avfallstyp 10 01 04*),
 3. smittförande avfall
  (avfallstyper 18 01 03* och 18 02 02*)
 4. asbestinnehållande avfall
  (avfallstyper 06 07 01* och 17 06 01*)
 5. avfall från förbränning eller pyrolys av hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall
  (19 01 05*, 19 01 06*, 19 01 07*, 19 01 10*, 19 01 13* och 19 01 15*).

6. Avfall som alltid måste transporteras med tillstånd

Vid transport av avfall som innehåller kvicksilver och utgörs av annat än hela lysrör eller andra ljuskällor eller cyanid, kadmium eller en PCB produkt behöver du alltid tillstånd till transport av avfall.

7. Utländska bolag – vad gäller?

Utländska företag ska ha svenskt tillstånd för att transportera avfall i Sverige. Detta gäller även gränsöverskridande transporter. Utländska bolag ansöker hos länsstyrelsen i ett av de län där avfallet, eller den huvudsakliga delen av avfallet, hämtas eller lämnas. I ansökan behöver det därför uppges var man planerar att hämta eller lämna avfall. Tillståndet gäller för transporter inom hela Sverige. För transporter av avfall som endast går igenom Sverige behövs inget tillstånd.

Utländska bolag kan inte använda e-tjänsten digitalt utan får vända sig till länsstyrelsen i det län där bolaget kommer att ansöka om tillstånd till transport av avfall för att få ansökningshandling och information om betalning av ansökningsavgift.

Vid ansökan behöver bolagen visa att de har internationellt yrkestrafiktillstånd. I det fall att bolaget transporterar avfall i större omfattning inom Sverige kan det även ställas krav på att bolaget har registrerat sig i Sverige och har svenskt yrkestrafiktillstånd.  

8. Avfall från yrkesmässig verksamhet

Transporterar du farligt avfall som uppkommer i yrkesmässig verksamhet behöver du lämna in en anmälan till länsstyrelsen, även om det bara är för transport till återvinningscentralen. Transporterna får sammanlagt uppgå till maximalt 100 kg eller 100 liter per år. Över denna mängd behöver du tillstånd från länsstyrelsen. Någon nedre gräns finns inte. Anmälan gäller i fem år, därefter får du förnya anmälan om du fortsätter att transportera avfall. Länsstyrelsen bekräftar att anmälan har lämnats in med ett skriftligt svar via post eller e-post.

Vid ansökan om tillstånd till transport av avfall som uppkommer i yrkesmässig verksamhet (det vill säga de årliga mängderna som transporteras överstiger 100 kg eller 100 liter) behöver du uppge de avfallskoder som du tänker transportera. Avfallskoderna finns i bilaga 4 i avfallsförordningen.

Du kan också läsa mer om bestämmelser om avfallstransporter i avfallsförordningen (§§ 36-60).

9. Yrkesmässiga transporter av avfall

Yrkesmässiga transporter av farligt och övrigt avfall kräver alltid tillstånd. Till yrkesmässiga transporter räknas transporter av någon annans avfall. Tänk på att även om du köper eller får materialet kan det räknas som yrkesmässig transport av avfall. Om du utför en service och tar med dig avfallet kan det räknas som yrkesmässig transport av avfall.

För att kunna ansöka om tillstånd till transport av alla slag av farligt avfall kräver vi att föraren har ADR-förarintyg (tillstånd att köra farligt gods). Har bolaget inte förare med ADR-förarintyg är det istället möjligt att söka tillstånd till transport av alla slag av farligt avfall som inte är farligt gods enligt farligt godslagstiftningen (ADR-S).

Om företaget saknar yrkestrafiktillstånd behöver du uppge de avfallskoder som du tänker transportera. Avfallskoderna finns i bilaga 4 i avfallsförordningen. Du kan också läsa mer om bestämmelser om avfallstransporter i avfallsförordningen §§ 36-60.

Avfallsförordningen

10. Insamling/handlare och mäklare

Vid hantering av avfall såsom yrkesmässig insamling, handlare eller mäklare av avfall ska verksamheten anmälas till Länsstyrelsen.  Till insamling räknas butiker där kunder lämnar in avfall som exempelvis batterier och elektronikskrot. Mäklare förmedlar avfallstransporter.

11. Länsstyrelsens prövning av ansökan

Länsstyrelsen gör en prövning av din ansökan. Vi bedömer att verksamheten har de personella, tekniska och ekonomiska förutsättningarna att transportera avfall på ett från hälso- och miljösynpunkt tillfredställande sätt. Verksamheten ska därför vara ekonomiskt stabilt, visa att personalen har tillräcklig kunskap och ha lämpliga fordon för transporterna.

Du behöver också visa att det finns yrkestrafiktillstånd och ADR-förarintyg om det behövs. Om det behövs för hantering av farligt gods ska bolaget även ha en säkerhetsrådgivare.

Tillståndet kan återkallas om det finns skäl för det.

 Content Editor