Frågor och svar om e-tjänsten för stiftelser

​Frågor om e-betalning och ansökningsavgift

Vad är en ansökningsavgift?

För vissa ansökningar och e-tjänster är det särskilt föreskrivet att Länsstyrelsen skall ta ut en avgift för att pröva ärendet. En sådan ansökningsavgift måste därmed vara betald för att Länsstyrelsen skall behandla ditt ärende. I e-tjänsternna erbjuds då e-betalning där du kan betala direkt online med kort eller senare med PlusGiro alternativt Bankgiro med uppgift om OCR-nummer.

Hur kan jag betala direkt online i e-tjänsterna?

Du kan betala direkt online med kort. De kort som du kan använda är Visa och Mastercard.

Vad är e-betalning?

För att betala avgifter finns tjänster för e-betalning. För en del ansökningar fordras att du betalar en ansökningsavgift för att Länsstyrelsen skall behandla ditt ärende. Du kan då i e-tjänsten betala direkt online med kort eller senare med PlusGiro alternativt Bankgiro med uppgift om OCR-nummer. Betalar du direkt online blir det möjligt för Länsstyrelsen att börja behandla ditt ärende nästa påföljande vardag. Betalar du senare till Bankgiro/PlusGiro tar det flera dagar innan ett betalningsbesked kommer in och Länsstyrelsen kan börja behandla ditt ärende.

Frågor om stiftelser

Vad är en stiftelse?

Enligt den juridiska definitionen är en stiftelse en självständig förmögenhet som varaktigt förvaltas för att tillgodose ett bestämt ändamål. En styrelse eller en förvaltare måste också ha åtagit sig att förvalta stiftelsen och dess förmögenhet. Stiftelsen bildas genom ett förordnande (stiftelseurkund) av en eller flera stiftare som avskiljer egendom som ska förvaltas för ett bestämt ändamål. Förordnandet ska vara skriftligt och vara undertecknat av stiftaren eller stiftarna. Förordnandet kan vara ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller annan handling. Ingen särskild registreringsavgift utgår.

Vilka olika typer av stiftelser finns det?

Stiftelselagen reglerar de vanliga stiftelsernas verksamhet. Med vanliga stiftelser avses avkastningsstiftelser och näringsdrivande stiftelser.

Avkastningsstiftelser kallas de stiftelser som delar ut stiftelsernas avkastning till ändamålet.

Näringsdrivande stiftelser är de stiftelser som bedriver någon form av näringsverksamhet, exempelvis en skola, ett daghem eller ett konvalescenthem.

Insamlingsstiftelser är som framgår av namnet de stiftelser som har till ändamål att samla in pengar för bestämda ändamål. De bildas genom att stiftaren förordnar att pengar som inflyter efter ett upprop av stiftaren för ett bestämt ändamål ska utgöra en stiftelse.

Kollektivavtalsstiftelser bildas genom att en arbetsgivarorganisation och en central arbetstagarorganisation i kollektivavtal förordnar att pengar som arbetsgivare enligt kollektivavtal eller annat avtal tillskjuter för ett bestämt ändamål ska bilda en stiftelse.

Lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m (1967:531), tryggandelagen, reglerar pensionsstiftelsernas och personalstiftelsernas verksamhet.

Pensionsstiftelserna har till ändamål att med de medel arbetsgivaren avsatt till stiftelsen trygga löften om pension som arbetsgivaren kan ha utfäst till anställda.

Personalstiftelserna har till ändamål att med de medel arbetsgivaren avsatt till stiftelsen främja välfärd åt de anställda.

Vilka stiftelser ska registreras i stiftelseregistret?

Alla stiftelser är skyldiga att vara registrerade i stiftelseregistret. Registreringsskyldigheten gäller dock inte för stiftelser vilkas tillgångar enligt stiftelseförordnandet bara får användas till förmån för bestämda fysiska personer, eftersom sådana stiftelser inte omfattas av stiftelselagens regler om registrering (se 1 kap 7 § stiftelselagen).

Stiftelser som hittills inte varit registreringsskyldiga behöver inte anmälas för registrering omedelbart. För sådana stiftelser ska äldre bestämmelser om registrering gälla fram till utgången av 2015, om inte stiftelsen dessförinnan väljer att ansöka om registrering i stiftelseregistret.

När ska stiftelsen anmälas för registrering?

Näringsdrivande stiftelser skall anmälas för registrering innan näringsverksamheten startar. Övriga stiftelser skall anmälas för registrering senast sex månader efter det att styrelsen eller förvaltaren åtagit sig uppdraget att förvalta stiftelsen.

När ska ändringar anmälas för registrering?

Ändringar som gäller stiftelsens namn och adress, ändringar i sammansättningen av stiftelsens styrelse, ändring av adress och telefon för styrelseledamöter eller förvaltare, samt ändring av stiftelsens revisorer ska anmälas för registrering. Det samma gäller ändring av uppgift om vem som har bemyndigats att företräda stiftelsen eller att vara delgivningsmottagare för stiftelsen.

Vilka stiftelser står under tillsyn?

Alla stiftelser, med undantag för ovannämnda stiftelser enligt 1 kap 7 § stiftelselagen, står under tillsyn. Tillsynen kan vara fullständig eller begränsad.

Vid fullständig tillsyn granskas hela stiftelsens verksamhet. Granskning sker oftast utifrån stiftelsens årsredovisning.

Vid begränsad tillsyn är tillsynen begränsad till att tillsynsmyndigheten kontrollerar att stiftelsen har ett namn, har upprättat års- eller koncernredovisning, har avlämnat års- eller koncernredovisning, årsbokslut eller sammanställning över räkenskaperna till revisorn, stiftelsen håller års- eller koncernredovisning eller revisions- eller koncernrevisionsberättelse tillgänglig för var och en samt att stiftelsen har behörig revisor. Dessutom kan tillsynsmyndigheten finna anledning att besluta att minst en revisor ska vara auktoriserad eller godkänd revisor.

Begränsad tillsyn har de stiftelser där stiftare föreskrivit att stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn och som varken under innevarande eller de tre närmast föregående räkenskapsåren har utövat näringsverksamhet eller varit moderstiftelse.

Vad går tillsynen ut på?

Länsstyrelsen kontrollerar bl. a. att stiftelsens medel används för det ändamål som de är avsedda och att stiftelsens tillgångar är placerade på ett godtagbart sätt. Tillsynen sker i första hand med stiftelsens årsredovisning som grund. Länsstyrelsen ska ingripa, om det kan antas att stiftelsens förvaltning eller revision inte utövas i enlighet med stiftelseförordnandet eller bestämmelserna i denna lag eller att en styrelseledamot eller förvaltaren missköter sitt uppdrag.

 Content Editor

​Genom länsstyrelsernas support kan du få hjälp med

- hur formulären ska användas.

- tekniska problem eller frågor som rör webbplatsen

Supportens öppettider är:
måndag - fredag 7:30 - 16:30

Telefon 010-22 30 303

Support via e-post