Fornlämnings- och markavvattningsärenden i skog

Via e-tjänster hos Skogsstyrelsen kan du skicka in ärenden med koppling till skog som hanteras av olika myndigheter. Bland annat kan du skicka in fornlämnings- och markavvattningsärenden till länsstyrelsen.

​​​​​​​​​​​Pr​ivata skogsägare eller skogsägares ombud, besök Skogsstyrelsens Mina sidor

Skogsbolag eller skogsägarförening, besök Skogsstyrelsens sida om webb-API:t Nemus

E-tjänsten hanterar följande ärenden med koppling till länsstyrelsens ansvarsområden:

 • Fornlämningar som berörs av avverkning eller anläggning av bas/traktorväg
 • Markavvattning i skogsmark

F​ornlämningsärenden 

Inom och i anslutning till fornlämningar gäller kulturmiljölagens bestämmelser om skydd för fornlämningar. Bestämmelserna innebär bland annat att det behövs tillstånd för att:

 • rubba en fornlämning,
 • gräva ur en fornlämning,
 • täcka över en fornlämning,
 • genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning.

Därför kan det krävas samråd med länsstyrelsen om skyddsavstånd för skogliga åtgärder eller en ansökan om ingrepp i fornlämning om åtgärderna berör fornlämningen eller dess fornlämningsområde.

Via e-tjänsten kan du även anmäla fornlämningar som tidigare inte har varit registrerad​e.

Markavvattnings​​ärenden

Markavvattning är åtgärder som utförs för att:

 • avvattna mark
 • sänka eller tappa ur ett vattenområde
 • skydda mot vatten

Markavvattning gäller om åtgärderna syftar till att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål.

Åtgärder som räknas som markavvattning är när du ska:

 • gräva nya diken 
 • fördjupa befintliga diken
 • invalla för att skydda mot vatten

Att rensa ett befintligt dike till dess ursprungliga djup och bredd är däremot inte markavvattning.

Markavvattning kräver alltid tillstånd. I vissa delar av landet är markavvattning förbjudet. Då behövs först en dispens från förbudet, innan man kan få tillstånd. Större markavvattningar ska inledas med ett samråd.

Både dispens, tillstånd och samråd kan sökas via e-tjänsten.​

E-tjänst för alla​ skogliga åtgärder

E-tjänsten är en produkt av projektet Gemensam inlämningsfunktion för skogsägare; ett gemensamt projekt mellan Skogsstyrelsen och länsstyrelserna. Projektet innebär att ta fram e-tjänster som berör skogliga åtgärder. E-tjänsterna är tillgängliga dels via Skogsstyrelsens Mina sidor för skogsägare, men även för integrering i skogsbolagens traktplaneringssystem via webb-API:t Nemus. ​

 Support

​​​Genom länsstyrelsernas support kan du få hjälp med 

- hur formulären ska användas. 
- tekniska problem eller frågor som rör webbplatsen

Supportens öppettider är
måndag - fredag 
7:30 - 16:30 
Telefon 010-22 30 303

Support via e-post