Frågor och svar om e-tjänsten bevakningsföretag

​Frågor om e-betalning och ansökningsavgift

Vad är en ansökningsavgift?

För vissa ansökningar och e-tjänster är det särskilt föreskrivet att Länsstyrelsen skall ta ut en avgift för att pröva ärendet. En sådan ansökningsavgift måste därmed vara betald för att Länsstyrelsen skall behandla ditt ärende. I e-tjänsternna erbjuds då e-betalning där du kan betala direkt online med kort eller senare med PlusGiro alternativt Bankgiro med uppgift om OCR-nummer.

Hur kan jag betala direkt online i e-tjänsterna?

Du kan betala direkt online med kort. De kort som du kan använda är Visa och Mastercard.

Vad är e-betalning?

För att betala avgifter finns tjänster för e-betalning. För en del ansökningar fordras att du betalar en ansökningsavgift för att Länsstyrelsen skall behandla ditt ärende. Du kan då i e-tjänsten betala direkt online med kort eller senare med PlusGiro alternativt Bankgiro med uppgift om OCR-nummer. Betalar du direkt online blir det möjligt för Länsstyrelsen att börja behandla ditt ärende nästa påföljande vardag. Betalar du senare till Bankgiro/PlusGiro tar det flera dagar innan ett betalningsbesked kommer in och Länsstyrelsen kan börja behandla ditt ärende.

Frågor om godkännande av väktare

Inom vilken tid ska av- och påanmälan ske?

På- och avanmälan ska ske inom en vecka från förändringen.

Går det att kontrollera om ansökan/anmälan kommit in?

På mottagningsbekräftelsen finns ett ankomstnummer. Kontakta den länsstyrelse som formuläret är skickat till och be handläggaren kontrollera antingen med ankomstnumret, namn eller med personnummer.

Får en väktare börja arbeta hos ett bevakningsföretag om han är godkänd men inte påanmäld hos det företaget?

Ja, men påanmälan ska göras inom en vecka från anställningens början.

Till vilken länsstyrelse ska jag skicka in min ansökan om godkännande av väktare?

Om ärendet gäller godkännande av personal hos bevakningsföretag ska ansökan skickas till den länsstyrelse inom vars län personen huvudsakligen kommer att arbeta.

Om det avser godkännande av skyddsvakt ska det skickas till den länsstyrelse som personen är folkbokförd i.

Hur vet jag vilken länsstyrelse jag tillhör?

Bevakningsföretaget tillhör länsstyrelsen i det län där företaget har sitt säte.

En privatperson kan få uppgift om sin folkbokföringsadress från Skatteverket. Telefonnumret dit är 0771-567 567.

Hur kan jag kontakta länsstyrelsen för frågor angående mitt ärende?

På varje länsstyrelses hemsida finns uppgift om telefonnummer. Om du uppger vem ärendet gäller eller ärendets diarienummer så blir du kopplad till rätt handläggare.

Finns det något ålderskrav för att få arbeta som väktare?

För att få arbeta som väktare måste man ha fyllt 18 år.

För att få arbeta som värdetransportör eller butikskontrollant måste man vara minst 23 år, och ha arbetat med bevakning i minst två år.

En väktare som utför bevakning av enskild person ska ha fyllt 25 år.

För övriga befattningar i ett bevakningsföretag finns inga ålderskrav.

Hur länge gäller ett godkännande?

Normalt gäller ett godkännande tills vidare, det vill säga tills det återkallas. Om det finns särskilda skäl kan länsstyrelsen tidsbegränsa ett godkännande. Godkännandet prövas varje år  och kan återkallas om det finns anledning.

För skyddsvakt gäller ett godkännande maximalt fem år.

Vad kostar ett godkännande?

700 kr

När får man börja arbeta i bevakningsföretaget?

Man får börja arbeta i företaget först när man blivit godkänd av länsstyrelsen.

Vilka utbildningsföretag finns att vända sig till?

Varje länsstyrelse har ett rikstäckande register. Alla länsstyrelser kan svara på frågan och ge besked.

 Content Editor

​Genom länsstyrelsernas support kan du få hjälp med

- hur formulären ska användas.

- tekniska problem eller frågor som rör webbplatsen

Supportens öppettider är:
måndag - fredag 7:30 - 16:30

Telefon 010-22 30 303

Support via e-post